Raport bieżący z plikiem 6/2017

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Sescom S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 24 maja 2017 r. otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach w odniesieniu do akcji Spółki, wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce – Pana Michała Kaczmarka, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, o transakcji zbycia akcji Spółki.

Powiadomienie_o_transakcji_z_dnia_24.05.2017


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2017 z dnia 17 maja 2017 w sprawie ustalenia ostatecznego rozliczenia z tytułu nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Cube.ITG, niniejszym informuje, że Cube.ITG (Sprzedający) zgodnie z umową w przewidzianym terminie zawiadomił Emitenta o braku zgody na cenę ostateczną określoną przez Emitenta oraz określił wartość ceny ostatecznej na kwotę 9.659.455,11 zł.

Jednocześnie Sprzedający wezwał Emitenta do zapłaty kwoty w wysokości 1.265.426,40 zł w terminie 3 dni.

Zgodnie z umową Strony zobowiązują się do podjęcia w dobrej wierze działań mających na celu polubowne ustalenie ostatecznej kwoty nabycia, a w przypadku, niemożności ustalenia jej przez strony, zgodnie z zapisami umowy zostanie powołany audytor w celu dokonania ostatecznej weryfikacji kwoty przedmiotowej transakcji.


Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 5/2016 z dnia 23 lutego 2016 roku oraz raportu bieżącego EBI nr 14/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, niniejszym informuje o ustaleniu przez Emitenta ostatecznej ceny nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG. S.A. na łączną kwotę 6.234.573,60 zł oraz przekazaniu zbywcy oświadczenia o ustaleniu ostatecznej ceny nabycia.

Ostateczna cena nabycia została ustalona zgodnie z regułą redukcji ceny określoną w umowie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W związku z faktem, iż suma płatności dokonana przez Emitenta na rzecz zbywca wynosiła 6.234.573,60 zł płatną w następujących częściach:

• 3.750.000,00 zł – pierwsza część ceny została uiszczona w dniu 22.02.2016 roku;

• 2.000.000,00 zł – druga cześć ceny została uiszczona w dniu 06.05.2016 roku;

• 484.573,60 zł – trzecia cześć ceny została uiszczona w dniu 13.06.2016 roku.

Czwarta cześć ceny zgodnie z wyliczeniami poczynionymi przez Emitenta wynosi 0,00 zł, tym samym Emitent uiścił całkowitą kwotę należności z tytułu nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Jednocześnie Emitent, wskazuje iż w związku z uiszczeniem przez Emitenta kwoty 82.785,46 zł tytułem uregulowania zobowiązań zbywcy innych niż zobowiązania przejmowane, Emitent jednocześnie wezwał zbywcę do uregulowania ww. należności .


Zarząd SESCOM S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2017 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Emitenta przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 29 marca 2017 roku.

1. Sławomir Halbryt – liczba głosów na ZWZ –1705875 , udział w głosach na NWZ – 98,35 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 59,86%.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 29 marca 2017 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 marca 2017 roku, na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Grunwaldzkiej 82, 80-244 Gdańsk.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu