W nawiązaniu do raportu ESPI nr 39/2022 z dnia 18.10.2022 r., Zarząd spółki Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30.11.2022 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 30.11.2022 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS połączenia Emitenta jako spółki przejmującej z FIXFM S.A. jako spółką przejmowaną.

Połączenie zostało dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego w spółce przejmującej.

W wyniku połączenia, Emitent wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, w szczególności stał się stroną wszelkich umów zawartych przez spółkę przejmowaną przed dniem połączenia.

Połączenie Emitenta oraz FIXFM S.A. jest konsekwencją podjętej przez Zarząd Sescom S.A. decyzji o zaprzestaniu prowadzenia działalności operacyjnej w ramach segmentu FIXFM, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 28/2022 w dniu 10.08.2022 r. Finalizacja procesu połączenia z FIXFM stanowi element działań reorganizacyjnych w Grupie Kapitałowej Sescom S.A., które mają przyczynić się do ujednolicenia i optymalizacji zarządzania Grupą Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


W nawiązaniu do raportu ESPI nr 38/2022 z dnia 18.10.2022 r., Zarząd spółki Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30.11.2022 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 30.11.2022 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS połączenia Emitenta jako spółki przejmującej z Sestore Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną.

Połączenie zostało dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego w spółce przejmującej.

W wyniku połączenia, Emitent wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, w szczególności stał się stroną wszelkich umów zawartych przez spółkę przejmowaną przed dniem połączenia.

Połączenie Sescom S.A. z Sestore Sp. z o.o. stanowi kontynuację działań reorganizacyjnych Grupy Kapitałowej Emitenta. Fuzja podmiotów przyczyni się do optymalizacji procesów wewnątrzgrupowych, ujednolicenia zarządzania spółkami należącymi do Grupy Sescom oraz ograniczenia kosztów stałych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 30.11.2022 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS zmian statutu Emitenta dokonanych uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.10.2022 r.

Zakres dokonanych zmian w statucie Emitenta dotyczył dodania kolejnych dwóch następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności („PKD”).

Zmiana § 5 ust. 1

Do § 5 ust. 1 Statutu po pkt. 30) dodano kolejne dwa następujące kody PKD:

„31) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z);

32) Działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z);”

W związku z czym zmienia się numerację § 5 Statutu dotychczasowych pkt 31) i 32) na odpowiednio pkt 33) i 34).

Pełna treść tekstu jednolitego statutu Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik: Jednolita treść Statutu Sescom S.A. Spółki Akcyjnej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom SA („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom.

Według szacunkowych, niezaudytowanych danych, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wygenerowane w październiku 2022 r. wyniosły 13,63 mln zł, co oznacza spadek o ok. 3,4% wobec października 2021 r. oraz spadek o ok. 23,2% względem września 2022 r.

W związku z aktualizacją strategii, o której Spółka informował w raporcie bieżącym ESPI nr 41/2022 z dnia 28.11.2022 r. nastąpiło połączenie dotychczasowych linii biznesowych Grupy Emitenta w trzy obszary biznesowe:

  • Technical Facility Management – obszar skupiający dotychczas osobne linie: technicznego FM oraz utrzymania technicznego pojazdów magazynowych – Logistics Processes Support,
  • Technological Facility Management – w skład którego wchodzą usługi: utrzymania urządzeń IT – IT Infrastructure, wdrażania efektywności energetycznej – Energy oraz zarządzania majątkiem obiektów przy pomocy technologii RFID – Digital
  • Interior Construction & Fit-out – nowa nazwa linii biznesowej działającej dotychczas pod nazwą Sescom Store, skoncentrowanej na wykonawstwie projektów modernizacyjnych i ogólnobudowlanych w obiektach sieci detalicznych.

W związku z powyższym, od października 2022 r., będącego zarazem pierwszym miesiącem nowego roku obrotowego 2022/2023 (okresu od października 2022 r. do września 2023 r.) Emitent będzie prezentował dane sprzedażowe na linie biznesowe zgodnie z nowym podziałem.

Wielkość przychodów poszczególnych linii biznesowych w październiku 2022 r. oraz kluczowe czynniki, które miały wpływ na różnice w sprzedaży w stosunku do analogicznego miesiąca w roku poprzednim (r/r) oraz w stosunku do miesiąca poprzedzającego (m/m) zostały przedstawione poniżej.

  • Technical Facility Management

Sprzedaż w obszarze Technical Facility Management w październiku 2022 r. wyniosła 8,78 mln zł wobec 11,36 mln zł miesiąc wcześniej oraz wobec 8,90 mln zł r/r. W analizowanym okresie, w ramach linii biznesowej Technicznego FM Emitent zrealizował 7.091 zadań serwisowych. Główną przyczyną spadku sprzedaży o 1,3% r/r oraz 22,7% m/m było zmniejszenie wolumenu realizacji prac serwisowych poza Polską.

  • Technological Facility Management

Sprzedaż w obszarze Technological Facility Management w październiku 2022 r. wyniosła 3,79 mln zł wobec 3,80 mln zł miesiąc wcześniej oraz wobec 4,93 mln zł r/r. Spadek sprzedaży linii o 23,2% w stosunku do października 2021 r. wynikał z braku realizacji projektów instalacji kas samoobsługowych (SCO).

  • Interior Construction & Fit-out

Sprzedaż wygenerowana w ramach obszaru wyniosła w analizowanym miesiącu 1,06 mln zł wobec 0,12 mln zł r/r oraz 2,6 mln zł m/m. Należy zaznaczyć, że linia Construction odznacza się najwyższą zmiennością sprzedaży w Grupie Sescom, co wynika z koncentracji na projektach modernizacyjnych i budowlanych. Spadek sprzedaży linii m/m o -59,3% wynika z efektu wysokiej bazy: w poprzednim miesiącu zakończone zostały trzy duże projekty modernizacyjne dla sklepów wielkopowierzchniowych. W październiku 2022 r. w ramach obszaru Interior Construction & Fit-out Emitent zakończył prace w sześciu projektach. Obecnie Spółka znajduje się w toku realizacji 18 projektów o łącznej szacowanej kwocie 9,2 mln zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o przyjęciu w dniu 28.11.2022 r. aktualizacji Strategii Grupy Kapitałowej Sescom S.A. na lata 2020-2030: Wise Futurist 2030 („Strategia”).

Sescom zaktualizował Strategię zgodnie z planowanym okresowym jej przeglądem. Główne założenia i kierunki rozwoju nie uległy zmianie, jednak dynamiczne zmiany w otoczeniu biznesowym grupy, jak i zamiar reorganizacji poszczególnych obszarów operacyjnych zaowocowały dokonaniem zmian w treści Strategii.

Nowym celem strategicznym jest osiągnięcie przez Sescom pozycji dostawcy TFM (Techniczny Facility Management) pierwszego wyboru dla międzynarodowych sieci retail w kluczowych krajach Europy do 2030 r.

Sescom zaktualizował także podział linii biznesowych w segmencie Facility Management. Począwszy od roku obrotowego 2022/2023, w wyniku reorganizacji dotychczasowych linii biznesowych, spółka działać będzie w trzech obszarach:

– Technical Facility Management – obszar skupiający dotychczas osobne linie: technicznego FM oraz utrzymania technicznego pojazdów magazynowych – Logistics Processes Support,

– Technological Facility Management – w skład którego wejdą usługi: utrzymania urządzeń IT – IT Infrastructure, wdrażania efektywności energetycznej – Energy oraz zarządzania majątkiem obiektów przy pomocy technologii RFID – Digital

– Interior Construction & Fit-out – nowa nazwa linii biznesowej działającej dotychczas pod nazwą Sescom Store, skoncentrowanej na wykonawstwie projektów modernizacyjnych i ogólnobudowlanych w obiektach sieci detalicznych.

Ofertę Sescom zamierza kierować głównie do: sieci sprzedaży detalicznej, sieci stacji paliw, banków i instytucji finansowych, obiektów HoReCa i centrów rozrywki oraz sieciowych obiektów magazynowania i logistycznych.

Główny cel finansowy nie uległ zmianie – w całym roku obrotowym 2024/25 Sescom zamierza wypracować (łącznie ze spółkami pozyskanymi w akwizycjach, z wykluczeniem działalności wodorowej realizowanej przez osobny segment oraz podmiot w grupie – SES Hydrogen S.A.), oczyszczony o zdarzenia jednorazowe zysk EBITDA w wysokości 35 mln zł.

Sposobem realizacji celów: strategicznych oraz finansowych będzie dalszy rozwój grupy Emitenta w ramach dwóch programów:

– Programu Operacyjnego Rozwoju Organicznego – realizowanego w ramach dotychczasowych spółek Grupy Emitenta w krajach CEE oraz DACH,

– Programu Partnerstw i Przejęć – obejmującego przejęte i stowarzyszone spółki zagraniczne w krajach Europy Zachodniej

Pełna treść zaktualizowanej strategii w formie prezentacji stanowi załącznik do raportu.

Załącznik: Strategia Wise Futurist 2030 – aktualizacja

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom SA („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom.

Według szacunkowych, niezaudytowanych danych, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wygenerowane we wrześniu 2022 r. wyniosły 18,18 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 18% wobec września 2021 r. oraz wzrost o ok. 22,2% względem sierpnia 2022 r.

Kluczowe czynniki, które miały wpływ na wielkość sprzedaży Grupy Sescom we wrześniu 2022 r. zostały przedstawione w dołączonym dokumencie.

Załącznik: Sescom Factsheet – wrzesień 2022 (PL)

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


W nawiązaniu do raportu ESPI nr 29/2022 z dnia 16.08.2022 r., Zarząd spółki Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Spółka Przejmująca”) informuje, że w dniu 18.10.2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FIXFM S.A. („Spółka Przejmowana”), w której Emitent posiada 100% akcji, podjęło uchwałę w sprawie połączenia z Sescom S.A. W tym samym dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie połączenia z FIXFM S.A. Tym samym zgromadzenia obu podmiotów wyraziły zgodę na plan połączenia podpisany 16 sierpnia 2022 r. i postanowiły o połączeniu spółek.

Połączenie zostanie dokonane przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej.

Na podstawie art. 516 § 5 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH nie jest wymagane poddanie Planu Połączenia badaniu przez biegłego.

W wyniku połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 KSH Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, w szczególności Spółka Przejmująca stanie się stroną wszelkich umów zawartych przez Spółkę Przejmowaną przed dniem połączenia.

Wskutek połączenia Spółka Przejmująca nie przewiduje żadnych szczególnych praw ani nie nakłada żadnych szczególnych obowiązków na wspólników łączących się spółek bądź osoby trzecie, jak również nie przyznaje żadnych szczególnych korzyści i praw dla członków organów łączących się spółek.

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 493 § 1 i 2 KSH, wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Uchwalenie połączenia Sescom S.A. oraz FIXFM S.A. jest konsekwencją podjętej przez Zarząd Emitenta decyzji o zaprzestaniu prowadzenia działalności operacyjnej w ramach segmentu FIXFM, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 28/2022 w dniu 10.08.2022 r. Finalizacja procesu połączenia z FIXFM stanowi kontynuację działań reorganizacyjnych w Grupie Kapitałowej Sescom S.A., a ich zakończenie ma przyczynić się do ujednolicenia i optymalizacji zarządzania Grupą Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


W nawiązaniu do raportu ESPI nr 21/2022 z dnia 30.05.2022 r., Zarząd spółki Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Spółka Przejmująca”) informuje, że w dniu 18.10.2022 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Sestore Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”), w której Emitent posiada 100% udziałów, podjęło uchwałę w sprawie połączenia z Sescom S.A. W tym samym dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie połączenia z Sestore Sp. z o.o. Tym samym zgromadzenia obu podmiotów wyraziły zgodę na plan połączenia podpisany 30 maja 2022 r. i postanowiły o połączeniu spółek.

Połączenie zostanie dokonane przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej.

Na podstawie art. 516 § 5 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH nie jest wymagane poddanie Planu Połączenia badaniu przez biegłego.

W wyniku połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 KSH Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, w szczególności Spółka Przejmująca stanie się stroną wszelkich umów zawartych przez Spółkę Przejmowaną przed dniem połączenia.

Wskutek połączenia Spółka Przejmująca nie przewiduje żadnych szczególnych praw ani nie nakłada żadnych szczególnych obowiązków na wspólników łączących się spółek bądź osoby trzecie, jak również nie przyznaje żadnych szczególnych korzyści i praw dla członków organów łączących się spółek.

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 493 § 1 i 2 KSH, wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Podjęcie czynności mających na celu połącznie Emitenta oraz Sestore Sp. z o.o. stanowi kontynuację działań reorganizacyjnych Grupy Kapitałowej Sescom S.A. Zakończenie procesu połączenia przyczyni się do optymalizacji procesów wewnątrzgrupowych, ujednoliceniu zarządzania spółkami należącymi do Grupy Sescom oraz ograniczenia kosztów stałych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku (“Spółka”, “Emitent”) przekazuje, w załączeniu do niniejszej wiadomości, listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sescom S.A., które odbyło się w dniu 18.10.2022 r. w Gdańsku.

Załącznik: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 18.10.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18.10.2022 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło również od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

Załącznik: Uchwały podjęte na NWZA w dniu 18.10.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu