Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w niniejszej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019, zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów Papierów Wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”).

  1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017/2018 zostanie opublikowany w dniu 31 stycznia 2019 roku.
  2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018/2019 zostanie opublikowany w dniu 28 lutego 2019 roku.
  3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018/2019 r. zostanie opublikowany w dniu 26 czerwca 2019 roku.
  4. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018/2019 r. zostanie opublikowany w dniu 29 sierpnia 2019 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą informacje wymagane zgodnie z § 62 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, w związku z czym Spółka rezygnuje z przekazania osobnego jednostkowego raportu kwartalnego za I i III kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Emitent informuje również, że skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie informacje wymagane z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, w związku z czym Spółka rezygnuje z przekazania osobnego jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II i IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd spółki Sescom S.A. ”Spółka”, „Emitent”, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 i 2/2018, informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o doręczeniu wydanego przez Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan postanowienia o umorzeniu postępowania („Postanowienie”) zainicjowanego przez Spółkę przez złożenie pozwu o ustalenie nieistnienia zobowiązania Emitenta do zapłaty na rzecz spółki CUBE.ITG S.A. z siedzibą w we Wrocławiu („CUBE.ITG”) kwoty w wysokości 1.265.426,40 złotych („Kwota”) tytułem rozliczenia czwartej części ceny nabycia przez Emitenta zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG, dokonanego na podstawie zawartej przez strony przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 22 lutego 2016 r. oraz ostatecznej umowy sprzedaży z dnia 27 kwietnia 2016 r. („Roszczenie”). Postanowienie zostało wydane na skutek cofnięcia powództwa przez Spółkę w związku ze zmianami podmiotowymi po stronie pozwanego. Spółka podtrzymuje stanowisko co do zasadności Roszczenia i egzekwowania go na drodze sądowej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2018 z dnia 30.05.2018 r., Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 25.09.2018 r. zawarł Aneks nr 1 do Warunków Umowy Inwestycyjnej („Term Sheet”) inwestycji w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą po przekształceniu Dozór Techniczny Spółka Jawna R. Rzeźniak & K. Pietrulewicz („Dozór Techniczny”).

Przedmiotem aneksu jest zmiana maksymalnego terminu dokonania rejestracji nowopowstałej spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na mocy Aneksu strony postanawiają uzgodnić nowy termin na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Pozostałe warunki zawarte w treści Porozumienia pozostały niezmienione.

Strony uzgodniły nowy maksymalny termin przekształcenia spółki Dozór Techniczny w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku niezakończonego procesu uzupełniania przez Dozór Techniczny dokumentacji niezbędnej do rejestracji spółki w KRS.

Emitent uznał powyższą informację dotyczącą procesu inwestycyjnego za istotną dla jego działalności z uwagi na możliwy długofalowy wpływ na wielkość osiąganych przychodów Grupy Sescom.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd spółki Sescom S.A. _”Spółka”, “Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 i 2/2018, informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy postanowienia z dnia 30 sierpnia 2018 r. _”Postanowienie”_, w którym stwierdził upadek zabezpieczenia udzielonego Emitentowi na podstawie postanowienia wydanego ten Sąd w dniu 23 stycznia 2018 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 1/2018. Zabezpieczenie dotyczy roszczenia Emitenta o ustalenie nieistnienia zobowiązania Emitenta do zapłaty na rzecz spółki CUBE.ITG S.A. z siedzibą w we Wrocławiu _”CUBE.ITG”_ kwoty w wysokości 1.265.426,40 złotych _”Kwota”_ tytułem rozliczenia czwartej części ceny nabycia przez Emitenta zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG, dokonanego na podstawie zawartej przez strony przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 22 lutego 2016 r. oraz ostatecznej umowy sprzedaży z dnia 27 kwietnia 2016 r. _”Roszczenie”_, w związku z powstaniem sporu stron do zasadności zapłaty Kwoty przez Emitenta.

Informacje dotyczące kwestii określenia i rozliczenia ostatecznej ceny nabycia ZCP były przedmiotem raportów bieżących Emitenta nr 4/2017, 5/2017 i 12/2017. Spółka kwestionuje prawidłowość wydania Postanowienia. Postanowienie nie podlega zaskarżeniu. Spółka podtrzymuje stanowisko co do zasadności Roszczenia i egzekwowania go na drodze sądowej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Sescom S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20.06.2018 r. powziął do wiadomości informację o rejestracji w dniu 19.06.2018 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Emitenta.

W dniu 29 marca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 25 w sprawie zmiany Statutu Emitenta. Dokonano zmian w § 7, § 15 i § 16 Statutu. Uchwalone zostały następujące zmiany:

  1. § 7 ust. 4 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

„4. Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na warunki emisji, jest upoważniony, w terminie do 29 marca 2021 r., do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 1.000.000 (jeden milion) złotych na zasadach określonych poprzez emisję do 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.”

  1. § 15 ust. 5 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

„5. W skład Rady Nadzorczej powinno wchodzić co najmniej 3 (trzech) członków, którzy spełniają wymagania wynikające z art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.”

  1. § 16 ust. 8 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

„8. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety złożone z członków Rady Nadzorczej.”

 

Uchwałą nr 26 Walne Zgromadzenie postanowiło przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki.

Aktualny tekst jednolity Statutu Sescom S.A. stanowi załącznik do raportu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Załącznik – jednolity tekst Statutu Sescom S.A.


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2018 z dnia 11.04.2018 r. oraz raportu bieżącego 16/2018 z dnia 10.05.2018 r., Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 30.05.2018 r. uzgodnił z Dozór Techniczny Spółka Jawna R. Rzeźniak, K. Pietrulewicz _”Dozór Techniczny”_ Warunki Umowy Inwestycyjnej _Term Sheet_ dotyczącej procedury, warunków oraz struktury inwestycji w spółkę sp. z o.o. powstałą w wyniku przekształcenia Dozoru Technicznego _”Spółka z o.o.”_.

Zgodnie z uzgodnionym Term Sheet, Emitent do dnia 31.12.2018 r. obejmie 51% udziałów w Spółce z o.o. pod następującymi warunkami:

1_ Dozór Techniczny dokona przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w terminie do 30 września 2018 r.,
2_ strony transakcji uzgodnią zasady prowadzenia rachunkowości w Spółce z o.o., zapewniające dostosowanie do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej stosowanych przez Emitenta,
3_ do dnia przekształcenia w Dozorze Technicznym nie wystąpią zdarzenia, które będą miały znaczący, negatywny wpływ na sytuację prawną lub finansową tego podmiotu,
4_ obie strony transakcji uzgodnią biznesplan Spółki z o.o. na okres 01.10.2018 – 30.09.2023, budżet oraz tekst Umowy Spółki z o.o.

Ostateczną umową regulującą kwotę nabycia 51% udziałów w Spółce z o.o. będzie Umowa Inwestycyjna, którą strony podpiszą najpóźniej do dnia 31.12.2018 r., ale nie wcześniej niż 01.10.2018 r.
Strony zakładają możliwość zwiększenia zaangażowania Emitenta w kapitale Spółki z o.o. w ramach kolejnych transakcji nabycia udziałów w latach 2019 – 2023.

Głównym przedmiotem działalności Dozór Techniczny Spółka Jawna R. Rzeźniak, K. Pietrulewicz jest sprzedaż i wynajem wózków jednojezdniowych, a także usługi serwisowe wózków widłowych wielu marek. Dozór Techniczny prowadzi działalność na terenie całej Polski.

Emitent uznał informacje dotyczące procesu inwestycyjnego za istotne dla jego działalności z uwagi na możliwy długofalowy wpływ na wielkość osiąganych przychodów Grupy Sescom.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29.05.2018 r., otrzymał od Negril 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Zawiadamiający”) zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zawiadamiający poinformował, że w wyniku zawarcia w dniu 25.05.2018 r. transakcji pozasesyjnej nabył 437.000 akcji Emitenta, co stanowi 15,33% ogólnej liczby głosów w Spółce

Zawiadamiający przed dokonaniem transakcji nie posiadał akcji Spółki.

Zawiadamiający po dokonaniu transakcji posiada 437.000 akcji Spółki, co stanowi 20,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 437.000 głosów, co stanowi 15,33% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

ESPI nr 25 – Przekroczenie progu – Negril 3

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29.05.2018 r., otrzymał od Pana Krzysztofa Pietkuna („Zawiadamiający”) zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zawiadamiający poinformował, że w wyniku pośredniego nabycia akcji Emitenta w dniu 25.05.2018 r. przekroczył próg 15% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W ramach transakcji pozasesyjnej na rynku regulowanym GPW w Warszawie Zawiadamiający nabył pośrednio (przez spółkę Negril 3 sp. z o.o.) 437.000 akcji Emitenta, co stanowi 15,33% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadamiający przed dokonaniem transakcji nie posiadał akcji Spółki.

Zawiadamiający po dokonaniu transakcji posiada pośrednio 437.000 akcji Spółki, co stanowi 20,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 437.000 głosów, co stanowi 15,33% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Powiadomienie – Przekroczenie progu

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29.05.2018 r., otrzymał od Lafroyg sp. z o.o. SKA oraz Pana Wojciecha Kaczmarka – akcjonariuszy działających w porozumieniu („Zawiadamiający”) zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zawiadamiający poinformowali, że w wyniku transakcji pozasesyjnej na akcjach Emitenta w dniu 25.05.2018 r. sprzedali łącznie 295.000 akcji Emitenta, które stanowiły 10,35% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadamiający przed dokonaniem transakcji posiadali łącznie 295.000 akcji Spółki, co stanowiło 14,05% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniało do 295.000 głosów, co stanowiło 10,35% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po dokonaniu transakcji Lafroyg Sp. z o.o. SKA nie posiadała akcji Spółki.

Po dokonaniu transakcji Pan Wojciech Kaczmarek posiada pośrednio (za pośrednictwem Negril 3 sp. z o.o.) 437.000 akcji Spółki, co stanowi 20,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 437.000 głosów, co stanowi 15,33% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Powiadomienie – Przekroczenie progu

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29.05.2018 r., otrzymał od Lafroyg sp. z o.o. SKA („Akcjonariusz”) zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Akcjonariusz poinformował, że w wyniku transakcji pozasesyjnej na akcjach Emitenta w dniu 25.05.2018 r. sprzedał 155.000 akcji Emitenta, które stanowiły 5,44% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Akcjonariusz przed dokonaniem transakcji posiadał bezpośrednio 155.000 akcji Spółki, co stanowiło 7,38% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniało do 155.000 głosów, co stanowiło 5,44% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Akcjonariusz po dokonaniu transakcji nie posiada akcji Spółki.

Zawiadomienie od Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Powiadomienie – Przekroczenie progu

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu