Sescom rozwija projekty wodorowe i wspiera zeroemisyjny transport

Coraz więcej miast podąża za trendem zrównoważonego rozwoju i wdraża do swoich strategii plan zeroemisyjnego transportu publicznego. Te zmiany są szczególnie istotne z punktu widzenia ostatnich unijnych wytycznych dotyczących redukcji emisji CO2. Sescom S.A. wykorzystując swoje doświadczenie oraz technologiczny know-how, wprowadzi miasto Piła na ścieżkę wodorowej „zielonej rewolucji”.

Według najnowszych ustaleń Komisja Europejska zaproponowała redukcję emisji CO2 o 55% 
w 2030 roku. Przyjęcie takiego zobowiązania oznacza, że UE wraca na drogę, która ma doprowadzić do osiągnięcia zerowej emisji w 2050 roku. Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego wydaje się więc być idealną odpowiedzią na unijne postanowienia, tym bardziej 
w świetle statystyk, z których wynika, że Polska jest trzecim producentem wodoru w UE i piątym na świecie. Dodatkowo opierając się na szacunkach Ministerstwa Energii, pozytywnym aspektem jest fakt, że roczna produkcja wodoru w Polsce wynosi 1,3 milion ton i odpowiada za ok 9% rynku unijnego.

W ogłoszonej w ubiegłym roku strategii Sescom 2030: Wise Futurist, spółka znacznie poszerzyła zakres technicznego Facility Management i zaoferowała nowatorskie rozwiązania, wykorzystujące m.in. odnawialne źródła energii. Jak dotychczas Sescom może się pochwalić 
posiadaniem 3 patentów w obszarze technologii wodorowej, kolejny wniosek o udzielenie patentu został złożony. Ponadto mając świadomość, że rozwój innowacji ma kluczowe znaczenie dla przyszłości technologii wodorowej, Sescom uczestniczy w debacie społecznej 
i wymianie dobrych praktyk w zakresie bezemisyjnej gospodarki, m. in. w ramach Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych.

Już od ponad 10 lat Sescom skupia swoje zainteresowanie na technologii wodorowej, wypracowując przez ten czas nowatorskie rozwiązania techniczne i technologiczne objęte patentami, jak także wizjonerskie projekty, które dzisiaj są wdrażane w przestrzeni gospodarczej.  Wierzymy, że zielona technologia jest przyszłością i wartością samą w sobie. Wykorzystanie wodoru stwarza nowe możliwości, które możemy oferować naszym partnerom, dbając jednocześnie o środowisko naturalne i mając na uwadze wspólne ekologiczne dobro  – mówi Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu Sescom S.A.

Sescom S.A. jest jednym ze sygnatariuszy listu intencyjnego, sporządzonego przez Prezydenta Miasta Piły, którego celem jest nawiązanie współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu zbiorowego oraz infrastruktury wodorowej poprzez zbudowanie porozumienia pomiędzy światem nauki, biznesu i Jednostek Samorządu Terytorialnego. Stronami listu są: Gmina Piła, MZK Piła Sp. z o.o., GWDA Sp. z o.o. oraz Sescom S.A. i NEXUS CONSULTANTS Sp. z o.o.

Europejski Zielony Ład, tzw. Green Deal, traktuje technologie wodorowe jako nieodłączną część strategii dla ochrony klimatu i dekarbonizacji gospodarki. Szacuje się, że za 10 lat flota pojazdów napędzanych wodorem w Europie wyniesie ponad 4 mln. Działania Gminy Piła idealnie wpisują się w unijną strategię oraz dowodzą, że władze miasta myślą odpowiedzialnie oraz przyszłościowo
o ochronie klimatu oraz rozwoju transportu publicznego – dodaje Sławomir Halbryt.

Wspólne działania przełożą się na wzmocnienie konkurencyjności Gminy Piła w zakresie dekarbonizacji transportu prywatnego i zbiorowego, co przybliży ją do osiągnięcia długofalowych celów redukcji emisji dwutlenku węgla, zgodnych z celami unijnej polityki energetycznej.

Podpisanie listu intencyjnego jest impulsem do dalszego dynamicznego rozwoju Piły opartego na wykorzystaniu nowoczesnego nośnika energii jakim jest wodór. Współpraca sygnatariuszy listu umożliwi wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologii wodorowych. Dla mieszkańców oznacza to poprawę jakości powietrza i możliwość korzystania z przyjaznych dla środowiska, cichych autobusów napędzanych wodorem – wskazuje Piotr Głowski, Prezydent Miasta Piły.