Zarząd Sescom SA („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom.

Według szacunkowych, niezaudytowanych danych, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wygenerowane w maju 2022 r. wyniosły 11,14 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 9% wobec maja 2021 r. oraz spadek o ok. 5% względem kwietnia 2022 r.

Kluczowe czynniki, które miały wpływ na wielkość sprzedaży Grupy Sescom w maju 2022 r. zostały przedstawione w dołączonym dokumencie.

Załącznik: Sescom Factsheet – maj 2022 (PL)

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o powzięciu informacji o uchwaleniu w dniu 28.06.2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spółki Sanasens Sp. z o.o., w której Emitent posiada 20% głosów na walnym zgromadzeniu („Spółka stowarzyszona”), uchwały w sprawie rozwiązania tej spółki oraz powołania jej likwidatorów.

Zgodnie z wiedzą Emitenta, podjęcie uchwały jest skutkiem braku pozyskania finansowania zewnętrznego umożliwiającego prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych. Pełnomocnik reprezentujący Emitenta głosował za przyjęciem ww. uchwały.

Spółka Sanasens prowadziła działalność badawczą w zakresie projektowania i dostarczania rozwiązań predictive maintenance, które mogą mieć zastosowanie m.in. w infrastrukturze HVAC. Pierwotnym zamiarem Emitenta było zastosowanie technologii rozwijanej w ramach Sanasens do rozwijania własnej oferty w obszarze usług predictive maintenance dedykowanych urządzeniom wentylacyjnym i klimatyzacyjnym. Do dnia podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki stowarzyszonej, stopień rozwoju technologicznego rozwiązań opracowywanych przez Sanasens był niewystarczający do zastosowania w działalności komercyjnej Emitenta.

Emitent przystąpił do Sanasens Sp. z o.o. w dniu 18 kwietnia 2020 r. obejmując 20% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki za kwotę 1.000 PLN. Od tego czasu Emitent nie realizował żadnych dodatkowych inwestycji kapitałowych w Spółce stowarzyszonej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) na podstawie wstępnej analizy dostępnych danych finansowych Emitenta oraz jego grupy kapitałowej dokonał szacunkowego ustalenia wyników finansowych za I półrocze roku obrotowego 2021/2022, czyli za okres od października 2021 r. do marca 2022 r.

Wyniki według segmentów

Facility Management

Przychody ze sprzedaży: 75,5 mln zł (w I poł. roku obrotowego 2020/2021: 65,2 mln zł),

wynik EBIT: 4,2 mln zł (w I poł. roku obrotowego 2020/2021: 2,9 mln zł),

wynik netto: 2,8 mln zł (w I poł. roku obrotowego 2020/2021: 2,1 mln zł).

Usługi serwisowe dla małego biznesu i konsumentów

Przychody ze sprzedaży: 1,6 mln zł (w I poł. roku obrotowego 2020/2021: 0,03 mln zł),

wynik EBIT: -1,6 mln zł (w I poł. roku obrotowego 2020/2021: -0,3 mln zł),

wynik netto: -1,5 mln zł (w I poł. roku obrotowego 2020/2021: -0,3 mln zł).

Technologie wodorowe

Przychody ze sprzedaży: 0 zł,

wynik EBIT: -1,3 mln zł,

wynik netto: -1,2 mln zł.

Dane porównywalne dla segmentu Technologii wodorowych nie zostały zaprezentowane, ponieważ spółka SES Hydrogen S.A. odpowiedzialna za realizację prac w ramach segmentu rozpoczęła działania operacyjne jako spółka zależna w ramach Grupy Sescom po zakończeniu I półrocza 2020/2021.

Wyniki jednostkowe

Przychody Sescom S.A. ze sprzedaży w analizowanym okresie wyniosły 54,4 mln zł (w I poł. roku obrotowego 2020/2021: 47,8 mln zł).

Zysk z działalności operacyjnej Sescom S.A. w analizowanym okresie wyniósł 1,9 mln zł (w I poł. roku obrotowego 2020/2021: 0,8 mln zł).

Zysk netto Sescom S.A. w analizowanym okresie wyniósł 3,7 mln zł (w I poł. roku obrotowego 2020/2021: 0,5 mln zł).

Wyniki skonsolidowane

Przychody Grupy Sescom ze sprzedaży w analizowanym okresie we wszystkich segmentach wyniosły 77,1 mln zł (w I poł. roku obrotowego 2020/2021: 65,2 mln zł).

Zysk z działalności operacyjnej Grupy Sescom w analizowanym okresie wyniósł 1,3 mln zł (w I poł. roku obrotowego 2020/2021: 2,6 mln zł).

Zysk netto Grupy Sescom w analizowanym okresie wyniósł 0,1 mln zł (w I poł. roku obrotowego 2020/2021: 1,8 mln zł).

Głównym czynnikiem, który wpłynął na spadek wyników skonsolidowanych w ujęciu rok do roku było uwzględnienie strat segmentów rozwojowych: Technologii wodorowych oraz Usług serwisowych dla małego biznesu i konsumentów w pełnym okresie I półrocza 2021/2022. Segmenty te nie osiągnęły jeszcze progu rentowności, natomiast koszty ich funkcjonowania wzrosły istotnie w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim.

Prezentowane wyniki mają charakter szacunkowy i są przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta. Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych, publikacja raportu rocznego nastąpi 23 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


W nawiązaniu do raportu ESPI nr 30/2021 z dnia 15.10.2021 r. w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022, Zarząd Sescom S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że publikacja przez Spółkę skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku 2021/2022 wyznaczona na dzień 30.06.2022 r. nastąpi w dniu 23.06.2022 r.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych za rok 2021/2022 nie uległy zmianie.

Szczegółową podstawę prawną niniejszego raportu bieżącego stanowi § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd spółki Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Spółka Przejmująca”) niniejszym informuje, że w dniu 30 maja 2022 r. pomiędzy Emitentem a spółką zależną tj. spółką Sestore Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”), w której Emitent posiada 100% udziałów, został uzgodniony oraz podpisany plan połączenia spółek („Plan połączenia”).

Połączenie zostanie dokonane przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej.

Na podstawie art. 516 § 5 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH nie jest wymagane poddanie Planu Połączenia badaniu przez biegłego.

Połączenie wymagać będzie podjęcia przez Emitenta uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników przez Spółkę Przejmowaną zawierające zgodę na połączenie.

W wyniku połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 KSH Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, w szczególności Spółka Przejmująca stanie się stroną wszelkich umów zawartych przez Spółkę Przejmowaną przed dniem połączenia.

Wskutek połączenia Spółka Przejmująca nie przewiduje żadnych szczególnych praw ani nie nakłada żadnych szczególnych obowiązków na wspólników łączących się spółek bądź osoby trzecie, jak również nie przyznaje żadnych szczególnych korzyści i praw dla członków organów łączących się spółek.

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 493 § 1 i 2 KSH, wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Działalność operacyjna spółki Sestore Sp. z o.o. skupiała się na rozwijaniu obszaru biznesowego świadczenia zindywidualizowanych usług projektowania, przekształcania i modernizacji placówek handlowych. Od momentu połączenia całość dotychczasowych działań operacyjnych będzie kontynuowana w ramach struktur Sescom S.A.

Podjęcie czynności mających na celu połącznie Emitenta oraz Sestore Sp. z o.o. stanowi kontynuację działań reorganizacyjnych Grupy Kapitałowej Sescom S.A. Zakończenie procesu połączenia przyczyni się do optymalizacji procesów wewnątrzgrupowych, ujednoliceniu zarządzania spółkami należącymi do Grupy Sescom oraz ograniczenia kosztów stałych. Zapoczątkowany proces połączenia Emitenta ze spółką zależną Sestore jest kolejnym, po połączeniu z SDC Sp. z o.o., działaniem unifikującym podmioty należące do Grupy Sescom.

Treść Planu Połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 KSH stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załącznik nr 1: Plan połączenia Sescom S.A. i Sestore Sp. z o.o.

Plan Połączenia został również opublikowany na stronie internetowej Emitenta:

https://sescom.eu/inwestorzy/lad-korporacyjny/.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom SA („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom.

Według szacunkowych, niezaudytowanych danych, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wygenerowane w kwietniu 2022 r. wyniosły 11,7 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 34% wobec kwietnia 2021 r. oraz spadek o ok. 21% względem marca 2022 r.

Kluczowe czynniki, które miały wpływ na wielkość sprzedaży Grupy Sescom w kwietniu 2022 r. zostały przedstawione w dołączonym dokumencie.

Załącznik: Sescom Factsheet – Kwiecień 2022 (PL)

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


W nawiązaniu do raportu ESPI nr 44/2021 z dnia 30.11.2021 r., Zarząd Sescom SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że otrzymał dzisiaj informację o zaniechaniu przez zarząd SES Hydrogen S.A. („SES Hydrogen”) – spółki zależnej Emitenta, działań związanych z rejestracją SES Hydrogen 1 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („SES Hydrogen 1”, „Spółka celowa”) w Krajowym Rejestrze Sądowym i tym samym rozwiązaniu tej Spółki celowej. Pierwotnym celem powołania spółki SES Hydrogen 1 było wydzielenie jednego z projektów w obszarze technologii wodorowej z SES Hydrogen S.A. do osobnego podmiotu. W skutek decyzji o kontynuacji całości działań operacyjnych segmentu technologii wodorowych w ramach jednego podmiotu, zarząd SES Hydrogen S.A. po powołaniu Spółki celowej w dniu 26.11.2021 r., nie dokonał ostatecznie wpisu tego podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Zgodnie z art. 169 § 1 Kodeksu spółek handlowych, umowa spółki uległa rozwiązaniu po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki. SES Hydrogen 1 od dnia zawiązania nie realizowała żadnych działań operacyjnych oraz operacji finansowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


W nawiązaniu do raportu ESPI nr 16/2022 z dnia 04.04.2022 r., Zarząd spółki Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20.05.2022 r. Powziął informację o dokonaniu w dniu 20.05.2022 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS połączenia Emitenta jako spółki przejmującej z SDC Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną.

Połączenie zostało dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego w spółce przejmującej.

W wyniku połączenia, Emitent wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, w szczególności stał się stroną wszelkich umów zawartych przez spółkę przejmowaną przed dniem połączenia.

Połączenie Sescom S.A. z SDC Sp. z o.o. będzie miało pozytywny wpływ na optymalizację procesów wewnątrz Grupy Sescom, w tym uproszczenie struktur i procesów operacyjnych. Fuzja przyczyni się również do ujednolicenia sposobu zarządzania spółkami.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom SA („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom.

Według szacunkowych, niezaudytowanych danych, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wygenerowane w marcu 2022 r. wyniosły 14,8 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 13% wobec marca 2021 r. oraz wzrost o ok. 50% względem lutego 2022 r.

Kluczowe czynniki, które miały wpływ na wielkość sprzedaży Grupy Sescom w marcu 2022 r. zostały przedstawione w dołączonym dokumencie.

Załącznik: Sescom Factsheet – Marzec 2022 (PL)

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


W nawiązaniu do raportu ESPI nr 6/2022 z dnia 22.02.2022 r., Zarząd spółki Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Spółka Przejmująca”) informuje, że w dniu 04.04.2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników SDC Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”), w której Emitent posiada 100% udziałów, podjęło uchwałę w sprawie połączenia z Sescom S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie połączenia z SDC Sp. z o.o. w dniu 30.03.2022 r. Tym samym zgromadzenia obu podmiotów wyraziły zgodę na plan połączenia podpisany dnia 22 lutego 2022 r. i postanowiły o połączeniu spółek.

Połączenie zostanie dokonane przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej.

Na podstawie art. 516 § 5 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH nie jest wymagane poddanie Planu Połączenia badaniu przez biegłego.

W wyniku połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 KSH Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, w szczególności Spółka Przejmująca stanie się stroną wszelkich umów zawartych przez Spółkę Przejmowaną przed dniem połączenia.

Wskutek połączenia Spółka Przejmująca nie przewiduje żadnych szczególnych praw ani nie nakłada żadnych szczególnych obowiązków na wspólników łączących się spółek bądź osoby trzecie, jak również nie przyznaje żadnych szczególnych korzyści i praw dla członków organów łączących się spółek.

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 493 § 1 i 2 KSH, wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Reorganizacja Grupy Kapitałowej Sescom S.A. poprzez połączenie się Emitenta ze Spółką Przejmowaną przyczyni się do optymalizacji procesów wewnątrzgrupowych, w szczególności dzięki ujednoliceniu zarządzania spółkami.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu