RB ESPI 14/2017: Zmiana stanu posiadania głosów w Walnym Zgromadzeniu

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej, jako: „Ustawa”_, Zarząd Sescom S.A. _dalej, jako: „Spółka” lub „Emitent”_ informuje o otrzymaniu w dniu 30 sierpnia 2017 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy od Lafroyg sp. z o.o. SKA _”Akcjonariusz”_. W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy, Akcjonariusz poinformował, iż w związku z dokonaniem w dniach 25 sierpnia 2017 roku transakcji nabycia 155.000 akcji Emitenta, przekroczył 5 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Przed ww. nabyciem, Akcjonariusz nie posiadał akcji Spółki

Po ww. zdarzeniu, Akcjonariusz posiada 155.000 akcji Spółki, reprezentujących 7,38 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 5,44 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz poinformował, że:
1. nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki,
2. nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy,
3. nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy,
4. w ciągu 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszania lub zwiększania swojego zaangażowania w Spółce.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu.