Oświadczenie dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect

Informacje na temat polityki różnorodności

Emitent wskazuje, że nie opracował i nie stosuje polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów. U Emitenta obowiązuje przyjęta Polityka Równych Szans, zgodnie z którą między innymi zagwarantowano równość szans w zakresie rekrutacji i zatrudnienia. Zgodnie z zasadami określonymi w tej polityce, zatrudnienie, ocena i promocja pracowników odbywać się może jedynie w oparciu o kryteria, takie jak kompetencje, doświadczenie i efektywność wykonywania obowiązków.