Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 16.03.2018 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwał w sprawie:

– wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D,

– dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A2, B, C oraz D,

– wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A2, B, C oraz D,

Spółki Sescom S.A. z dniem 20 marca 2018 r.

Na mocy Uchwały nr 220/2018 Zarząd Giełdy postanowił na wniosek Emitenta wykluczyć z dniem 20 marca 2018 r. akcje zwykłe na okaziciela serii B, C i D Spółki, oznaczone kodem PLSESCM00013 z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Na mocy Uchwały nr 221/2018 Zarząd Giełdy postanowił dopuścić z dniem 20 marca 2018 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda:

1) 750.000 akcji serii A2,

2) 50.000 akcji serii B,

3) 100.000 akcji serii C,

4) 450.000 akcji serii D.

 

Na mocy uchwały 222/2018 Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 20 marca 2018 r. do obrotu giełdowego następujące akcje Spółki:

1) 750.000 akcji serii A2,

2) 50.000 akcji serii B,

3) 100.000 akcji serii C,

4) 450.000 akcji serii D.

 

Zarząd Giełdy postanowił notować akcje Emitenta w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „SESCOM” i oznaczeniem „SES”.

Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133 ze. zm.)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2018 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

Załączniki:

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 13.03.2018 r. powziął informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego Emitenta sporządzonego na potrzeby dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2, B, C oraz D.

Aneks nr 2 został sporządzony w związku z opublikowaniem rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Sescom S.A. za okres 12 miesięcy zakończony na dzień 30.09.2017 r.

Aneks nr 2 zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 14.03.2018 r., w sposób w jaki został udostępniony prospekt emisyjny Emitenta – na stronie internetowej Spółki www.sescom.eu/inwestorzy/prospekt-emisyjny oraz na stronie firmy inwestycyjnej Ventus Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie www.ventusam.pl.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt Prezes Zarządu

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku _”Spółka”, „Emitent”_ niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 marca 2018 roku, na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Grunwaldzkiej 82, 80-244 w Gdańsku.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego znajduje się:

1.Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA
2.Projekty uchwał
3.Wzór pełnomocnictwa oraz formularze do wykonywania głosu przez pełnomocnika
4.Informacja o kapitale zakładowym Emitenta na dzień zwołania ZWZA
5.Załączniki do podejmowanych uchwał:
a.Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki
b.Regulamin Rady Nadzorczej

Załączniki:

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku (?Spółka?, ?Emitent?) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 marca 2018 roku, na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Grunwaldzkiej 82, 80-244 w Gdańsku.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego znajduje się:
1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA
2. Projekty uchwał
3. Wzór pełnomocnictwa oraz formularze do wykonywania głosu przez pełnomocnika
4. Informacja o kapitale zakładowym Emitenta na dzień zwołania ZWZA
5. Załączniki do podejmowanych uchwał:
a. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki
b. Regulamin Rady Nadzorczej
Załączniki:

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu I”nformacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 21.02.2018 r. powziął informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego Emitenta sporządzonego na potrzeby dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2, B, C oraz D.

Aneks nr 1 został sporządzony w związku z opublikowaniem kwartalnego skróconego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Sescom S.A. oraz wniesieniem przez Sescom S.A. pozwu przeciwko CUBE.ITG S.A. dotyczącego roszczenia Spółki o ustalenie nieistnienia obowiązku zapłaty przez Sescom S.A. kwoty pieniężnej z tytułu nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG.

Aneks nr 1 zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 21.02.2018 r., w sposób w jaki został udostępniony prospekt emisyjny Emitenta – na stronie internetowej Spółki www.sescom.eu/prospekt-emisyjny oraz na stronie firmy inwestycyjnej Ventus Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie www.ventusam.pl.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt Prezes Zarządu

 


Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje o zmianie daty przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016/2017. Nowy termin przekazania raportu to 28 lutego 2018 r. Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych nie uległy zmianie.

Aktualny harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018:

– raport za II kwartał 2017/2018, tj. za okres 1.01.2018-31.03.2018 r. – w dniu 15 maja 2018 roku,

– raport za III kwartał 2017/2018, tj. za okres 1.04.2018-30.06.2018 r. – w dniu 14 sierpnia 2018 roku,

– raport za IV kwartał 2017/2018, tj. za okres 1.07.2018-30.09.2018 r. – w dniu 14 listopada 2018 roku,

– raport roczny za rok obrotowy 2016/2017 zostanie opublikowany w dniu 28 lutego 2018 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

 Zarząd spółki Sescom S.A. _”Spółka”, „Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018, informuje, że w dniu dzisiejszym pełnomocnik procesowy Spółki wniósł pozew do Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan _”Pozew”_ przeciwko spółce CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”CUBE.ITG”_, w którym Emitent, jako powód, dochodzi ustalenia nieistnienia obowiązku zapłaty przez Emitenta na rzecz CUBE.ITG kwoty pieniężnej w wysokości 1.265.426,40 złotych _”Kwota”_. Intencją Emitenta jest doprowadzenie do rozstrzygnięcia w procesie cywilnym wszczętym Pozwem o bezzasadności roszczenia CUBE.ITG wobec Emitenta o zapłatę Kwoty tytułem rozliczenia czwartej części ceny nabycia od CUBE.ITG zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG _”ZCP”_, dokonanego na podstawie zawartej przez strony przedwstępnej umowy sprzedaży ZCP z dnia 22 lutego 2016 r. oraz ostatecznej umowy sprzedaży ZCP z dnia 27 kwietnia 2016 r. Informacje dotyczące spornej kwestii określenia i rozliczenia ostatecznej ceny nabycia ZCP były przedmiotem raportów bieżących Emitenta nr 4/2017, 5/2017 i 12/2017.

Roszczenie Emitenta objęte Pozwem zostało zabezpieczone zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy z dnia 23 stycznia 2018 r., o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 1/2018. Wobec tego, na datę wniesienia Pozwu Kwota nie została wyegzekwowana przez CUBE.ITG od Emitenta, ze względu na zawieszenie – do czasu prawomocnego zakończenia procesu wszczętego Pozwem – postępowania sądowego w sprawie z wniosku CUBE.ITG o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu w postaci oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji do wysokości Kwoty, zawartemu w akcie notarialnym z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd spółki Sescom S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ przekazuje poniższą informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Spółkę w dniu 24 stycznia 2018 r. zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _”MAR”_.

W dniu 24 stycznia 2018 r. Spółka powzięła wiedzę o wydaniu przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy postanowienia z dnia 23 stycznia 2018 r. _”Postanowienie”_ o udzieleniu, na wniosek Emitenta, zabezpieczenia _”Zabezpieczenie”_ roszczenia Emitenta o ustalenie nieistnienia zobowiązania Emitenta do zapłaty na rzecz spółki CUBE.ITG S.A. z siedzibą w we Wrocławiu _”CUBE.ITG”_ kwoty w wysokości 1.265.426,40 złotych _”Kwota”_, tytułem rozliczenia czwartej części ceny nabycia przez Emitenta zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG _”ZCP”_, dokonanego na podstawie zawartej przez strony przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 22 lutego 2016 r. oraz ostatecznej umowy sprzedaży z dnia 27 kwietnia 2016 r. _”Roszczenie”_, w związku z powstaniem sporu stron do zasadności zapłaty Kwoty przez Emitenta; informacje dotyczące kwestii określenia i rozliczenia ostatecznej ceny nabycia ZCP były przedmiotem raportów bieżących Emitenta nr 4/2017, 5/2017 i 12/2017.

Zgodnie z Postanowieniem, Zabezpieczenie Roszczenia następuje poprzez:

1_ zakazanie CUBE.ITG, do dnia 15 marca 2018 r. włącznie, złożenia do sądu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu w postaci oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji zawartemu w akcie notarialnym z dnia 27 kwietnia 2016 r. _”Tytuł Egzekucyjny”_,
oraz
2_ w przypadku złożenia przez CUBE.ITG wniosku o nadanie klauzuli wykonalności Tytułowi Egzekucyjnemu – zawieszenie postępowania sądowego w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności Tytułowi Egzekucyjnemu, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przed Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan w sprawie z powództwa Emitenta przeciwko CUBE.ITG w przedmiocie Roszczenia.Z treści uzasadnienia Postanowienia wynika, że w ocenie Sądu uprawdopodobnione zostało: _i_ istnienie Roszczenia _tj., że CUBE.ITG nie przysługuje żądanie od Emitenta zapłaty Kwoty_, oraz _ii_ interes prawny Emitenta zarówno w uzyskaniu Zabezpieczenia, jak i w wytoczeniu powództwa w celu dochodzenia Roszczenia.

Postanowienie jest skuteczne od chwili jego wydania. Emitent został w Postanowieniu zobowiązany do złożenia pozwu dotyczącego Roszczenia w terminie 2 tygodni od otrzymania Postanowienia, pod rygorem upadku udzielonego Zabezpieczenia. Emitent zamierza wnieść taki pozew w wyznaczonym terminie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu