Raport ESPI 47/2021: Nabycie 30% akcji Nepthyne S.A.

Zarząd spółki Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2021 r. podpisał umowę nabycia akcji Nepthyne S.A. z siedzibą w Gdyni („Nepthyne”). Przedmiotem transakcji było 600 akcji serii A o wartości nominalnej 100 zł za akcję, uprzywilejowanych co do głosu w taki sposób, że każda z nich posiada dwa głosy na walnym zgromadzeniu Nepthyne.

Wartość transakcji wyniosła 430.500 zł, to jest 717,50 zł za 1 akcję. Przeniesienie własności akcji nastąpiło w miejsce zapłaty kwoty pieniężnej wynikającej z pożyczki w kwocie 430.500 zł zawartej w dniu 4 stycznia 2021 r. pomiędzy Emitentem a zbywcą akcji – Nexus Consultants Sp. z o.o.

W wyniku zawarcia transakcji, spółka Nepthyne stała się podmiotem stowarzyszonym wobec Sescom S.A.

Nepthyne S.A. realizuje projekt produkcji wodoru na morzu z wykorzystaniem energii elektrycznej z farm wiatrowych oraz przesyłu energii elektrycznej i wodoru na ląd. Projekt zakłada wykorzystanie uzyskanego wodoru do zasilania statków serwisowych obsługujących farmy wiatrowe.

W opinii Emitenta, wielkoskalowa produkcja zero-emisyjnego wodoru na morzu z wykorzystaniem energii pochodzącej z farm wiatrowych stanowi obszar komplementarny wobec projektów wodorowych rozwijanych przez Grupę Sescom: ekosystemu HGaaS, elektrolizera oraz kotła wodorowego. Zaangażowanie w projekt Nepthyne zdynamizuje dalszy rozwój oferty Emitenta w obszarze produkcji i dostaw zielonej energii.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu