SES Up - Efektywność procesowa

SES Up czyli efektywne procesy

Zgodnie ze strategią Sescom 2030: Wise Futurist, jednym z naszych kluczowych celów rozwojowych jest optymalizacja działania i większa efektywność organizacji do 2023. W związku z tym 13.05.2021 został uruchomiony program SES Up, mający wesprzeć realizację tego celu.

Program otrzymał dofinansowanie realizacji przez Unię Europejską w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”.

Prace w ramach programu potrwają do 31.12.2022, natomiast wypracowany system ciągłego doskonalenia będzie jednym z wyników, który zostanie na stałe wpisany w procesy organizacji.

SES BI - Platforma Business Intelligence

Platforma Business Intelligence do inteligentnego zarządzania nieruchomościami i oszczędzania energii

Do 2025 będziemy organizacją data driven. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest osiągnięcie pełnej dojrzałości rozwiązania informatycznego Sescom – platformy Business Intelligence.

Dotacje POIR:

Projekt finansowany w ramach: „ Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020” Oś priorytetowa: „Wsparcie Prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Działanie: „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Poddziałanie: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Tytuł projektu: „Platforma Business Intelligence firmy SESCOM do inteligentnego zarządzania nieruchomościami i oszczędzania energii”.

Nr konkursu: 1/1.1.1/2019 Szybka Ścieżka

Nr wniosku: POIR.01.01.01-00-0003/19

Cele projektu:

1. Przeprojektowanie, opracowanie i osiągnięcie pełnej dojrzałości rozwiązania informatycznego SESCOM w postaci w pełni funkcjonalnej platformy Business Intelligence
2. Dostarczenie niezbędnych algorytmów analitycznych do zaawansowanego przetwarzania danych, które będą odzwierciedlać model koncepcyjny i metodologię polityk i dyrektyw dotyczących audytu energetycznego wynikających z dyrektywy PE nr. 2012/27/UE i rozporządzenia nr 517/2014
3. Wdrożenie usług Business Intelligence opartych na wymianie danych między wszystkimi interesariuszami w sieci operacyjnej podmiotów tworzących rekomendacje i podejmujących decyzje w dziedzinie efektywności energetycznej
4. Przeprowadzenie walidacji systemu we współpracy z markami: TKMaxx,H&M i Auchan
5. Ekspansja na rynkach międzynarodowych, począwszy od wdrożeń w TKMaxx, H&M i Auchan

Wartość projektu: 3 195 275.00 zł.

Wartość dofinansowania projektu z UE: 2 199 575.00 zł.