RB EBI 2/2018: Zatwierdzenie prospektu Sescom S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 31 stycznia 2018 r., Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu, sporządzonego przez Emitenta w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Emitenta serii A2, B, C, D.

Prospekt emisyjny zostanie opublikowany w trybie art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) na stronie internetowej Emitenta www.sescom.eu/prospekt-emisyjny, oraz na stronie firmy inwestycyjnej Ventus Asset Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie www.ventusam.pl/aktualności.php w dniu 1 lutego 2018r.

Dodatkowo prospekt będzie dostępny w wersji drukowanej w siedzibie spółki, Gdańsk, ul Grunwaldzka 82.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu