Raporty bieżące

Incydentalne naruszenie zasady 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę zasady nr 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect w zakresie nieprzekazania w terminie raportu bieżącego w zakresie rejestracji przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego Emitenta poprzez dokonanie podziału akcji imiennych serii […]

Rejestracja zmian statutu

Zarząd Sescom S.A. („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 20 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie w sprawie rejestracji zmian statutu dokonanych uchwałą nr 4 oraz nr 5 Walnego […]

Raporty finansowe

Kontakt dla inwestorów