Raport ESPI 44/2021: Powołanie spółki celowej przez SES Hydrogen S.A. – spółkę zależną Emitenta

Zarząd Sescom SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że otrzymał dzisiaj informację o zawiązaniu w dniu 26.11.2021 r. przez podmiot zależny od Emitenta – SES Hydrogen S.A. („SES Hydrogen”), spółki SES Hydrogen 1 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („SES Hydrogen 1”, „Spółka celowa”). Kapitał zakładowy SES Hydrogen 1 wynosi 5.000 zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Całość udziałów została objęta przez SES Hydrogen.

Spółka celowa SES Hydrogen 1 została założona w celu realizacji projektów w obszarze technologii wodorowych, w tym: infrastruktury do produkcji i tankowania wodoru.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu