RB EBI 28/2017: Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2015_2016

Zarząd Emitenta informuje, że w związku z przeprowadzonym badaniem jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta sporządzonych za rok obrachunkowy 2015/2016 przez biegłego rewidenta oraz w wyniku uwzględnienia sugestii biegłego rewidenta zostały dokonane zmiany w księgach rachunkowych Emitenta w roku 2015/2016. W konsekwencji czego Zarząd Emitenta postanowił o dokonaniu korekty raportu kwartalnego za IV kwartał 2015_2016 (raport EBI nr 36/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku) uwzględniającego zbadane dane finansowe.

Pozostałe informacje w przedmiotowym raporcie okresowym nie uległy zmianie.

W załączeniu zarząd Spółki przekazuje pełną treść skorygowanego raportu za IV kwartał 2015_2016.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu