Podsumowanie roku obrotowego 2018/2019

Sescom zakończył rok obrotowy 2018/2019. Jego podsumowanie zawarte zostało w rocznym sprawozdaniu finansowym.

W tym okresie osiągnęliśmy skonsolidowane przychody na poziomie 131,6 mln oraz zysk netto w wysokości 5,6 mln zł. Wynik netto wyniósł 5,4 mln zł dla Grupy oraz 4,8 mln zł dla Sescomu, jako spółki dominującej, co oznaczało spadek odpowiednio o 35% i 26%. Spadek ten był spowodowany znacznym wzrostem zatrudnienia w Grupie oraz inwestycjami na rzecz rozwoju na rynkach zagranicznych.

 

Ekspansja rynkowa – Polska i zagranica

W roku obrotowym 2018/2019 aż o 40% wzrosła sprzedaż na rynkach zagranicznych. Dynamika wzrostu usług FM na rynku niemieckim wyniosła aż 170% dzięki realizacjom na rzecz klientów z branży HoReCa. Poprawie uległ też wolumen zleceń w Belgii, Szwajcarii czy Niderlandach. W wyniku wysokich temperatur w okresie letnim, przedłużyliśmy umowy na obsługę HVAC w 350 obiektach mało-, średnio- i wielkopowierzchniowych oraz podpisaliśmy kontrakty z klientami z sektora bankowego na obsługę 914 obiektów na terenie Polski. W ramach usługi Sescom Store zrealizowaliśmy pierwszy projekt o sumie kontraktowej ponad 1 mln zł dla międzynarodowej sieci zajmującej się produkcją i sprzedażą detaliczną mebli. Rozpoczęliśmy też realizację zlecenia dla branży farmaceutycznej w ramach usługi Digital, instalując i projektując rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta. Z kolei w ramach Energy podpisaliśmy kontrakt z siecią Shell, dla której będziemy zarządzać efektywnością energetyczną. Łącznie pracowaliśmy dla ponad 300 klientów z 28 krajów Europy.

 

Szersza oferta – większe możliwości

Wiosną częścią Grupy Sescom stała się spółka DT Sp. z o.o., powiększając tym samym portfolio usług o specjalizację nowego podmiotu, wzmacniając ofertę Sescomu kierowaną do hipermarketów oraz firm z branży magazynowej.

 

Nowe technologie – warunek efektywnego wzrostu

Inwestycje objęły również dalszy rozwój projektów B+R, które mają na celu wesprzeć sprzedaż w nadchodzących latach. Sescom pozyskał dofinansowanie w wysokości ponad 2 mln zł na rozwój autorskiego narzędzia klasy business intelligence – platformę SES BI.  W 2020 roku wzrost cen energii może być odczuwalny dla przedsiębiorców, a tworzone przez nas narzędzie ma wspierać usługę Sescom Energy. Nie bez znaczenia pozostały także pilotaże usługi opartej o technologię RFID, które umożliwią komercjalizację tego rozwiązania w przyszłości.

– Ostatni rok był rokiem inwestycji w silny zespół oraz działania rozwojowe. To niezbędne inwestycje do dalszej ekspansji oraz budowania przewagi konkurencyjnej na rynkach zagranicznych. Rok obrotowy 2017/2018 stanowił dla nas wysoką bazę porównawczą. Realizowaliśmy wtedy projekty inwestycyjne dla naszych dotychczasowych klientów – dostarczyliśmy znaczącą liczbę nowych urządzeń IT. W zakończonym roku utrzymaliśmy ubiegłoroczny poziom sprzedaży dzięki większym o ok. 16 mln zł przychodom z tytułu usług, w tym zwłaszcza na rynkach zagranicznych. Musieliśmy jednak przeznaczyć więcej środków na wynagrodzenia oraz działania rozwojowe. Wierzę, że stworzyliśmy solidną podstawę do wzrostu w kolejnych latach – podsumowuje Prezes Zarządu Sescom, Sławomir Halbryt.

Więcej informacji:

Sprawozdanie Zarządu Sescom SA oraz Grupy Kapitałowej Sescom: https://sescom.eu/wp-content/uploads/2020/01/Sprawozdanie-Zarz%C4%85du-Sescom-S.A-oraz-GK-Sescom-S.A..pdf

Sprawozdanie finansowe jednostkowe Sescom SA: https://sescom.eu/wp-content/uploads/2020/01/Sprawozdanie-finansowe-jednostkowe-Sescom-S.A..pdf

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Sescom: https://sescom.eu/wp-content/uploads/2020/01/Sprawozdanie-finansowe-Grupy-Sescom-S.A..pdf

O podsumowaniu naszego roku obrotowego można także przeczytać w gazecie giełdowej Parkiet: https://www.parkiet.com/Technologie/200139983-Sescom-wzrost-kosztow-i-sprzedazy-zagranicznej.html