Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

Informacje na temat polityki różnorodności

W Sescom obowiązuje przyjęta Polityka Równych Szans, zgodnie z którą między innymi zagwarantowano równość szans w zakresie rekrutacji i zatrudnienia. Zgodnie z zasadami określonymi w tej polityce, zatrudnienie, ocena i promocja pracowników odbywać się może jedynie w oparciu o kryteria, takie jak kompetencje, doświadczenie i efektywność wykonywania obowiązków.

Wskaźnik równości wynagrodzeń

Wskaźnik równości wynagrodzeń w Sescom

Dokumenty korporacyjne