Raport ESPI 25/2018: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29.05.2018 r., otrzymał od Negril 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Zawiadamiający”) zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zawiadamiający poinformował, że w wyniku zawarcia w dniu 25.05.2018 r. transakcji pozasesyjnej nabył 437.000 akcji Emitenta, co stanowi 15,33% ogólnej liczby głosów w Spółce

Zawiadamiający przed dokonaniem transakcji nie posiadał akcji Spółki.

Zawiadamiający po dokonaniu transakcji posiada 437.000 akcji Spółki, co stanowi 20,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 437.000 głosów, co stanowi 15,33% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

ESPI nr 25 – Przekroczenie progu – Negril 3

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu