Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 13.02.2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania Członków Zarządu Spółki na nową kadencję.

Działając na podstawie § 17 pkt „d” Statutu Spółki Rada Nadzorcza powołała na okres kadencji 2019 – 2023 Zarząd w następującym składzie:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu,

Magdalena Budnik – Członek Zarządu,

Adam Kabat – Członek Zarządu,

Sławomir Kądziela – Członek Zarządu.

Pan Sławomir Halbryt uzyskał tytuł magistra inżyniera Nauk Technicznych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Uzyskał Certyfikat Project Manager wydany przez International Project Management Association, której jest członkiem. Od początku kariery związany był z budownictwem oraz inwestycjami na rynku nieruchomości komercyjnych. Jest Prezesem Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, członkiem Komitetu założycielskiego Stowarzyszenia na rzecz elektrowni jądrowej w województwie pomorskim, a także Prezesem Zarządu Project Evolution Sp. z o.o., właściciela portalu www.4pm.pl.

Pani Magdalena Budnik uzyskała tytuł magistra ekonomii z Certyfikatem Księgowym Ministra Finansów. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu księgowości, finansów i controllingu. Wieloletni praktyk wykorzystujący w swojej pracy nie tylko wiedzę z zakresu księgowości i finansów, ale także ekonomii oraz zarządzania. Z Sescom S.A. związana od początku istnienia Emitenta. Jako członek zarządu Emitenta oraz Chief Financial Officer, odpowiedzialna jest za kształtowanie i realizację strategii finansowej i budżetu Emitenta oraz za procesy strategicznego planowania i zarządzania.

Pan Adam Kabat uzyskał tytuł magistra inżyniera Elektrotechniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej. Od ponad 20 lat zdobywa doświadczenie w zarządzaniu z zakresu zwiększania poziomu sprzedaży w branży B2B, nawiązywaniu międzynarodowych relacji handlowych, pozyskiwaniu finansowania i współpracy typu venture capital oraz rozwiązywaniu problemów szybko rozwijających się organizacji. Jako Chief Operations Officer Sescom S.A. nadzoruje realizację kontraktów. Ekspert w budowaniu zespołów managerskich i w zarządzaniu projektami.

Pan Sławomir Kądziela zyskał tytuł magistra Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz doktora Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2000 roku związany jest z branżą usługową, głównie z usługami technicznymi, inżynierskimi oraz Facility Management. Od 2004 roku pracował jako Manager i Dyrektor Sprzedaży w wiodących, ogólnopolskich firmach branży Facility Management. Wieloletni praktyk i badacz w dziedzinie sieciowej organizacji usług, autor publikacji m.in. w pismach: Przegląd Organizacji, Organizacja i Zarządzanie, Służby Utrzymania Ruchu, Facility Manager. Od 2008 roku jako Dyrektor Handlowy, związany z rozwojem usług inżynierskich, serwisowych i informatycznych Sescom S.A. Aktualnie odpowiedzialny za rozwój sprzedaży usług oraz poszerzanie oferty usługowej jako Chief Business Development Officer.

Żadna z osób powołanych w skład Zarządu Emitenta nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Sescom S.A.

Żadna z osób powołanych w skład Zarządu Emitenta nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej oraz nie jest członkiem organów w innych konkurencyjnych wobec Sescom S.A. osobach prawnych.

Żadna z osób powołanych w skład Zarządu Emitenta nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorysy dotyczące osób powołanych w skład Zarządu Spółki dostępne są również na stronie internetowej www.sescom.eu w zakładce „Inwestorzy”.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2019 z dnia 12.02.2019 r. Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 13.02.2019 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu dotyczącą przeznaczenia całości zysku netto Emitenta za rok obrotowy 2017/2018 w kwocie 6.402.165 zł na kapitał zapasowy.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017/2018 podejmie Walne Zgromadzenie Sescom S.A..

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12.02.2019 r. podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017/2018 w kwocie 6.402.165 zł.

Działając zgodnie z Polityką dywidendy w spółce Sescom S.A., Zarząd Emitenta rekomenduje walnemu zgromadzeniu Spółki przeznaczenie całości zysku netto za rok obrotowy 2017/2018 na kapitał zapasowy. Zarząd Emitenta uzasadnia swoją decyzję zamiarem zabezpieczenia środków finansowych na możliwą realizację nabycia spółki Dozór Techniczny Spółka Jawna R. Rzeźniak & K. Pietrulewicz.

Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie zaopiniowana przez jej Radę Nadzorczą. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017/2018 podejmie Walne Zgromadzenie Sescom S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


W wyniku omyłki pisarskiej, w pierwotnej wersji raportu podano nieprawidłową datę zawarcia aneksu – 21.12.2018 r. Prawidłową datą jest 27.12.2018 r.

Treść raportu przed korektą:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2018 z dnia 30.05.2018 r. oraz raportu bieżącego nr 29/2018 z dnia 25.09.2018 r., Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21.12.2018 r. zawarł Aneks nr 2 do Warunków Umowy Inwestycyjnej („Term Sheet”) inwestycji w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą po przekształceniu Dozór Techniczny Spółka Jawna R. Rzeźniak & K. Pietrulewicz („Dozór Techniczny”).

Przedmiotem aneksu jest zmiana maksymalnego terminu dokonania rejestracji nowopowstałej spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na mocy Aneksu strony postanawiają uzgodnić nowy termin na dzień 30 kwietnia 2019 roku.

Pozostałe warunki zawarte w treści Porozumienia pozostały niezmienione.

Kolejna zmiana maksymalnego terminu przekształcenia została dokonana na prośbę wspólników Dozoru Technicznego, spowodowaną przedłużoną procedurą przekształcenia spółki.

Emitent uznał powyższą informację dotyczącą procesu inwestycyjnego za istotną dla jego działalności z uwagi na możliwy długofalowy wpływ na wielkość osiąganych przychodów Grupy Sescom.

Treść raportu po korekcie:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2018 z dnia 30.05.2018 r. oraz raportu bieżącego nr 29/2018 z dnia 25.09.2018 r., Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27.12.2018 r. zawarł Aneks nr 2 do Warunków Umowy Inwestycyjnej („Term Sheet”) inwestycji w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą po przekształceniu Dozór Techniczny Spółka Jawna R. Rzeźniak & K. Pietrulewicz („Dozór Techniczny”).

Przedmiotem aneksu jest zmiana maksymalnego terminu dokonania rejestracji nowopowstałej spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na mocy Aneksu strony postanawiają uzgodnić nowy termin na dzień 30 kwietnia 2019 roku.

Pozostałe warunki zawarte w treści Porozumienia pozostały niezmienione.

Kolejna zmiana maksymalnego terminu przekształcenia została dokonana na prośbę wspólników spółki Dozór Techniczny, spowodowaną przedłużoną procedurą przekształcenia spółki.

Emitent uznał powyższą informację dotyczącą procesu inwestycyjnego za istotną dla jego działalności z uwagi na możliwy długofalowy wpływ na wielkość osiąganych przychodów Grupy Sescom.

Podstawa prawna:

 • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

 • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2018 z dnia 30.05.2018 r. oraz raportu bieżącego nr 29/2018 z dnia 25.09.2018 r., Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 21.12.2018 r. zawarł Aneks nr 2 do Warunków Umowy Inwestycyjnej (“Term Sheet”) inwestycji w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą po przekształceniu Dozór Techniczny Spółka Jawna R. Rzeźniak & K. Pietrulewicz (“Dozór Techniczny”).

Przedmiotem aneksu jest zmiana maksymalnego terminu dokonania rejestracji nowopowstałej spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na mocy Aneksu strony postanawiają uzgodnić nowy termin na dzień 30 kwietnia 2019 roku.

Pozostałe warunki zawarte w treści Porozumienia pozostały niezmienione.

Kolejna zmiana maksymalnego terminu przekształcenia została dokonana na prośbę wspólników Dozoru Technicznego, spowodowaną przedłużoną procedurą przekształcenia spółki.

Emitent uznał powyższą informację dotyczącą procesu inwestycyjnego za istotną dla jego działalności z uwagi na możliwy długofalowy wpływ na wielkość osiąganych przychodów Grupy Sescom.

Podstawa prawna:

 • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

 • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w niniejszej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019, zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów Papierów Wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”).

 1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017/2018 zostanie opublikowany w dniu 31 stycznia 2019 roku.
 2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018/2019 zostanie opublikowany w dniu 28 lutego 2019 roku.
 3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018/2019 r. zostanie opublikowany w dniu 26 czerwca 2019 roku.
 4. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018/2019 r. zostanie opublikowany w dniu 29 sierpnia 2019 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą informacje wymagane zgodnie z § 62 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, w związku z czym Spółka rezygnuje z przekazania osobnego jednostkowego raportu kwartalnego za I i III kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Emitent informuje również, że skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie informacje wymagane z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, w związku z czym Spółka rezygnuje z przekazania osobnego jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II i IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd spółki Sescom S.A. ”Spółka”, „Emitent”, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 i 2/2018, informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o doręczeniu wydanego przez Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan postanowienia o umorzeniu postępowania („Postanowienie”) zainicjowanego przez Spółkę przez złożenie pozwu o ustalenie nieistnienia zobowiązania Emitenta do zapłaty na rzecz spółki CUBE.ITG S.A. z siedzibą w we Wrocławiu („CUBE.ITG”) kwoty w wysokości 1.265.426,40 złotych („Kwota”) tytułem rozliczenia czwartej części ceny nabycia przez Emitenta zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG, dokonanego na podstawie zawartej przez strony przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 22 lutego 2016 r. oraz ostatecznej umowy sprzedaży z dnia 27 kwietnia 2016 r. („Roszczenie”). Postanowienie zostało wydane na skutek cofnięcia powództwa przez Spółkę w związku ze zmianami podmiotowymi po stronie pozwanego. Spółka podtrzymuje stanowisko co do zasadności Roszczenia i egzekwowania go na drodze sądowej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2018 z dnia 30.05.2018 r., Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 25.09.2018 r. zawarł Aneks nr 1 do Warunków Umowy Inwestycyjnej („Term Sheet”) inwestycji w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą po przekształceniu Dozór Techniczny Spółka Jawna R. Rzeźniak & K. Pietrulewicz („Dozór Techniczny”).

Przedmiotem aneksu jest zmiana maksymalnego terminu dokonania rejestracji nowopowstałej spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na mocy Aneksu strony postanawiają uzgodnić nowy termin na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Pozostałe warunki zawarte w treści Porozumienia pozostały niezmienione.

Strony uzgodniły nowy maksymalny termin przekształcenia spółki Dozór Techniczny w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku niezakończonego procesu uzupełniania przez Dozór Techniczny dokumentacji niezbędnej do rejestracji spółki w KRS.

Emitent uznał powyższą informację dotyczącą procesu inwestycyjnego za istotną dla jego działalności z uwagi na możliwy długofalowy wpływ na wielkość osiąganych przychodów Grupy Sescom.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd spółki Sescom S.A. _”Spółka”, “Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 i 2/2018, informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy postanowienia z dnia 30 sierpnia 2018 r. _”Postanowienie”_, w którym stwierdził upadek zabezpieczenia udzielonego Emitentowi na podstawie postanowienia wydanego ten Sąd w dniu 23 stycznia 2018 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 1/2018. Zabezpieczenie dotyczy roszczenia Emitenta o ustalenie nieistnienia zobowiązania Emitenta do zapłaty na rzecz spółki CUBE.ITG S.A. z siedzibą w we Wrocławiu _”CUBE.ITG”_ kwoty w wysokości 1.265.426,40 złotych _”Kwota”_ tytułem rozliczenia czwartej części ceny nabycia przez Emitenta zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG, dokonanego na podstawie zawartej przez strony przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 22 lutego 2016 r. oraz ostatecznej umowy sprzedaży z dnia 27 kwietnia 2016 r. _”Roszczenie”_, w związku z powstaniem sporu stron do zasadności zapłaty Kwoty przez Emitenta.

Informacje dotyczące kwestii określenia i rozliczenia ostatecznej ceny nabycia ZCP były przedmiotem raportów bieżących Emitenta nr 4/2017, 5/2017 i 12/2017. Spółka kwestionuje prawidłowość wydania Postanowienia. Postanowienie nie podlega zaskarżeniu. Spółka podtrzymuje stanowisko co do zasadności Roszczenia i egzekwowania go na drodze sądowej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

 • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Sescom S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20.06.2018 r. powziął do wiadomości informację o rejestracji w dniu 19.06.2018 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Emitenta.

W dniu 29 marca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 25 w sprawie zmiany Statutu Emitenta. Dokonano zmian w § 7, § 15 i § 16 Statutu. Uchwalone zostały następujące zmiany:

 1. § 7 ust. 4 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

„4. Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na warunki emisji, jest upoważniony, w terminie do 29 marca 2021 r., do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 1.000.000 (jeden milion) złotych na zasadach określonych poprzez emisję do 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.”

 1. § 15 ust. 5 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

„5. W skład Rady Nadzorczej powinno wchodzić co najmniej 3 (trzech) członków, którzy spełniają wymagania wynikające z art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.”

 1. § 16 ust. 8 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

„8. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety złożone z członków Rady Nadzorczej.”

 

Uchwałą nr 26 Walne Zgromadzenie postanowiło przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki.

Aktualny tekst jednolity Statutu Sescom S.A. stanowi załącznik do raportu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Załącznik – jednolity tekst Statutu Sescom S.A.