Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) na podstawie wstępnej analizy dostępnych danych finansowych Emitenta oraz jego grupy kapitałowej dokonał szacunkowego ustalenia wyników finansowych za rok obrotowy 2020/2021, czyli za okres od października 2020 r. do września 2021 r.

Zarząd informuje, że w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020/2021 wydzieli trzy segmenty działalności Grupy Kapitałowej Sescom SA tj. Facility Management – dotychczasowy zakres działalności grupy (linie biznesowe: FM, IT Infrastructure, Store, Logistics Processes Support oraz Energy), a także dwa nowe segmenty: technologie wodorowe w ramach spółki akcyjnej SES Hydrogen oraz usługi serwisowe dla małego biznesu i odbiorców indywidualnych w ramach spółki akcyjnej FIXFM. Wydzielenie segmentów: technologii wodorowych oraz usług serwisowych FIXFM pozwoli w sposób bardziej precyzyjny zaprezentować wyniki Grupy Kapitałowej Sescom S.A. w podziale na dotychczasową, rozwiniętą działalność biznesową (Facility Management) oraz linie na wczesnym etapie rozwoju, generujące koszty istotnie wpływające na końcowy wynik całej Grupy. Prezentowanie danych wyłącznie w postaci sumy wyników poszczególnych spółek mogłoby w sposób istotny zniekształcić interpretację osiągnięć rozwiniętych linii biznesowych Grupy Emitenta.

Wyniki według segmentów

Facility Management

Przychody ze sprzedaży: 133,7 mln zł (w roku obrotowym 2019/2020: 135,8 mln zł),

wynik netto: 4,6 mln zł (w roku obrotowym 2019/2020: 5,4 mln zł),

wynik EBITDA: 10,4 mln zł (w roku obrotowym 2019/2020: 10,7 mln zł).

Technologie wodorowe

Przychody ze sprzedaży: 0 zł,

wynik netto: -0,5 mln zł,

wynik EBITDA: -0,3 mln zł.

Usługi serwisowe dla małego biznesu i konsumentów

Przychody ze sprzedaży: 0,7 mln zł,

wynik netto: -1,1 mln zł,

wynik EBITDA: -0,6 mln zł.

Dane porównywalne dla segmentów: technologii wodorowych oraz usług serwisowych dla małego biznesu i konsumentów nie zostały zaprezentowane, ponieważ rok obrotowy 2020/2021 był pierwszym całorocznym okresem działalności tych segmentów.

Wyniki skonsolidowane

Przychody Grupy Sescom ze sprzedaży w analizowanym okresie we wszystkich segmentach wyniosły 134,4 mln zł (w roku obrotowym 2019/2020: 135,8 mln zł).

Zysk EBITDA Grupy Sescom w analizowanym okresie wyniósł 9,6 mln zł (w roku obrotowym 2019/2020: 10,7 mln zł).

Zysk netto Grupy Sescom w analizowanym okresie wyniósł 3 mln zł (w roku obrotowym 2019/2020: 5,4 mln zł).

Wyniki jednostkowe

Przychody Sescom S.A. ze sprzedaży w analizowanym okresie wyniosły 97,3 mln zł (w roku obrotowym 2019/2020: 96,6 mln zł).

Zysk EBITDA Sescom S.A. w analizowanym okresie wyniósł 5,7 mln zł (w roku obrotowym 2019/2020: 8,5 mln zł).

Zysk netto Sescom S.A. w analizowanym okresie wyniósł 1,6 mln zł (w I roku obrotowym 2019/2020: 4,1 mln zł).

Prezentowane wyniki mają charakter szacunkowy i są przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych, publikacja raportu rocznego nastąpi 31 stycznia 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 23/2021 z dnia 28.07.2021 r., informuje, że w dniu 5 stycznia 2022 r. podjął decyzję o dobrowolnym odstąpieniu od udziału w kolejnym etapie selekcji Programu Nowa Energia, Obszar: produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wraz z projektem „Budowa stacji tankowania wodoru dla autobusów oraz samochodów ciężarowych i osobowych” („Program Nowa Energia”).

Jednocześnie Spółka rozważa złożenie wniosku o dofinansowanie w innym programie NFOŚiGW – „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”, do którego nabór zostanie uruchomiony 7 stycznia 2022 r.

Na decyzję Emitenta wpłynęła bardziej preferencyjna forma udziału w nowym programie NFOŚiGW, w tym forma wsparcia w postaci bezzwrotnej dotacji, a także ściślej dedykowany zakres finansowania projektów.

Rezygnując z partycypacji w etapie selekcji Programu Nowa Energia, Spółka jednocześnie zapewnia, że będzie kontynuować działania mające na celu współpracę z lokalnymi samorządami oraz Miejskimi Przedsiębiorstwami Komunikacyjnymi w obszarze realizacji inwestycji w zakresie wytwarzania energii w źródłach niskoemisyjnych i zeroemisyjnych oraz eksploatacji zielonego wodoru, jako paliwa dla sektora transportu, a także źródła, magazynu i nośnika energii odnawialnej. Emitent podkreśla także gotowość zaangażowania w kolejne programy dofinansowań na szczeblu krajowym, które wpisywać się będą w stawiane przez Spółkę cele rozwojowe, dostrzegając ich wysoki potencjał wsparcia inwestycji na rynku wodorowym w Polsce oraz projektów własnych Grupy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom SA („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom.

Według szacunkowych, niezaudytowanych danych, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wygenerowane w listopadzie 2021 r. wyniosły 13,2 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 13% wobec listopada 2020 r. oraz spadek o ok. 6% względem października 2021 r.

Kluczowe czynniki, które miały wpływ na wielkość sprzedaży Grupy Sescom w listopadzie 2021 r. zostały przedstawione w dołączonym dokumencie.

Załącznik: Sescom Factsheet – Listopad 2021 (PL)

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd spółki Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2021 r. podpisał umowę nabycia akcji Nepthyne S.A. z siedzibą w Gdyni („Nepthyne”). Przedmiotem transakcji było 600 akcji serii A o wartości nominalnej 100 zł za akcję, uprzywilejowanych co do głosu w taki sposób, że każda z nich posiada dwa głosy na walnym zgromadzeniu Nepthyne.

Wartość transakcji wyniosła 430.500 zł, to jest 717,50 zł za 1 akcję. Przeniesienie własności akcji nastąpiło w miejsce zapłaty kwoty pieniężnej wynikającej z pożyczki w kwocie 430.500 zł zawartej w dniu 4 stycznia 2021 r. pomiędzy Emitentem a zbywcą akcji – Nexus Consultants Sp. z o.o.

W wyniku zawarcia transakcji, spółka Nepthyne stała się podmiotem stowarzyszonym wobec Sescom S.A.

Nepthyne S.A. realizuje projekt produkcji wodoru na morzu z wykorzystaniem energii elektrycznej z farm wiatrowych oraz przesyłu energii elektrycznej i wodoru na ląd. Projekt zakłada wykorzystanie uzyskanego wodoru do zasilania statków serwisowych obsługujących farmy wiatrowe.

W opinii Emitenta, wielkoskalowa produkcja zero-emisyjnego wodoru na morzu z wykorzystaniem energii pochodzącej z farm wiatrowych stanowi obszar komplementarny wobec projektów wodorowych rozwijanych przez Grupę Sescom: ekosystemu HGaaS, elektrolizera oraz kotła wodorowego. Zaangażowanie w projekt Nepthyne zdynamizuje dalszy rozwój oferty Emitenta w obszarze produkcji i dostaw zielonej energii.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


W nawiązaniu do raportu ESPI 45/2021 z dnia 01.12.2021 r. Zarząd spółki Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że otrzymał dzisiaj informację o obustronnym podpisaniu Umowy wstępnej („Heads of Terms”) dotyczącej nabycia 100% udziałów Enertech FM Limited z siedzibą w Hebburn („Enertech”).

W wyniku podpisania Heads of Terms Sescom Ltd, w którym Emitent posiada 100% udziałów oraz głosów na walnym zgromadzeniu, oraz Enertech podejmą działania w dobrej wierze w celu sfinalizowania do końca stycznia 2022 r. finalnej umowy nabycia udziałów w Enertech („Share Purchase Agreement”).

W ramach podpisanej Umowy wstępnej strony ustaliły następujące, kluczowe warunki transakcji:

  • podpisanie finalnej umowy nabycia udziałów nastąpi do końca stycznia 2022 r., lecz nie później niż w ciągu 3 pełnych miesięcy od dnia podpisania Heads of Terms,
  • bazowa cena nabycia wyniesie 8,37 mln GBP oraz zostanie skorygowana o dług netto,
  • ostateczna cena będzie zależna od wyniku EBITDA osiągniętego przez Enertech w ciągu 2 pierwszych pełnych lat w grupie kapitałowej Sescom S.A.
  • końcowe rozliczenie transakcji nastąpi w I połowie 2024 r.

Enertech jest spółką realizującą szeroki zakres usług technicznego Facility Management dla sieci handlowych, obiektów przemysłowych oraz budynków użyteczności publicznej. Działania operacyjne prowadzi na terenie Wielkiej Brytanii.

Według danych za rok obrotowy 2020/2021 (od maja 2020 r. do kwietnia 2021 r.) spółka Enertech osiągnęła przychody na poziomie 9,1 mln GBP, EBITDA w wysokości 2,1 mln GBP oraz zysk netto w kwocie 1,6 mln GBP.

Emitent zaznacza, że wynik oraz prawdopodobieństwo pozytywnego zakończenia procesu akwizycji są niepewne. Uzgodnienie ostatecznych warunków transakcji uzależnione jest od szeregu warunków, w tym zadowalających rezultatów badania due diligence przejmowanej spółki oraz należytego zabezpieczenia interesu Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd spółki Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniższą informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Spółkę w dniu 28.10.2021 r. zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

Treść opóźnionej informacji poufnej:

Zarząd Emitenta niniejszym informuje o podjęciu, w dniu 28.10.2021 r. negocjacji warunków umowy wstępnej, tzw. Heads of Terms („HoT”) dotyczącej nabycia 100% udziałów Enertech FM Limited z siedzibą w Hebburn („Enertech”) przez spółkę zależną Emitenta – Sescom Limited z siedzibą w Londynie.

Przedmiotem negocjacji jest ustalenie wstępnej ceny nabycia spółki Enertech, harmonogramu, ogólnych warunków przeprowadzania transakcji oraz metody rozliczenia.

Enertech jest spółką realizującą szeroki zakres usług technicznego Facility Management dla sieci handlowych, obiektów przemysłowych oraz budynków użyteczności publicznej. Działania operacyjne prowadzi na terenie Wielkiej Brytanii.

Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania informacji poufnej:

W ocenie Zarządu Emitenta opóźnienie przekazania informacji poufnej spełniło w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz wydanych na podstawie art. 17 ust. 11 Rozporządzenia MAR wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku z 20 października 2016 r.

W ocenie Zarządu Emitenta opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej było usprawiedliwione ochroną prawnie uzasadnionych interesów Spółki i jej akcjonariuszy, gdyż przekazanie jej niezwłocznie do publicznej wiadomości w tamtym czasie mogło negatywnie wpłynąć na pozycję Spółki w rozmowach negocjacyjnych, a nawet zagrażać procesowi przejęcia.

Ponadto, z uwagi na trudny do przewidzenia wynik prowadzonych negocjacji, Zarząd Emitenta uznał, iż podanie do publicznej wiadomości powyższej informacji poufnej mogłoby wprowadzić inwestorów w błąd, co do prawdopodobieństwa pozytywnego zakończenia negocjacji oraz spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji przez opinię publiczną, w tym w zakresie potencjalnego wpływu tej informacji na wycenę rynkową Emitenta.

W ocenie Zarządu Emitenta nie zaistniały przesłanki wskazujące na to, iż opóźnienie ujawnienia informacji poufnej może wprowadzić w błąd opinię publiczną, bowiem dotychczas kierowane do publicznej wiadomości komunikaty nie stanowiły przekazu odmiennego od treści powyższej informacji poufnej, która jedynie precyzuje stan zaawansowania procesu przejęcia i wskazuje na podmiot, z którym rozmowy w tym zakresie się odbywają. Spółka podjęła również wszelkie możliwe działania i zastosowała środki niezbędne do zachowania w poufności informacji do czasu jej publikacji, które wynikają z obowiązujących regulacji prawnych i wewnętrznych standardów postępowania w tym zakresie.

Informacja poufna została opóźniona na okres trwania negocjacji. Emitent osobnym raportem bieżącym poinformuje o zakończeniu i wyniku negocjacji.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR natychmiast po podaniu opóźnionej informacji poufnej do wiadomości publicznej, Zarząd Emitenta poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia, zgodnie z art. 4 ust 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji UE nr 2016/1055.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że otrzymał dzisiaj informację o zawiązaniu w dniu 26.11.2021 r. przez podmiot zależny od Emitenta – SES Hydrogen S.A. („SES Hydrogen”), spółki SES Hydrogen 1 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („SES Hydrogen 1”, „Spółka celowa”). Kapitał zakładowy SES Hydrogen 1 wynosi 5.000 zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Całość udziałów została objęta przez SES Hydrogen.

Spółka celowa SES Hydrogen 1 została założona w celu realizacji projektów w obszarze technologii wodorowych, w tym: infrastruktury do produkcji i tankowania wodoru.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom SA („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom.

Według szacunkowych, niezaudytowanych danych, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wygenerowane w październiku 2021 r. wyniosły 14 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 18% wobec października 2020 r. oraz spadek o ok. 8% względem września 2021 r.

Kluczowe czynniki, które miały wpływ na wielkość sprzedaży Grupy Sescom w październiku 2021 r. zostały przedstawione w dołączonym dokumencie.

Załącznik: Sescom Factsheet – październik 2021 PL

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22.11.2021 r., otrzymał od Pana Krzysztofa Pietkuna („Zawiadamiający”) zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zawiadamiający poinformował, że w wyniku pośredniego zbycia oraz nabycia akcji Emitenta w dniu 17.11.2021 r. przekroczył próg 10% oraz 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W ramach transakcji pozasesyjnej na rynku regulowanym GPW w Warszawie Zawiadamiający zbył pośrednio (przez spółkę Negril 3 sp. z o.o.) oraz nabył pośrednio (przez spółkę ALFA 1 CEE Investments S.A., SICAV-SIF) 395.000 akcji Emitenta, co stanowi 13,86% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadamiający przed dokonaniem transakcji posiadał pośrednio 395.000 akcji Spółki, co stanowiło 18,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 395.000 głosów, co stanowiło 13,86% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadamiający po dokonaniu transakcji posiada pośrednio 395.000 akcji Spółki, co stanowi 18,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 395.000 głosów, co stanowi 13,86% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik: Powiadomienie akcjonariusza

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22.11.2021 r., otrzymał od Pana Wojciecha Kaczmarka („Zawiadamiający”) zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zawiadamiający poinformował, że w wyniku pośredniego zbycia oraz nabycia akcji Emitenta w dniu 17.11.2021 r. przekroczył próg 10% oraz 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W ramach transakcji pozasesyjnej na rynku regulowanym GPW w Warszawie Zawiadamiający zbył pośrednio (przez spółkę Negril 3 sp. z o.o.) oraz nabył pośrednio (przez spółkę ALFA 1 CEE Investments S.A., SICAV-SIF) 395.000 akcji Emitenta, co stanowi 13,86% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadamiający przed dokonaniem transakcji posiadał pośrednio 395.000 akcji Spółki, co stanowiło 18,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 395.000 głosów, co stanowiło 13,86% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadamiający po dokonaniu transakcji posiada pośrednio 395.000 akcji Spółki, co stanowi 18,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 395.000 głosów, co stanowi 13,86% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik: Powiadomienie akcjonariusza

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu