Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23.03.2018 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki dywidendy Sescom S.A.

Zgodnie z uchwaloną Polityką dywidendy Zarząd Emitenta będzie rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie do 30% jednostkowego zysku netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem następujących warunków:

 • sytuacja finansowa i płynnościowa Spółki oraz jej grupy kapitałowej umożliwia przeznaczenie zysku na poczet dywidendy,
 • Spółka nie znajduje się w fazie realizacji projektów inwestycyjnych, których finansowanie oparte jest o kapitały własne Emitenta, a które sprawiają szansę osiągnięcia wyższej stopy zwrotu dla akcjonariuszy Spółki,
 • Spółka nie planuje w ciągu najbliższego roku obrotowego rozpoczęcia projektów inwestycyjnych, w które zaangażowany zostanie kapitał własny Emitenta.

Zarząd Spółki corocznie przedstawi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta rekomendację dotyczącą sposobu podziału zysku za ostatni rok obrotowy. Dokonując rekomendacji, Zarząd Spółki kierować się będzie zasadami określonymi w uchwale.

Ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy oraz jej wysokości podejmuje, w formie uchwały, Walne Zgromadzenie Emitenta.

Niniejsza Polityka podlegać będzie corocznej weryfikacji przez Zarząd Spółki.

Modyfikacja niniejszej Polityki następuje poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Zarząd Emitenta.

Polityka dywidendy Sescom S.A zostanie zastosowana po raz pierwszy do rekomendacji podziału zysku Emitenta za rok obrotowy 2017/2018.

Pełna treść Polityki dywidendy Emitenta znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Załączniki:

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

 • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 19.03.2018 r. powziął informację o ukazaniu się komunikatu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. _”KDPW”_ o rejestracji z dniem 20 marca 2018 r. w depozycie papierów wartościowych pod kodem ISIN PLSESCM00013 750.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A2 Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2014 r. poz. 133 ze. zm.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

 • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 16.03.2018 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwał w sprawie:

– wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D,

– dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A2, B, C oraz D,

– wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A2, B, C oraz D,

Spółki Sescom S.A. z dniem 20 marca 2018 r.

Na mocy Uchwały nr 220/2018 Zarząd Giełdy postanowił na wniosek Emitenta wykluczyć z dniem 20 marca 2018 r. akcje zwykłe na okaziciela serii B, C i D Spółki, oznaczone kodem PLSESCM00013 z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Na mocy Uchwały nr 221/2018 Zarząd Giełdy postanowił dopuścić z dniem 20 marca 2018 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda:

1) 750.000 akcji serii A2,

2) 50.000 akcji serii B,

3) 100.000 akcji serii C,

4) 450.000 akcji serii D.

 

Na mocy uchwały 222/2018 Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 20 marca 2018 r. do obrotu giełdowego następujące akcje Spółki:

1) 750.000 akcji serii A2,

2) 50.000 akcji serii B,

3) 100.000 akcji serii C,

4) 450.000 akcji serii D.

 

Zarząd Giełdy postanowił notować akcje Emitenta w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „SESCOM” i oznaczeniem „SES”.

Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133 ze. zm.)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

 • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2018 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

Załączniki:

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

 • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 13.03.2018 r. powziął informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego Emitenta sporządzonego na potrzeby dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2, B, C oraz D.

Aneks nr 2 został sporządzony w związku z opublikowaniem rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Sescom S.A. za okres 12 miesięcy zakończony na dzień 30.09.2017 r.

Aneks nr 2 zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 14.03.2018 r., w sposób w jaki został udostępniony prospekt emisyjny Emitenta – na stronie internetowej Spółki www.sescom.eu/inwestorzy/prospekt-emisyjny oraz na stronie firmy inwestycyjnej Ventus Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie www.ventusam.pl.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Sławomir Halbryt Prezes Zarządu

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku _”Spółka”, „Emitent”_ niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 marca 2018 roku, na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Grunwaldzkiej 82, 80-244 w Gdańsku.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego znajduje się:

1.Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA
2.Projekty uchwał
3.Wzór pełnomocnictwa oraz formularze do wykonywania głosu przez pełnomocnika
4.Informacja o kapitale zakładowym Emitenta na dzień zwołania ZWZA
5.Załączniki do podejmowanych uchwał:
a.Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki
b.Regulamin Rady Nadzorczej

Załączniki:

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku (?Spółka?, ?Emitent?) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 marca 2018 roku, na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Grunwaldzkiej 82, 80-244 w Gdańsku.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego znajduje się:
1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA
2. Projekty uchwał
3. Wzór pełnomocnictwa oraz formularze do wykonywania głosu przez pełnomocnika
4. Informacja o kapitale zakładowym Emitenta na dzień zwołania ZWZA
5. Załączniki do podejmowanych uchwał:
a. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki
b. Regulamin Rady Nadzorczej
Załączniki:

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu I”nformacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 21.02.2018 r. powziął informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego Emitenta sporządzonego na potrzeby dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2, B, C oraz D.

Aneks nr 1 został sporządzony w związku z opublikowaniem kwartalnego skróconego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Sescom S.A. oraz wniesieniem przez Sescom S.A. pozwu przeciwko CUBE.ITG S.A. dotyczącego roszczenia Spółki o ustalenie nieistnienia obowiązku zapłaty przez Sescom S.A. kwoty pieniężnej z tytułu nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG.

Aneks nr 1 zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 21.02.2018 r., w sposób w jaki został udostępniony prospekt emisyjny Emitenta – na stronie internetowej Spółki www.sescom.eu/prospekt-emisyjny oraz na stronie firmy inwestycyjnej Ventus Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie www.ventusam.pl.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Sławomir Halbryt Prezes Zarządu

 


Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje o zmianie daty przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016/2017. Nowy termin przekazania raportu to 28 lutego 2018 r. Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych nie uległy zmianie.

Aktualny harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018:

– raport za II kwartał 2017/2018, tj. za okres 1.01.2018-31.03.2018 r. – w dniu 15 maja 2018 roku,

– raport za III kwartał 2017/2018, tj. za okres 1.04.2018-30.06.2018 r. – w dniu 14 sierpnia 2018 roku,

– raport za IV kwartał 2017/2018, tj. za okres 1.07.2018-30.09.2018 r. – w dniu 14 listopada 2018 roku,

– raport roczny za rok obrotowy 2016/2017 zostanie opublikowany w dniu 28 lutego 2018 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu