RB ESPI 16/2017: Zmiana stanu posiadania głosów w Walnym Zgromadzeniu

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej, jako: „Ustawa”_, Zarząd Sescom S.A. _dalej, jako: „Spółka” lub „Emitent”_ informuje o otrzymaniu w dniu 31 sierpnia 2017 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy od Alfa 1 CEE Investments S.A., SICAV-SIF _”Akcjonariusz”_. W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy, Akcjonariusz poinformował, iż w związku ze zbyciem w dniach 25-30 sierpnia 2017 roku 438.463 akcji Spółki doszło do zmiany stanu ilości głosów posiadanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Przed ww. zbyciem, Akcjonariusz posiadał 438.463 akcji Spółki, reprezentujących 20,88 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 15,38 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po ww. zbyciu, o którym mowa powyżej, Akcjonariusz nie posiada akcji Emitenta.

Akcjonariusz poinformował, że:
1. nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki,
2. nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy,
3. nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy,
4. w ciągu 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszania lub zwiększania swojego zaangażowania w Spółce.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu