Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

Informacje na temat polityki różnorodności

Emitent wskazuje, że nie opracował i nie stosuje polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów. U Emitenta obowiązuje przyjęta Polityka Równych Szans, zgodnie z którą między innymi zagwarantowano równość szans w zakresie rekrutacji i zatrudnienia. Zgodnie z zasadami określonymi w tej polityce, zatrudnienie, ocena i promocja pracowników odbywać się może jedynie w oparciu o kryteria, takie jak kompetencje, doświadczenie i efektywność wykonywania obowiązków.