RB ESPI 4/2017: Ostateczne rozliczenie z tytułu nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 5/2016 z dnia 23 lutego 2016 roku oraz raportu bieżącego EBI nr 14/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, niniejszym informuje o ustaleniu przez Emitenta ostatecznej ceny nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG. S.A. na łączną kwotę 6.234.573,60 zł oraz przekazaniu zbywcy oświadczenia o ustaleniu ostatecznej ceny nabycia.

Ostateczna cena nabycia została ustalona zgodnie z regułą redukcji ceny określoną w umowie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W związku z faktem, iż suma płatności dokonana przez Emitenta na rzecz zbywca wynosiła 6.234.573,60 zł płatną w następujących częściach:

• 3.750.000,00 zł – pierwsza część ceny została uiszczona w dniu 22.02.2016 roku;

• 2.000.000,00 zł – druga cześć ceny została uiszczona w dniu 06.05.2016 roku;

• 484.573,60 zł – trzecia cześć ceny została uiszczona w dniu 13.06.2016 roku.

Czwarta cześć ceny zgodnie z wyliczeniami poczynionymi przez Emitenta wynosi 0,00 zł, tym samym Emitent uiścił całkowitą kwotę należności z tytułu nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Jednocześnie Emitent, wskazuje iż w związku z uiszczeniem przez Emitenta kwoty 82.785,46 zł tytułem uregulowania zobowiązań zbywcy innych niż zobowiązania przejmowane, Emitent jednocześnie wezwał zbywcę do uregulowania ww. należności .