Raport ESPI 36/2020: Rejestracja zmian statutu Emitenta w KRS

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 01.12.2020 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS zmian statutu Emitenta dokonanych uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23.09.2020 r.

Zakres dokonanych zmian w statucie Emitenta:

1. Zmiana § 7 ust. 4

Dotychczasowe brzmienie:

„4.                  Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na warunki emisji, jest upoważniony, w terminie do 29 marca 2021 r., do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 1.000.000 (jeden milion) złotych na zasadach określonych poprzez emisję do 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.”

Nowe brzmienie:

„4.                  Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na warunki emisji, jest upoważniony, w terminie do 31 sierpnia 2023 r. do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych („kapitał docelowy”). W ramach kapitału zakładowego może zostać wyemitowane nie więcej niż 500.000 akcji zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Zarząd może wydawać akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.”

2. Dodanie § 7 ust. 4a

„4a                 O Ile przepisy Kodeksu Spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz emisją akcji w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

  1. ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzania emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji;
  2. wydawania akcji w formie dokumentu lub podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;
  3. podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

3. Zmiana § 7 ust. 8

Dotychczasowe brzmienie:

„8.                  Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może ograniczyć lub wyłączyć prawo poboru w stosunku do akcji emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego w granicach limitu określonego w ust. 4.”

Nowe brzmienie:

„8.                  Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.”

Pełna treść tekstu jednolitego statutu Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Statut Sescom S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu