Zarząd Emitenta informuje, że w związku z przeprowadzonym badaniem jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta sporządzonych za rok obrachunkowy 2015/2016 przez biegłego rewidenta oraz w wyniku uwzględnienia sugestii biegłego rewidenta zostały dokonane zmiany w księgach rachunkowych Emitenta w roku 2015/2016. W konsekwencji czego Zarząd Emitenta postanowił o dokonaniu korekty raportu kwartalnego za IV kwartał 2015_2016 (raport EBI nr 36/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku) uwzględniającego zbadane dane finansowe.

Pozostałe informacje w przedmiotowym raporcie okresowym nie uległy zmianie.

W załączeniu zarząd Spółki przekazuje pełną treść skorygowanego raportu za IV kwartał 2015_2016.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Spółki Sescom S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017/2018 roku. Przekazywanie raportów okresowych będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport za I kwartał 2017/2018, tj. za okres 1.10.2017-31.12.2017 r. – w dniu 14 lutego 2018 roku

– raport za II kwartał 2017/2018, tj. za okres 1.01.2018-31.03.2018 r. – w dniu 15 maja 2018 roku

– raport za III kwartał 2017/2018, tj. za okres 1.04.2018-30.06.2018 r. – w dniu 14 sierpnia 2018 roku

– raport za IV kwartał 2017/2018, tj. za okres 1.07.2018-30.09.2018 r. – w dniu 14 listopada 2018 roku

– raport roczny 2016/2017 – w dniu 4 marca 2018 roku

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Sescom S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc październik 2017 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 7 listopada 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały dokonała wyboru REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk (KRS 0000003104) jako biegłego rewidenta do badania sprawozdań Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2017 r.

Podstawa prawna:

 • Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 31 października 2017 r. otrzymał wiadomość o wyborze przez TJX Europe.ltd („Zamawiający”) oferty Emitenta w zakresie realizacji kontraktów Facility Management na obsługę obiektów klienta w Polsce i w Holandii od dnia 01 lutego 2018r. Łączna roczna wartość umów przekroczy 6,5 mln PLN. Zarząd Emitenta uznaje informację za istotną, ponieważ łączna planowana wartość przychodów z tytułu realizacji tych umów przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

 • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. (dalej, jako: „Spółka” lub „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 10 października 2017 roku korekty zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy od Alfa 1 CEE Investments S.A., SICAV-SIF opublikowanego przez Emitenta raportem ESPI nr 16/2017 w dniu 31 sierpnia 2017r. Korekta zawiadomienia, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

 • Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

 Sescom S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 4 września 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta w związku z wcześniejszą rezygnacją Pana Michała Kaczmarka z dnia 18 sierpnia 2017 roku z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki (raport bieżący EBI nr 21/2017), podjęła została na podstawie Statutu Spółki uchwała ws. uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołaniu (dokooptowaniu) z dniem 4 września 2017 r. do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Matczuka

Życiorys nowo powołanego członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej, jako: „Ustawa”_, Zarząd Sescom S.A. _dalej, jako: „Spółka” lub „Emitent”_ informuje o otrzymaniu w dniu 31 sierpnia 2017 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy od Alfa 1 CEE Investments S.A., SICAV-SIF _”Akcjonariusz”_. W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy, Akcjonariusz poinformował, iż w związku ze zbyciem w dniach 25-30 sierpnia 2017 roku 438.463 akcji Spółki doszło do zmiany stanu ilości głosów posiadanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Przed ww. zbyciem, Akcjonariusz posiadał 438.463 akcji Spółki, reprezentujących 20,88 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 15,38 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po ww. zbyciu, o którym mowa powyżej, Akcjonariusz nie posiada akcji Emitenta.

Akcjonariusz poinformował, że:
1. nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki,
2. nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy,
3. nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy,
4. w ciągu 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszania lub zwiększania swojego zaangażowania w Spółce.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu