Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane poza walnym zgromadzeniem

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza z dnia 17.11.2020 r.

Dematerializacja akcji Sescom S.A.

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w formie dokumentu z dnia 20.11.2020 r.

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentów do złożenia ich w Spółce w terminie do 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji.

Dematerializacja akcji będzie polegać na zastąpieniu formy materialnej akcji zapisem na rachunku maklerskim akcjonariusza.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze w godzinach 9-16 w siedzibie Emitenta w Gdańsku (80‑244) przy ul. Grunwaldzkiej 82. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest piątym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w formie dokumentu z dnia 04.11.2020 r.

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentów do złożenia ich w Spółce w terminie do 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji.

Dematerializacja akcji będzie polegać na zastąpieniu formy materialnej akcji zapisem na rachunku maklerskim akcjonariusza.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze w godzinach 9-16 w siedzibie Emitenta w Gdańsku (80‑244) przy ul. Grunwaldzkiej 82. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest czwartym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w formie dokumentu z dnia 20.10.2020 r.

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentów do złożenia ich w Spółce w terminie do 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji.

Dematerializacja akcji będzie polegać na zastąpieniu formy materialnej akcji zapisem na rachunku maklerskim akcjonariusza.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze w godzinach 9-16 w siedzibie Emitenta w Gdańsku (80‑244) przy ul. Grunwaldzkiej 82. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest trzecim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w formie dokumentu z dnia 05.10.2020 r.

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentów do złożenia ich w Spółce w terminie do 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji.

Dematerializacja akcji będzie polegać na zastąpieniu formy materialnej akcji zapisem na rachunku maklerskim akcjonariusza.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze w godzinach 9-16 w siedzibie Emitenta w Gdańsku (80‑244) przy ul. Grunwaldzkiej 82. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu Sescom S.A.

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w formie dokumentu z dnia 18.09.2020 r.

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentów do złożenia ich w Spółce w terminie do 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji.

Dematerializacja akcji będzie polegać na zastąpieniu formy materialnej akcji zapisem na rachunku maklerskim akcjonariusza.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze w godzinach 9-16 w siedzibie Emitenta w Gdańsku (80‑244) przy ul. Grunwaldzkiej 82. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Skup akcji własnych przez Sescom S.A.

Spółka przeprowadziła skup akcji własnych w dniach 18.10.2019 r. do 31.10.2019 r. W wyniku jego rozliczenia, Sescom S.A. nabyła 50.000 sztuk akcji własnych.

Zarząd Sescom SA, działając na podstawie Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sescom S.A. z dnia 16 marca 2020 r., upoważniającej Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki oraz na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 08.05.2020 r. w sprawie przystąpienia do realizacji programu skupu akcji własnych Spółki, od 13 maja 2020 r. rozpoczął proces nabywania akcji własnych bezpośrednio na rynku GPW. Program skupu akcji własnych został zakończony w dniu 30 września 2020 roku. W okresie od 13.05.2020 r. do 30.09.2020 r. Emitent nabył 815 sztuk akcji własnych. Po zrealizowaniu skupu łączna liczba akcji własnych w posiadaniu Sescom S.A. wynosi 50.815 sztuk. Akcje własne Emitenta stanowią 2,42% udziału w kapitale zakładowym oraz 1,78% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022

2022/01/31 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020/2021
2022/03/01 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021/2022
2022/06/30 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021/2022 r.
2022/08/29 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021/2022 r.

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.03.2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 23.09.2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 16.03.2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 09.09.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27.03.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 29.03.2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 29.03.2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 17.10.2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 24.06.2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 30.03.2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 12.01.2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 30.03.2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 19.03.2014

Informacje o programie motywacyjnym

W dniu 23.09.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. Uchwałą nr 3 postanowiło o realizacji programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki i Grupy Kapitałowej Sescom S.A., natomiast dnia 28.09.2020 r. Rada Nadzorcza Sescom S.A. uchwaliła Regulamin Programu Motywacyjnego w Sescom S.A. na lata obrotowe 2021-2025. Celem Programu jest stworzenie dodatkowego mechanizmu motywującego członków kadry kierowniczej do pracy i działań na rzecz Spółki, które zapewnią, w długoterminowej perspektywie, stabilny wzrost wartości Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej. W Programie bierze udział 13 osób, w tym jeden Członek Zarządu Emitenta.

Program realizowany jest poprzez zaoferowanie do nabycia uprawnionym osobom akcji wynikających z przyznanych uprawnień po cenie wynoszącej średnią cenę rynkową z okresu 30 dni sesyjnych przed dniem podjęcia uchwały wskazującej, to jest 24,12 zł za akcję. Łączna liczba przyznanych uprawnień oraz akcji nie może przekroczyć 105.000 sztuk. Warunkiem zaoferowania akcji jest:

  • w odniesieniu do 50% uprawnień, spełnienie kryterium ekonomicznego w postaci osiągnięcia przez Grupę Sescom S.A. skorygowanej EBITDA w wysokości co najmniej 35 mln zł, nie później niż za rok obrotowy kończący się 30 września 2025 r.,
  • w odniesieniu do pozostałych 50% uprawnień, spełnienie kryterium lojalnościowego w postaci pozostawania w stosunku służbowym do dnia upływu okresu trwania Programu, to jest do zakończenia roku obrotowego, w którym nastąpi realizacja celu ekonomicznego.

Emitent dokonał szacunku kosztu Programu. Maksymalny koszt programu, w przypadku przyznania wszystkich 105.000 sztuk akcji nim objętych, wynosi 1.422.750 zł. Koszt Programu został oszacowany przy użyciu modelu Blacka-Scholesa przez zewnętrzne biuro aktuarialne.