Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Sescom SA, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 17.05.2017 oraz 5/2017 z dnia 20.05.2017 informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Biegłego Rewidenta stanowisko w sprawie określenia ostatecznej ceny nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Cube.ITG. Zgodnie ze stanowiskiem biegłego rewidenta ostateczna cena zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa została określona w wysokości 6.234573,60 złotych. Zarząd Emitenta wskazuje, iż zgodnie z umową zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ustalona przez biegłego rewidenta cena zbycia jest ceną ostateczną i żadnej ze stron umowy nie przysługuje prawo kwestionowania jej wysokości.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż cena wskazana przez biegłego rewidenta jest w tej samej wysokości w której wskazał Emitent w raporcie bieżącym nr 4/2017. W związku z czym Emitent nie jest zobowiązany do zapłaty czwartej cześć ceny nabycia, a nadpłata dokonana przez Emitenta w kwocie 82.785,46 zł powinna zostać niezwłocznie zwrócona Emitentowi.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd SESCOM S.A. przekazuje uzupełnienie do raporty bieżącego nr 17/2017 – Raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2017, w postaci załącznika raportu.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd SESCOM S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2017 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa”), Zarząd Sescom S.A. (dalej jako: „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 29 czerwca 2017 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy od Sławomir Halbryt („Akcjonariusz”).

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy, Akcjonariusz poinformowała, , iż w związku z rejestracją przez sąd rejestrowy w dniu 20 lipca 2016 roku, zmiany statutu dokonanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2016 roku w przedmiocie podziału akcji serii A na akcję imienne uprzywilejowane serii A1 oraz akcji na okaziciele serii A2, a w konsekwencji doszło do zmiany stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Przed ww. zdarzeniem, o którym mowa powyżej, Akcjonariusz posiadał 1.005.875 akcji Spółki, reprezentujących 47,90 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 54,49 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po ww. zdarzeniu, o którym mowa powyżej, Akcjonariusz posiada 1.005.875 akcji Spółki, reprezentujących 47,90 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 61,61 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz. poinformował, że:

1. nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki,

2. nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy,

3. nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy,

4. w ciągu 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszania lub zwiększania swojego zaangażowania w Spółce.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa”), Zarząd Sescom S.A. (dalej jako: „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 29 czerwca 2017 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy od Sławomir Kądziela („Akcjonariusz”).

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy, Akcjonariusz poinformowała, iż w związku z rejestracją przez sąd rejestrowy w dniu 20 lipca 2016 roku, zmiany statutu dokonanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2016 roku w przedmiocie podziału akcji serii A na akcję imienne uprzywilejowane serii A1 oraz akcji na okaziciele serii A2, a w konsekwencji doszło do zmiany stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Przed ww. zdarzeniem, o którym mowa powyżej, Akcjonariusz posiadał 241.588 akcji Spółki, reprezentujących 11,50 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 12,34 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po ww. zdarzeniu, o którym mowa powyżej, Akcjonariusz posiada 241.588 akcji Spółki, reprezentujących 11,50 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 8,48 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz. poinformował, że:

1. nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki,

2. nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy,

3. nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy,

4. w ciągu 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszania lub zwiększania swojego zaangażowania w Spółce.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa”), Zarząd Sescom S.A. (dalej jako: „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 30 czerwca 2017 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy od Adama Kabat („Akcjonariusz”).

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy, Akcjonariusz poinformowała, iż w związku z rejestracją przez sąd rejestrowy w dniu 20 lipca 2016 roku, zmiany statutu dokonanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2016 roku w przedmiocie podziału akcji serii A na akcję imienne uprzywilejowane serii A1 oraz akcji na okaziciele serii A2, a w konsekwencji doszło do zmiany stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Przed ww. zdarzeniem, o którym mowa powyżej, Akcjonariusz posiadał 211.588 akcji Spółki, reprezentujących 10,08 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 11,60 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po ww. zdarzeniu, o którym mowa powyżej, Akcjonariusz posiada 211.588 akcji Spółki, reprezentujących 10,08 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 7,42 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz. poinformował, że:

1. nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki,

2. nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy,

3. nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy,

4. w ciągu 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszania lub zwiększania swojego zaangażowania w Spółce.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa”), Zarząd Sescom S.A. (dalej jako: „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 29 czerwca 2017 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy od Alfa 1 CEE Investments S.A., SICAV-SIF („Akcjonariusz”).

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy, Akcjonariusz poinformowała, iż w związku z rejestracją przez sąd rejestrowy w dniu 20 lipca 2016 roku, zmiany statutu dokonanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2016 roku w przedmiocie podziału akcji serii A na akcję imienne uprzywilejowane serii A1 oraz akcji na okaziciele serii A2, a w konsekwencji doszło do zmiany stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Przed ww. zdarzeniem, o którym mowa powyżej, Akcjonariusz posiadał 444.163 akcji Spółki, reprezentujących 21,15 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 12,34 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po ww. zdarzeniu, o którym mowa powyżej, Akcjonariusz posiada 444.163 akcji Spółki, reprezentujących 21,15 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 15,58 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz. poinformował, że:

1. nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki,

2. nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy,

3. nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy,

4. w ciągu 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszania lub zwiększania swojego zaangażowania w Spółce.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę zasady nr 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect w zakresie nieprzekazania w terminie raportu bieżącego w zakresie rejestracji przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego Emitenta poprzez dokonanie podziału akcji imiennych serii A oraz zamiany 750.000 akcji imiennych serii A na 750.000 akcji na okaziciela serii A 2.

Zarząd Spółki wskazuje, iż braku publikacji przedmiotowego raportu wynikał z nieumyślnego przeoczenia oraz jednocześnie zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby powyższa sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości m.in. poprzez

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Sescom S.A. („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 20 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie w sprawie rejestracji zmian statutu dokonanych uchwałą nr 4 oraz nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2016 roku. Przedmiotowe zmiany statutu dotyczyły:

zmiany § 5 statutu Emitenta poprzez dodanie nowych pkt. 24-27 w następującym brzmieniu:
24) Działalność wydawnicza (58);
25) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (59);
26) Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
27) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z);

zmiany § 6 Statutu Emitenta poprzez zmianę struktury kapitału zakładowego w związku z podziałem akcji serii A na dwie odrębne serie A1, A2 oraz zamiany 750.000 akcji imiennych serii A na 750.000 akcji na okaziciela serii A2.

Podział akcji serii A nastąpił na dwie odrębne serie A1 i A2, które zastąpiły dotychczasową serię A, w następujących ilościach:
a) Seria A1 – 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu każda posiada 2 głosy na Walne Zgromadzenie o numerach od 000.001 do 750.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda;
b) Seria A2 – 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o numerach od 000.001 do 750.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda;

W związku z przedmiotową rejestracją liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosić będzie 2.850.000 głosów.

W związku z powyższym zarejestrowano uchwaloną na podstawie w/w uchwały zmianę §6 Statutu. Nowa treść §6 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki brzmi następująco:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) złotych i składa się z 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w tym:
a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A1 o numerach od 000001 do 750.000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
b) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o numerach od 000001 do 750.000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
c) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 1 do 50.000 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
d) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 1 do 100.000 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
e) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 1 do 450.000 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
2. Akcje imienne serii A1 są uprzywilejowane, co do głosu; każda posiada dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

Załącznik:

1. Tekst jednolity statutu Spółki

Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu