Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku (“Spółka”, “Emitent”) przekazuje, w załączeniu do niniejszej wiadomości, listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sescom S.A., które odbyło się w dniu 09.09.2019 r. w Gdańsku.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Sescom S.A. 09.09.2019 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 09.09.2019 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło również od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

Uchwały podjęte przez NWZA 09.09.2019 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 9 września 2019 roku, na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Grunwaldzkiej 82, 80-244 w Gdańsku.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego znajduje się:

  1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA
  2. Projekty uchwał
  3. Wzór pełnomocnictwa oraz formularze do wykonywania głosu
  4. Informacja o kapitale zakładowym Emitenta na dzień zwołania NWZA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 02.08.2019 r. powziął do wiadomości informację o przyznaniu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 działanie 1.1./poddziałanie 1.1.1., dofinansowania dla projektu: „Platforma Business Intelligence firmy SESCOM do inteligentnego zarządzania nieruchomościami i oszczędzania energii” na kwotę 2.199.575 zł. Wsparcie finansowe projektu umożliwi przeprowadzenie dalszych prac nad funkcjonalnościami analitycznymi autorskiego narzędzia klasy Business Intelligence Emitenta – SES BI.

Koszt całkowity projektu wynosi 3.195.275 zł, z czego rekomendowane dofinansowanie pokrywa ok. 69% nakładów zaangażowanych w realizację projektu.

Zarząd Emitenta zaznacza, że otrzymanie rekomendacji nie jest równoznaczne z pozyskaniem środków, a rekomendowana kwota dofinansowania może ulec zmianie. Ostateczna wysokość dofinansowania oraz data jego przekazania będą znane w momencie podpisania umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, o czym Spółka poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 19.06.2019 r. otrzymał wstępne informacje o pożarze w wynajmowanym budynku magazynowym, użytkowanym przez oddział spółki we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło w dniu 16.06.2019 r. W wyniku pożaru nie ucierpiała żadna osoba fizyczna. Według początkowych wiadomości, skala uszkodzeń była nieznaczna, jednakże według informacji uzyskanych w dniu 19.06.2019 r. znacznym uszkodzeniom uległa część biurowa magazynu, zniszczona została również część towarów, przechowywanych w części magazynowej, służących do realizacji zleceń w ramach usług IT Infrastructure. Emitent oczekuje obecnie na opinię rzeczoznawcy dotyczącą wysokości spowodowanych szkód oraz przyczyn wystąpienia pożaru. Mienie, w tym sprzęt elektroniczny, które uległo zniszczeniu było objęte ubezpieczeniem.

Pożar nie spowodował ograniczenia lub zatrzymania bieżącej działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Według wiedzy Zarządu nie istnieje również ryzyko niedotrzymania terminów realizowanych zleceń.

Dokładne informacje dotyczące wysokości szkód poniesionych przez Emitenta zostaną przekazane osobnym raportem bieżącym niezwłocznie po otrzymaniu opinii rzeczoznawcy.

W wyniku informacji uzyskanych w dniu 19.06.2019 r. Zarząd Emitenta uznał informację o pożarze w budynku magazynowym za istotną dla jego działalności i zdecydował o przekazaniu jej raportem bieżącym ESPI.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd spółki Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 5 czerwca 2019 r. Spółka powzięła wiedzę o wydaniu przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy postanowienia z dnia 4 czerwca 2019 r. („Postanowienie”) o udzieleniu, na wniosek Emitenta, zabezpieczenia („Zabezpieczenie”) roszczenia Emitenta („Roszczenie’) o pozbawienie w całości wykonalności tytułu wykonawczego („Tytuł Wykonawczy”) w postaci oświadczenia Emitenta – które to oświadczenie zostało opatrzone przez Sąd klauzulą wykonalności na rzecz spółki CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („CUBE.ITG”) na mocy postanowienia z dnia 20 maja 2019 r. – o poddaniu się egzekucji, zawartemu w akcie notarialnym z dnia 27 kwietnia 2016 r., w którym Emitent poddał się egzekucji z roszczeń mogących powstać tytułem rozliczenia czwartej części ceny nabycia przez Emitenta zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG (dokonanego na podstawie zawartej przez strony przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 22 lutego 2016 r. oraz ostatecznej umowy sprzedaży z dnia 27 kwietnia 2016 r.), w zakresie obejmującym obowiązek zapłaty na rzecz CUBE.ITG kwoty 1.265.426,40 złotych („Kwota”).

Spółka wnioskowała o Zabezpieczenie pozwem o pozbawienie w całości wykonalności Tytułu Wykonawczego („Pozew”), o czym informacja została przekazana przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 15/2019.

Zgodnie z Postanowieniem, Zabezpieczenie Roszczenia następuje poprzez zawieszenie – do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy w przedmiocie Roszczenia objętego Pozwem – postępowania egzekucyjnego wobec Emitenta, wszczętego, w celu ściągnięcia Kwoty, przez komornika z wniosku CUBE.ITG na podstawie Tytułu Wykonawczego. Wydanie Postanowienia, w czasie jego obowiązywania, zapobiega przekazaniu Kwoty CUBE.ITG, a tym samym eliminuje ryzyko późniejszego braku możliwości jej odzyskania od CUBE.ITG w sytuacji niewypłacalności CUBE.ITG.

Postanowienie jest skuteczne od chwili jego wydania. Na Postanowienie Cube.ITG przysługuje zażalenie.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 16/2019 z dnia 30.05.2018 r. Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 31.05.2019 r., w wyniku uzyskania salda na rachunku bieżącym Spółki powyżej wysokości zajęcia 1.315.468,20 PLN, doszło do odblokowania rachunku bankowego Spółki powyżej tej kwoty.

Zarząd Sescom S.A. zapewnia, że dokonane zajęcie komornicze nie jest rezultatem braku możliwości regulowania zobowiązań, lecz wynikiem sporu z CUBE.ITG, o którym Spółka informowała w raportach bieżących ESPI o numerach: 4/2017, 5/2017, 12/2017, 1/2018, 2/2018, 28/2018, 30/2018, 14/2019 oraz 15/2019. Spółka utrzymuje stabilną sytuację finansową, czego dowodzą jej kolejne raporty finansowe.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/2019 z dnia 30.05.2019 r. Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30.05.2019 r. powziął informację o zajęciu środków pieniężnych Spółki na rachunku bankowym dokonanym przez komornika sądowego przy Sądzie rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku na kwotę 1.315.468,20 PLN.

Zajęcie komornicze jest w opinii Emitenta skutkiem nadania na wniosek spółki CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w we Wrocławiu („CUBE.ITG”) – klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu w postaci oświadczenia Spółki o poddaniu się egzekucji zawartemu w akcie notarialnym z dnia 27 kwietnia 2016 r. („Tytuł Egzekucyjny”), w którym Spółka (na zasadzie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego) poddała się egzekucji z roszczeń mogących powstać tytułem rozliczenia czwartej części ceny nabycia przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG, dokonanego na podstawie zawartej przez strony przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 22 lutego 2016 r. oraz ostatecznej umowy sprzedaży z dnia 27 kwietnia 2016 r., w zakresie obejmującym obowiązek zapłaty na rzecz CUBE.ITG kwoty 1.265.426,40 złotych („Kwota”).

Zasadność zapłaty przez Emitenta Kwoty na rzecz CUBE.ITG stanowi przedmiot długotrwałego sporu stron, w toku którego Emitent podejmował szereg czynności procesowych, mających na celu doprowadzenie do sądowego stwierdzenia braku istnienia roszczenia CUBE.ITG wobec Emitenta o zapłatę Kwoty („Roszczenie”). Informacje dotyczące kwestii określenia i rozliczenia ostatecznej ceny nabycia ZCP oraz inicjatyw procesowych w ramach powyższego sporu między Emitentem a CUBE.ITG były dotychczas przedmiotem raportów bieżących Emitenta o numerach: 4/2017, 5/2017, 12/2017, 1/2018, 2/2018, 28/2018 i 30/2018.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd spółki Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniższą informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Spółkę w dniu 22 maja 2019 r. zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Zarząd Spółki – w związku z (objętym treścią raportu bieżącego Spółki nr 14/2019) wydaniem przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, XIII Wydział Cywilny, postanowienia Referendarza Sądowego z dnia 20 maja 2019 r. („Postanowienie”) o nadaniu, na wniosek spółki CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („CUBE.ITG”), klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu w postaci oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji zawartemu w akcie notarialnym z dnia 27 kwietnia 2016 r. („Tytuł Wykonawczy”), w którym Emitent poddał się egzekucji z roszczeń mogących powstać tytułem rozliczenia czwartej części ceny nabycia przez Emitenta zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG (dokonanego na podstawie zawartej przez strony przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 22 lutego 2016 r. oraz ostatecznej umowy sprzedaży z dnia 27 kwietnia 2016 r.), w zakresie obejmującym obowiązek zapłaty na rzecz CUBE.ITG kwoty 1.265.426,40 złotych („Kwota”) – informuje, że w dniu 22 maja 2019 r., pełnomocnik procesowy Spółki wniósł do Sądu Okręgowego we Wrocławiu pozew Spółki przeciwko CUBE.ITG o pozbawienie wykonalności Tytułu Wykonawczego („Pozew”) wraz z wnioskiem o zabezpieczenie poprzez wstrzymanie skuteczności Postanowienia a w razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przed rozpoznaniem wniosku o zabezpieczenie o zawieszenie postępowania egzekucyjnego („Wniosek”).

Pozew wraz z Wnioskiem służą zapobieżeniu ściągnięcia Kwoty z majątku Spółki, wobec zakładanej niemożności późniejszego odzyskania od CUBE.ITG środków pieniężnych stanowiących Kwotę (w razie przekazania jej do CUBE.ITG przez komornika w wyniku egzekucji prowadzonej wobec Spółki w oparciu o Tytuł Wykonawczy).

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd spółki Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniższą informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Spółkę w dniu 22 maja 2019 r. zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

 

W dniu 22 maja 2019 r. Spółka powzięła wiedzę o wydaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku XIII Wydział Gospodarczy postanowienia Referendarza Sądowego z dnia 20 maja 2019 r. („Postanowienie”) o nadaniu – na wniosek spółki CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w we Wrocławiu („CUBE.ITG”) – klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu w postaci oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji zawartemu w akcie notarialnym z dnia 27 kwietnia 2016 r. („Tytuł Egzekucyjny”), w którym Emitent (na zasadzie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego) poddał się egzekucji z roszczeń mogących powstać tytułem rozliczenia czwartej części ceny nabycia przez Emitenta zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG („ZCP”), dokonanego na podstawie zawartej przez strony przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 22 lutego 2016 r. oraz ostatecznej umowy sprzedaży z dnia 27 kwietnia 2016 r., w zakresie obejmującym obowiązek zapłaty na rzecz CUBE.ITG kwoty 1.265.426,40 złotych („Kwota”). Zasadność zapłaty przez Emitenta Kwoty na rzecz CUBE.ITG stanowi przedmiot długotrwałego sporu stron, w toku którego Emitent podejmował szereg czynności procesowych, mających na celu doprowadzenie do sądowego stwierdzenia braku istnienia roszczenia CUBE.ITG wobec Emitenta o zapłatę Kwoty („Roszczenie”). Informacje dotyczące kwestii określenia i rozliczenia ostatecznej ceny nabycia ZCP oraz inicjatyw procesowych w ramach powyższego sporu między Emitentem a CUBE.ITG były dotychczas przedmiotem raportów bieżących Emitenta o numerach: 4/2017, 5/2017, 12/2017, 1/2018, 2/2018, 28/2018 i 30/2018.

 

Postanowienie jest skuteczne od chwili jego wydania. Nadanie Tytułowi Egzekucyjnemu klauzuli wykonalności oznacza, że stał się on tzw. tytułem wykonawczym, w oparciu o który CUBE.ITG może wystąpić do właściwego komornika o wszczęcie egzekucji z majątku Spółki celem zaspokojenia Roszczenia. Emitent podejmie niezwłocznie wszelkie dostępne kroki prawne, służące zapobieżeniu ściągnięcia Kwoty z jego majątku oraz ewentualnego następczego wyegzekwowania Kwoty od CUBE.ITG, co jest szczególnie istotne ze względu na aktualny status prawny CUBE.ITG (jako spółki poddanej rygorom postępowania restrukturyzacyjnego).

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu