RB ESPI 15/2017: Zmiana stanu posiadania głosów w Walnym Zgromadzeniu

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej, jako: „Ustawa”_, Zarząd Sescom S.A. _dalej, jako: „Spółka” lub „Emitent”_ informuje o otrzymaniu w dniu 31 sierpnia 2017 roku zawiadomienia od Lafroyg sp. z o.o. SKA _”Akcjonariusz”_. W ramach przedmiotowego zawiadomienia Akcjonariusz poinformował, iż w związku z nabyciem w dniu 25 sierpnia 2017 roku 155.000 akcji Spółki oraz w związku z działaniem w Porozumieniu z Wojciechem Kaczmarek posiadającym 140.000 akcji Spółki, Akcjonariusz i Wojciech Kaczmarek działający w porozumieniu przekroczyli łącznie 10 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed ww. nabyciem, Akcjonariusz oraz Wojciech Kaczmarek nie posiadali akcji Spółki

Po ww. nabyciu, ww. podmioty działając w porozumieniu posiadają 295.000 akcji Spółki, reprezentujących 14,05 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 10,35 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz poinformował, że:
1. nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki,
2. nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy,
3. nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy,
4. w ciągu 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszania lub zwiększania swojego zaangażowania w Spółce.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu