W nawiązaniu do raportu ESPI 45/2021 z dnia 01.12.2021 r. Zarząd spółki Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że otrzymał dzisiaj informację o obustronnym podpisaniu Umowy wstępnej („Heads of Terms”) dotyczącej nabycia 100% udziałów Enertech FM Limited z siedzibą w Hebburn („Enertech”).

W wyniku podpisania Heads of Terms Sescom Ltd, w którym Emitent posiada 100% udziałów oraz głosów na walnym zgromadzeniu, oraz Enertech podejmą działania w dobrej wierze w celu sfinalizowania do końca stycznia 2022 r. finalnej umowy nabycia udziałów w Enertech („Share Purchase Agreement”).

W ramach podpisanej Umowy wstępnej strony ustaliły następujące, kluczowe warunki transakcji:

  • podpisanie finalnej umowy nabycia udziałów nastąpi do końca stycznia 2022 r., lecz nie później niż w ciągu 3 pełnych miesięcy od dnia podpisania Heads of Terms,
  • bazowa cena nabycia wyniesie 8,37 mln GBP oraz zostanie skorygowana o dług netto,
  • ostateczna cena będzie zależna od wyniku EBITDA osiągniętego przez Enertech w ciągu 2 pierwszych pełnych lat w grupie kapitałowej Sescom S.A.
  • końcowe rozliczenie transakcji nastąpi w I połowie 2024 r.

Enertech jest spółką realizującą szeroki zakres usług technicznego Facility Management dla sieci handlowych, obiektów przemysłowych oraz budynków użyteczności publicznej. Działania operacyjne prowadzi na terenie Wielkiej Brytanii.

Według danych za rok obrotowy 2020/2021 (od maja 2020 r. do kwietnia 2021 r.) spółka Enertech osiągnęła przychody na poziomie 9,1 mln GBP, EBITDA w wysokości 2,1 mln GBP oraz zysk netto w kwocie 1,6 mln GBP.

Emitent zaznacza, że wynik oraz prawdopodobieństwo pozytywnego zakończenia procesu akwizycji są niepewne. Uzgodnienie ostatecznych warunków transakcji uzależnione jest od szeregu warunków, w tym zadowalających rezultatów badania due diligence przejmowanej spółki oraz należytego zabezpieczenia interesu Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd spółki Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniższą informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Spółkę w dniu 28.10.2021 r. zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

Treść opóźnionej informacji poufnej:

Zarząd Emitenta niniejszym informuje o podjęciu, w dniu 28.10.2021 r. negocjacji warunków umowy wstępnej, tzw. Heads of Terms („HoT”) dotyczącej nabycia 100% udziałów Enertech FM Limited z siedzibą w Hebburn („Enertech”) przez spółkę zależną Emitenta – Sescom Limited z siedzibą w Londynie.

Przedmiotem negocjacji jest ustalenie wstępnej ceny nabycia spółki Enertech, harmonogramu, ogólnych warunków przeprowadzania transakcji oraz metody rozliczenia.

Enertech jest spółką realizującą szeroki zakres usług technicznego Facility Management dla sieci handlowych, obiektów przemysłowych oraz budynków użyteczności publicznej. Działania operacyjne prowadzi na terenie Wielkiej Brytanii.

Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania informacji poufnej:

W ocenie Zarządu Emitenta opóźnienie przekazania informacji poufnej spełniło w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz wydanych na podstawie art. 17 ust. 11 Rozporządzenia MAR wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku z 20 października 2016 r.

W ocenie Zarządu Emitenta opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej było usprawiedliwione ochroną prawnie uzasadnionych interesów Spółki i jej akcjonariuszy, gdyż przekazanie jej niezwłocznie do publicznej wiadomości w tamtym czasie mogło negatywnie wpłynąć na pozycję Spółki w rozmowach negocjacyjnych, a nawet zagrażać procesowi przejęcia.

Ponadto, z uwagi na trudny do przewidzenia wynik prowadzonych negocjacji, Zarząd Emitenta uznał, iż podanie do publicznej wiadomości powyższej informacji poufnej mogłoby wprowadzić inwestorów w błąd, co do prawdopodobieństwa pozytywnego zakończenia negocjacji oraz spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji przez opinię publiczną, w tym w zakresie potencjalnego wpływu tej informacji na wycenę rynkową Emitenta.

W ocenie Zarządu Emitenta nie zaistniały przesłanki wskazujące na to, iż opóźnienie ujawnienia informacji poufnej może wprowadzić w błąd opinię publiczną, bowiem dotychczas kierowane do publicznej wiadomości komunikaty nie stanowiły przekazu odmiennego od treści powyższej informacji poufnej, która jedynie precyzuje stan zaawansowania procesu przejęcia i wskazuje na podmiot, z którym rozmowy w tym zakresie się odbywają. Spółka podjęła również wszelkie możliwe działania i zastosowała środki niezbędne do zachowania w poufności informacji do czasu jej publikacji, które wynikają z obowiązujących regulacji prawnych i wewnętrznych standardów postępowania w tym zakresie.

Informacja poufna została opóźniona na okres trwania negocjacji. Emitent osobnym raportem bieżącym poinformuje o zakończeniu i wyniku negocjacji.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR natychmiast po podaniu opóźnionej informacji poufnej do wiadomości publicznej, Zarząd Emitenta poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia, zgodnie z art. 4 ust 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji UE nr 2016/1055.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że otrzymał dzisiaj informację o zawiązaniu w dniu 26.11.2021 r. przez podmiot zależny od Emitenta – SES Hydrogen S.A. („SES Hydrogen”), spółki SES Hydrogen 1 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („SES Hydrogen 1”, „Spółka celowa”). Kapitał zakładowy SES Hydrogen 1 wynosi 5.000 zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Całość udziałów została objęta przez SES Hydrogen.

Spółka celowa SES Hydrogen 1 została założona w celu realizacji projektów w obszarze technologii wodorowych, w tym: infrastruktury do produkcji i tankowania wodoru.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom SA („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom.

Według szacunkowych, niezaudytowanych danych, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wygenerowane w październiku 2021 r. wyniosły 14 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 18% wobec października 2020 r. oraz spadek o ok. 8% względem września 2021 r.

Kluczowe czynniki, które miały wpływ na wielkość sprzedaży Grupy Sescom w październiku 2021 r. zostały przedstawione w dołączonym dokumencie.

Załącznik: Sescom Factsheet – październik 2021 PL

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22.11.2021 r., otrzymał od Pana Krzysztofa Pietkuna („Zawiadamiający”) zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zawiadamiający poinformował, że w wyniku pośredniego zbycia oraz nabycia akcji Emitenta w dniu 17.11.2021 r. przekroczył próg 10% oraz 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W ramach transakcji pozasesyjnej na rynku regulowanym GPW w Warszawie Zawiadamiający zbył pośrednio (przez spółkę Negril 3 sp. z o.o.) oraz nabył pośrednio (przez spółkę ALFA 1 CEE Investments S.A., SICAV-SIF) 395.000 akcji Emitenta, co stanowi 13,86% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadamiający przed dokonaniem transakcji posiadał pośrednio 395.000 akcji Spółki, co stanowiło 18,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 395.000 głosów, co stanowiło 13,86% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadamiający po dokonaniu transakcji posiada pośrednio 395.000 akcji Spółki, co stanowi 18,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 395.000 głosów, co stanowi 13,86% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik: Powiadomienie akcjonariusza

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22.11.2021 r., otrzymał od Pana Wojciecha Kaczmarka („Zawiadamiający”) zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zawiadamiający poinformował, że w wyniku pośredniego zbycia oraz nabycia akcji Emitenta w dniu 17.11.2021 r. przekroczył próg 10% oraz 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W ramach transakcji pozasesyjnej na rynku regulowanym GPW w Warszawie Zawiadamiający zbył pośrednio (przez spółkę Negril 3 sp. z o.o.) oraz nabył pośrednio (przez spółkę ALFA 1 CEE Investments S.A., SICAV-SIF) 395.000 akcji Emitenta, co stanowi 13,86% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadamiający przed dokonaniem transakcji posiadał pośrednio 395.000 akcji Spółki, co stanowiło 18,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 395.000 głosów, co stanowiło 13,86% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadamiający po dokonaniu transakcji posiada pośrednio 395.000 akcji Spółki, co stanowi 18,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 395.000 głosów, co stanowi 13,86% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik: Powiadomienie akcjonariusza

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22.11.2021 r., otrzymał od Negril 3 sp. z o.o. („Zawiadamiający”) zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zawiadamiający poinformował, że w wyniku zbycia akcji Emitenta w dniu 17.11.2021 r. przekroczył w dół próg 10% oraz 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W ramach transakcji pozasesyjnej na rynku regulowanym GPW w Warszawie Zawiadamiający sprzedał bezpośrednio 395.000 akcji Emitenta, co stanowi 13,86% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadamiający przed dokonaniem transakcji posiadał 395.000 akcji Spółki, co stanowi 18,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 395.000 głosów, co stanowi 13,86% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadamiający po dokonaniu transakcji nie posiadał akcji Spółki.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik: Powiadomienie akcjonariusza

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22.11.2021 r., otrzymał od ALFA 1 CEE Investments S.A., SICAV-SIF („Zawiadamiający”) zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zawiadamiający poinformował, że w wyniku nabycia akcji Emitenta w dniu 17.11.2021 r. przekroczył próg 5% oraz 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W ramach transakcji pozasesyjnej na rynku regulowanym GPW w Warszawie Zawiadamiający nabył bezpośrednio 395.000 akcji Emitenta, co stanowi 13,86% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadamiający przed dokonaniem transakcji nie posiadał akcji Spółki.

Zawiadamiający po dokonaniu transakcji posiada 395.000 akcji Spółki, co stanowi 18,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 395.000 głosów, co stanowi 13,86% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik: Powiadomienie akcjonariusza

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22.11.2021 r., otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki przez Negril 3 sp. z o.o., osobę prawną blisko związaną z Panem Krzysztofem Pietkunem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR zostało załączone do niniejszego raportu.

Załącznik: Powiadomienie 19 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22.11.2021 r., otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki przez ALFA 1 CEE Investments S.A., SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu, osobę prawną blisko związaną z Panem Tomaszem Matczukiem oraz Panem Krzysztofem Pietkunem, którzy pełnią funkcje Członków Rady Nadzorczej Emitenta.

Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR zostało załączone do niniejszego raportu.

Załącznik 1: Powiadomienie nr 1 w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Załącznik 2: Powiadomienie nr 2 w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu