Zarząd Spółki Sescom S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2016-2017 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Emitenta informuje, że w związku z przeprowadzonym badaniem jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta sporządzonych za rok obrachunkowy 2015/2016 przez biegłego rewidenta oraz w wyniku uwzględnienia sugestii biegłego rewidenta zostały dokonane zmiany w księgach rachunkowych Emitenta w roku 2015/2016. W konsekwencji czego Zarząd Emitenta postanowił o dokonaniu korekty raportu kwartalnego za IV kwartał 2015_2016 (raport EBI nr 36/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku) uwzględniającego zbadane dane finansowe.

Pozostałe informacje w przedmiotowym raporcie okresowym nie uległy zmianie.

W załączeniu zarząd Spółki przekazuje pełną treść skorygowanego raportu za IV kwartał 2015_2016.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Spółki Sescom S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017/2018 roku. Przekazywanie raportów okresowych będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport za I kwartał 2017/2018, tj. za okres 1.10.2017-31.12.2017 r. – w dniu 14 lutego 2018 roku

– raport za II kwartał 2017/2018, tj. za okres 1.01.2018-31.03.2018 r. – w dniu 15 maja 2018 roku

– raport za III kwartał 2017/2018, tj. za okres 1.04.2018-30.06.2018 r. – w dniu 14 sierpnia 2018 roku

– raport za IV kwartał 2017/2018, tj. za okres 1.07.2018-30.09.2018 r. – w dniu 14 listopada 2018 roku

– raport roczny 2016/2017 – w dniu 4 marca 2018 roku

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 7 listopada 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały dokonała wyboru REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk (KRS 0000003104) jako biegłego rewidenta do badania sprawozdań Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2017 r.

Podstawa prawna:

  • Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 31 października 2017 r. otrzymał wiadomość o wyborze przez TJX Europe.ltd („Zamawiający”) oferty Emitenta w zakresie realizacji kontraktów Facility Management na obsługę obiektów klienta w Polsce i w Holandii od dnia 01 lutego 2018r. Łączna roczna wartość umów przekroczy 6,5 mln PLN. Zarząd Emitenta uznaje informację za istotną, ponieważ łączna planowana wartość przychodów z tytułu realizacji tych umów przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. (dalej, jako: „Spółka” lub „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 10 października 2017 roku korekty zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy od Alfa 1 CEE Investments S.A., SICAV-SIF opublikowanego przez Emitenta raportem ESPI nr 16/2017 w dniu 31 sierpnia 2017r. Korekta zawiadomienia, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

  • Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

 Sescom S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 4 września 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta w związku z wcześniejszą rezygnacją Pana Michała Kaczmarka z dnia 18 sierpnia 2017 roku z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki (raport bieżący EBI nr 21/2017), podjęła została na podstawie Statutu Spółki uchwała ws. uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołaniu (dokooptowaniu) z dniem 4 września 2017 r. do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Matczuka

Życiorys nowo powołanego członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu