RB ESPI 5/2017: Stanowisko Cube.ITG w sprawie ostatecznego rozliczenia z tytułu nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2017 z dnia 17 maja 2017 w sprawie ustalenia ostatecznego rozliczenia z tytułu nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Cube.ITG, niniejszym informuje, że Cube.ITG (Sprzedający) zgodnie z umową w przewidzianym terminie zawiadomił Emitenta o braku zgody na cenę ostateczną określoną przez Emitenta oraz określił wartość ceny ostatecznej na kwotę 9.659.455,11 zł.

Jednocześnie Sprzedający wezwał Emitenta do zapłaty kwoty w wysokości 1.265.426,40 zł w terminie 3 dni.

Zgodnie z umową Strony zobowiązują się do podjęcia w dobrej wierze działań mających na celu polubowne ustalenie ostatecznej kwoty nabycia, a w przypadku, niemożności ustalenia jej przez strony, zgodnie z zapisami umowy zostanie powołany audytor w celu dokonania ostatecznej weryfikacji kwoty przedmiotowej transakcji.