RB ESPI 12/2017: Stanowisko Biegłego Rewidenta w sprawie określenia ceny ostatecznej nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Cube.ITG

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Sescom SA, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 17.05.2017 oraz 5/2017 z dnia 20.05.2017 informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Biegłego Rewidenta stanowisko w sprawie określenia ostatecznej ceny nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Cube.ITG. Zgodnie ze stanowiskiem biegłego rewidenta ostateczna cena zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa została określona w wysokości 6.234573,60 złotych. Zarząd Emitenta wskazuje, iż zgodnie z umową zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ustalona przez biegłego rewidenta cena zbycia jest ceną ostateczną i żadnej ze stron umowy nie przysługuje prawo kwestionowania jej wysokości.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż cena wskazana przez biegłego rewidenta jest w tej samej wysokości w której wskazał Emitent w raporcie bieżącym nr 4/2017. W związku z czym Emitent nie jest zobowiązany do zapłaty czwartej cześć ceny nabycia, a nadpłata dokonana przez Emitenta w kwocie 82.785,46 zł powinna zostać niezwłocznie zwrócona Emitentowi.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu