Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej, jako: „Ustawa”_, Zarząd Sescom S.A. _dalej, jako: „Spółka” lub „Emitent”_ informuje o otrzymaniu w dniu 31 sierpnia 2017 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy od Alfa 1 CEE Investments S.A., SICAV-SIF _”Akcjonariusz”_. W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy, Akcjonariusz poinformował, iż w związku ze zbyciem w dniach 25-30 sierpnia 2017 roku 438.463 akcji Spółki doszło do zmiany stanu ilości głosów posiadanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Przed ww. zbyciem, Akcjonariusz posiadał 438.463 akcji Spółki, reprezentujących 20,88 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 15,38 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po ww. zbyciu, o którym mowa powyżej, Akcjonariusz nie posiada akcji Emitenta.

Akcjonariusz poinformował, że:
1. nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki,
2. nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy,
3. nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy,
4. w ciągu 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszania lub zwiększania swojego zaangażowania w Spółce.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej, jako: „Ustawa”_, Zarząd Sescom S.A. _dalej, jako: „Spółka” lub „Emitent”_ informuje o otrzymaniu w dniu 31 sierpnia 2017 roku zawiadomienia od Lafroyg sp. z o.o. SKA _”Akcjonariusz”_. W ramach przedmiotowego zawiadomienia Akcjonariusz poinformował, iż w związku z nabyciem w dniu 25 sierpnia 2017 roku 155.000 akcji Spółki oraz w związku z działaniem w Porozumieniu z Wojciechem Kaczmarek posiadającym 140.000 akcji Spółki, Akcjonariusz i Wojciech Kaczmarek działający w porozumieniu przekroczyli łącznie 10 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed ww. nabyciem, Akcjonariusz oraz Wojciech Kaczmarek nie posiadali akcji Spółki

Po ww. nabyciu, ww. podmioty działając w porozumieniu posiadają 295.000 akcji Spółki, reprezentujących 14,05 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 10,35 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz poinformował, że:
1. nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki,
2. nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy,
3. nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy,
4. w ciągu 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszania lub zwiększania swojego zaangażowania w Spółce.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej, jako: „Ustawa”_, Zarząd Sescom S.A. _dalej, jako: „Spółka” lub „Emitent”_ informuje o otrzymaniu w dniu 30 sierpnia 2017 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy od Lafroyg sp. z o.o. SKA _”Akcjonariusz”_. W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy, Akcjonariusz poinformował, iż w związku z dokonaniem w dniach 25 sierpnia 2017 roku transakcji nabycia 155.000 akcji Emitenta, przekroczył 5 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Przed ww. nabyciem, Akcjonariusz nie posiadał akcji Spółki

Po ww. zdarzeniu, Akcjonariusz posiada 155.000 akcji Spółki, reprezentujących 7,38 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 5,44 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz poinformował, że:
1. nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki,
2. nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy,
3. nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy,
4. w ciągu 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszania lub zwiększania swojego zaangażowania w Spółce.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu.

Zarząd Sescom S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2017 r. otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach w odniesieniu do akcji Spółki, wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce – Pana Krzysztofa Pietkuna, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, o transakcji nabycia akcji Spółki. Treść zawiadomienia akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

 


Zarząd Sescom SA wskazuje, iż w treści raportu bieżącego nr 21/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 roku została wskazana błędna podstawa prawna raportu.

Właściwa podstawa prawna to § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Sescom SA (Emitent) informuje, że w dniu 21.08.2017 roku otrzymał od Pana Michała Kaczmarka rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Sescom SA z dniem 18.08.2017 roku.

Pan Michał Kaczmarek nie podał przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnectPodstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Sescom SA, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 17.05.2017 oraz 5/2017 z dnia 20.05.2017 informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Biegłego Rewidenta stanowisko w sprawie określenia ostatecznej ceny nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Cube.ITG. Zgodnie ze stanowiskiem biegłego rewidenta ostateczna cena zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa została określona w wysokości 6.234573,60 złotych. Zarząd Emitenta wskazuje, iż zgodnie z umową zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ustalona przez biegłego rewidenta cena zbycia jest ceną ostateczną i żadnej ze stron umowy nie przysługuje prawo kwestionowania jej wysokości.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż cena wskazana przez biegłego rewidenta jest w tej samej wysokości w której wskazał Emitent w raporcie bieżącym nr 4/2017. W związku z czym Emitent nie jest zobowiązany do zapłaty czwartej cześć ceny nabycia, a nadpłata dokonana przez Emitenta w kwocie 82.785,46 zł powinna zostać niezwłocznie zwrócona Emitentowi.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd SESCOM S.A. przekazuje uzupełnienie do raporty bieżącego nr 17/2017 – Raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2017, w postaci załącznika raportu.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd SESCOM S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2017 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu