Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane poza walnym zgromadzeniem

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza z dnia 17.11.2020 r.

Odpowiedź na pytanie interesariusza z dnia 25.04.2022 r.

Dematerializacja akcji Sescom S.A.

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w formie dokumentu z dnia 20.11.2020 r.

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentów do złożenia ich w Spółce w terminie do 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji.

Dematerializacja akcji będzie polegać na zastąpieniu formy materialnej akcji zapisem na rachunku maklerskim akcjonariusza.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze w godzinach 9-16 w siedzibie Emitenta w Gdańsku (80‑244) przy ul. Grunwaldzkiej 82. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest piątym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w formie dokumentu z dnia 04.11.2020 r.

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentów do złożenia ich w Spółce w terminie do 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji.

Dematerializacja akcji będzie polegać na zastąpieniu formy materialnej akcji zapisem na rachunku maklerskim akcjonariusza.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze w godzinach 9-16 w siedzibie Emitenta w Gdańsku (80‑244) przy ul. Grunwaldzkiej 82. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest czwartym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w formie dokumentu z dnia 20.10.2020 r.

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentów do złożenia ich w Spółce w terminie do 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji.

Dematerializacja akcji będzie polegać na zastąpieniu formy materialnej akcji zapisem na rachunku maklerskim akcjonariusza.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze w godzinach 9-16 w siedzibie Emitenta w Gdańsku (80‑244) przy ul. Grunwaldzkiej 82. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest trzecim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w formie dokumentu z dnia 05.10.2020 r.

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentów do złożenia ich w Spółce w terminie do 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji.

Dematerializacja akcji będzie polegać na zastąpieniu formy materialnej akcji zapisem na rachunku maklerskim akcjonariusza.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze w godzinach 9-16 w siedzibie Emitenta w Gdańsku (80‑244) przy ul. Grunwaldzkiej 82. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu Sescom S.A.

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w formie dokumentu z dnia 18.09.2020 r.

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentów do złożenia ich w Spółce w terminie do 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji.

Dematerializacja akcji będzie polegać na zastąpieniu formy materialnej akcji zapisem na rachunku maklerskim akcjonariusza.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze w godzinach 9-16 w siedzibie Emitenta w Gdańsku (80‑244) przy ul. Grunwaldzkiej 82. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Skup akcji własnych przez Sescom S.A.

Spółka przeprowadziła skup akcji własnych w dniach 18.10.2019 r. do 31.10.2019 r. W wyniku jego rozliczenia, Sescom S.A. nabyła 50.000 sztuk akcji własnych.

Zarząd Sescom SA, działając na podstawie Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sescom S.A. z dnia 16 marca 2020 r., upoważniającej Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki oraz na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 08.05.2020 r. w sprawie przystąpienia do realizacji programu skupu akcji własnych Spółki, od 13 maja 2020 r. rozpoczął proces nabywania akcji własnych bezpośrednio na rynku GPW. Program skupu akcji własnych został zakończony w dniu 30 września 2020 roku. W okresie od 13.05.2020 r. do 30.09.2020 r. Emitent nabył 815 sztuk akcji własnych. Po zrealizowaniu skupu łączna liczba akcji własnych w posiadaniu Sescom S.A. wynosi 50.815 sztuk. Akcje własne Emitenta stanowią 2,42% udziału w kapitale zakładowym oraz 1,78% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023/2024

2024/01/30 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022/2023
2024/02/29 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023/2024
2024/06/17 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023/2024 r.
2024/08/29 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023/2024 r.

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29.03.2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.03.2023

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 18.10.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.03.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.03.2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 23.09.2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 16.03.2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 09.09.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27.03.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 29.03.2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 29.03.2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 17.10.2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 24.06.2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 30.03.2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 12.01.2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 30.03.2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 19.03.2014

Informacje o programie motywacyjnym

W dniu 23.09.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. Uchwałą nr 3 postanowiło o realizacji programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki i Grupy Kapitałowej Sescom S.A., natomiast dnia 28.09.2020 r. Rada Nadzorcza Sescom S.A. uchwaliła Regulamin Programu Motywacyjnego w Sescom S.A. na lata obrotowe 2021-2025. Celem Programu jest stworzenie dodatkowego mechanizmu motywującego członków kadry kierowniczej do pracy i działań na rzecz Spółki, które zapewnią, w długoterminowej perspektywie, stabilny wzrost wartości Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej. W Programie bierze udział 13 osób, w tym jeden Członek Zarządu Emitenta.

Program realizowany jest poprzez zaoferowanie do nabycia uprawnionym osobom akcji wynikających z przyznanych uprawnień po cenie wynoszącej średnią cenę rynkową z okresu 30 dni sesyjnych przed dniem podjęcia uchwały wskazującej, to jest 24,12 zł za akcję. Łączna liczba przyznanych uprawnień oraz akcji nie może przekroczyć 105.000 sztuk. Warunkiem zaoferowania akcji jest:

  • w odniesieniu do 50% uprawnień, spełnienie kryterium ekonomicznego w postaci osiągnięcia przez Grupę Sescom S.A. skorygowanej EBITDA w wysokości co najmniej 35 mln zł, nie później niż za rok obrotowy kończący się 30 września 2025 r.,
  • w odniesieniu do pozostałych 50% uprawnień, spełnienie kryterium lojalnościowego w postaci pozostawania w stosunku służbowym do dnia upływu okresu trwania Programu, to jest do zakończenia roku obrotowego, w którym nastąpi realizacja celu ekonomicznego.

Emitent dokonał szacunku kosztu Programu. Maksymalny koszt programu, w przypadku przyznania wszystkich 105.000 sztuk akcji nim objętych, wynosi 1.422.750 zł. Koszt Programu został oszacowany przy użyciu modelu Blacka-Scholesa przez zewnętrzne biuro aktuarialne.