Raporty bieżące

Raport kwartalny za IV kwartał 2016_2017

Zarząd Spółki Sescom S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2016-2017 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu […]

Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2015_2016

Zarząd Emitenta informuje, że w związku z przeprowadzonym badaniem jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta sporządzonych za rok obrachunkowy 2015/2016 przez biegłego rewidenta oraz w wyniku uwzględnienia sugestii biegłego rewidenta zostały dokonane zmiany w księgach […]

Raporty finansowe

Kontakt dla inwestorów