Zarząd Sescom S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 marca 2017 roku, na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Grunwaldzkiej 82, 80-244 Gdańsk.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Spółka SESCOM LTD z początkowym kapitałem 100 GBP jest podmiotem w 100 proc. zależnym od Emitenta.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest montaż i serwis urządzeń wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania, innych instalacji budowlanych oraz wykonywanie prac ogólnobudowlanych. Spółka SESCOM LTD włączy do swojej struktury Business Development Unit w Londynie.

Członkami Zarządu Spółki są: Adam Kabat, będący jednocześnie Członkiem Zarządu Emitenta oraz Sławomir Kądziela, będący jednocześnie Członkiem Zarządu Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd SESCOM S.A. („Emitent”) informuje o uzupełnieniu raportu bieżącego EBI 03/2017z dnia 14 lutego 2017 roku o załącznik raportu.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd SESCOM S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2017 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd SESCOM S.A. („Emitent”) informuje o dokonaniu korekty raportu bieżącego EBI 33/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku.

Korekta dotyczy omyłki w odniesieniu do terminu publikacji raportu rocznego 2015/2016

Termin podany przed korektą to 4 marca 2017 roku

Termin po korekcie to 28 lutego 2017 roku.

Poprawna treść raportu brzmi:
Zarząd Spółki SESCOM S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016/2017 roku. Przekazywanie raportów okresowych będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport za I kwartał 2016/2017, tj. za okres 1.10.2016-31.12.2016 r. – w dniu 14 lutego 2017 roku

– raport za II kwartał 2016/2017, tj. za okres 1.01.2017-31.03.2017 r. – w dniu 15 maja 2017 roku

– raport za III kwartał 2016/2017, tj. za okres 1.04.2017-30.06.2017 r. – w dniu 14 sierpnia 2017 roku

– raport za IV kwartał 2016/2017, tj. za okres 1.07.2017-30.09.2017 r. – w dniu 14 listopada 2017 roku

– raport roczny 2015/2016 – w dniu 28 lutego 2017 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd SESCOM S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc listopad 2016 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Emitenta w załączeniu przedstawia skorygowany jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2015_2016.

W treści raportu za IV kwartał 2015_2016 (raport EBI nr 35/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku) dokonano:

– korekty w części „Skonsolidowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał roku obrotowego Spółki – 2015/2016” zmieniając prezentacje danych porównawczych na dzień 30.09.2015 oraz za okres 01.10.2014-30.09.2015 z danych jednostkowych na dane skonsolidowane. Na dzień 30.09.2015 roku Emitent dysponował już danymi skonsolidowanymi, dane jednostkowe umieszczone zostały omyłkowo.

– korekty w części „Skonsolidowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał roku obrotowego Spółki – 2015/2016” korygując dane na dzień 30.09.2016 oraz za okres 01.10.2015-30.09.2016. Przedmiotowy błąd wynika wyłącznie z omyłki księgowej powstałej przy sporządzaniu danych finansowych.

– korekty w części „Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych SESCOM SA za IV kwartał roku obrotowego Spółki – 2015/2016 wraz z danymi porównawczymi” w związku z błędnie wykazanymi wartościami ujętymi w rachunku przepływów. Przedmiotowy błąd wynika wyłącznie z omyłki księgowej powstałej przy sporządzaniu danych finansowych.

Pozostałe informacje w przedmiotowym raporcie okresowym nie uległy zmianie.

W załączeniu zarząd Spółki przekazuje pełną treść skorygowanego raportu za IV kwartał 2015_2016.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd SESCOM S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc październik 2016 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Spółki SESCOM S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016/2017 roku. Przekazywanie raportów okresowych będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport za I kwartał 2016/2017, tj. za okres 1.10.2016-31.12.2016 r. – w dniu 14 lutego 2017 roku

– raport za II kwartał 2016/2017, tj. za okres 1.01.2017-31.03.2017 r. – w dniu 15 maja 2017 roku

– raport za III kwartał 2016/2017, tj. za okres 1.04.2017-30.06.2017 r. – w dniu 14 sierpnia 2017 roku

– raport za IV kwartał 2016/2017, tj. za okres 1.07.2017-30.09.2017 r. – w dniu 14 listopada 2017 roku

– raport roczny 2015/2016 – w dniu 4 marca 2017 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu