Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29.05.2018 r., otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki przez Pana Wojciecha Kaczmarka oraz Lafroyg sp. z o.o. S.K.A., osobę blisko związaną z Panem Krzysztofem Pietkunem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Wojciech Kaczmarek oraz Lafroyg sp. z o.o. S.K.A. działają w porozumieniu.

Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR zostało załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Załączniki:

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

 • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29.05.2018 r., otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki przez Negril 3 sp. z o.o., osobę blisko związaną z Panem Krzysztofem Pietkunem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR zostało załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Załączniki:

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

 • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29.05.2018 r., otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki przez Lafroyg sp. z o.o. S.K.A., osobę blisko związaną z Panem Krzysztofem Pietkunem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR zostało załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załączniki:

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

 • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 18.05.2018 r., działając zgodnie z § 17 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru firmy audytorskiej do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Sescom S.A. oraz Grupy Kapitałowej Sescom S.A.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, dokonała wyboru firmy REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych po numerem 101. Zgodnie z zawartą umową, firma audytorska będzie odpowiedzialna za:
1_ przegląd półrocznego sprawozdania finansowego za okres 01.10.2017 r. – 31.03.2018 r. oraz 01.10.2018 r. – 31.03.2019 r. Sescom S.A.
2_ badanie sprawozdania finansowego za okres 01.10.2017 r. – 30.09.2018 r. oraz 01.10.2018 r. – 30.09.2019 r. Sescom S.A.
3_ przegląd półrocznego sprawozdania finansowego za okres 01.10.2017 r. – 31.03.2018 r. oraz 01.10.2018 r. – 31.03.2019 r. Grupy Kapitałowej Sescom S.A.,
4_ badanie sprawozdania finansowego za okres 01.10.2017 r. – 30.09.2018 r. oraz 01.10.2018 r. – 30.09.2019 r. Grupy Kapitałowej Sescom S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2018 z dnia 11.04.2018 r., Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 10.05.2018 r. zawarł Aneks nr 1 do Porozumienia dotyczącego procedury, warunków oraz struktury inwestycji w spółkę sp. z o.o. powstałą w wyniku przekształcenia Dozór Techniczny Spółka Jawna R. Rzeźniak, K. Pietrulewicz („Dozór Techniczny”).

Przedmiotem aneksu jest zmiana maksymalnego terminu uzgodnienia przez Emitenta oraz Dozór Techniczny Warunków Umowy Inwestycyjnej (Term Sheet). Na mocy Aneksu strony postanawiają uzgodnić Warunki Umowy Inwestycyjnej w terminie do 30.05.2018 r.

Pozostałe warunki zawarte w treści Porozumienia pozostały niezmienione.

Emitent uznał powyższą informację dotyczącą procesu inwestycyjnego za istotną dla jego działalności z uwagi na możliwy długofalowy wpływ na wielkość osiąganych przychodów Grupy Sescom.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27.04.2018 r. powziął informację o powołaniu przez Radę Nadzorczą Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089) („Ustawa”) powołała Komitet Audytu w następującym składzie:

 • Dariusz Wieczorek – przewodniczący,
 • Adam Protasiuk – członek,
 • Tomasz Matczuk – członek.

Rada Nadzorcza wskazała, że wszyscy członkowie Komitetu Audytu spełniają kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy.

Rada Nadzorcza wskazała, że pan Dariusz Wieczorek posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 129 ust. 1, zdanie drugie. Rada Nadzorcza wskazała również, że panowie Tomasz Matczuk i Adam Protasiuk posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


W nawiązaniu do raportu nr 12/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r., Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20.04.2018 r. zakończył proces due diligence spółki Dozór Techniczny Spółka Jawna R. Rzeźniak, K. Pietrulewicz z siedzibą w Olsztynie („Spółka Jawna”).

Badanie Spółki Jawnej zakończyło się wynikiem satysfakcjonującym dla Emitenta, w związku z czym będzie on kontynuował negocjacje w celu podpisania umowy inwestycyjnej.

O kolejnych etapach procesu inwestycyjnego Emitent będzie informował w raportach bieżących.

Emitent uznał niniejszą informację za istotną dla jego działalności z uwagi na możliwy długofalowy wpływ na wielkość osiąganych przychodów Grupy Sescom.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

 • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w niniejszej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018, zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów Papierów Wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”).

 1. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017/2018 r. zostanie opublikowany w dniu 25.06.2018 r.
 2. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017/2018 r. zostanie opublikowany w dniu 13.08.2018 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że skonsolidowany raport kwartalny zawierać będzie informacje wymagane zgodnie z § 83 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, w związku z czym Spółka rezygnuje z przekazania osobnego jednostkowego raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.

Emitent informuje również, że skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie informacje wymagane z § 83 ust. 3 i 4 Rozporządzenia, w związku z czym Spółka rezygnuje z przekazania osobnego jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II i IV kwartał roku obrotowego 2017/2018.

W związku z przejściem w dniu 20.03.2018 r. na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Spółka zaprzestaje publikacji raportów miesięcznych według Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. Wszelkie istotne informacje związane z bieżącą działalnością Emitenta Spółka będzie przekazywać w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

 • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 11.04.2018 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Emitentem i Dozór Techniczny Spółka Jawna R. Rzeźniak, K. Pietrulewicz z siedzibą w Olsztynie _”Spółka Jawna”_.

Przedmiotem porozumienia jest określenie zasadniczych warunków transakcji polegającej na dokonaniu inwestycji w spółce powstałej w wyniku przekształcenia Spółki Jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością _”Spółka z o.o.”_.

Porozumienie określa założenia zgodnie z którymi Emitent oraz Spółka Jawna będą w dobrej wierze prowadziły negocjacje zmierzające do podpisania Umowy Inwestycyjnej, na podstawie której Emitent obejmie większościowy pakiet udziałów w nowopowstałej Spółce z o.o.

Umowa Inwestycyjna zostanie podpisana pod następującymi warunkami:

1_ Emitent w terminie do 20.04.2018 r. przeprowadzi due diligence Spółki Jawnej obejmujące w szczególności sytuację prawną i finansową Spółki Jawnej, którego wynik będzie satysfakcjonujący dla Emitenta;

2_ W terminie do 10.05.2018 r. strony uzgodnią warunki Umowy Inwestycyjnej wraz załącznikami;

3_ W terminie do 30.09.2018 r. dotychczasowi Wspólnicy Spółki Jawnej doprowadzą do przekształcenia Spółki Jawnej w Spółkę z o.o.

Podstawą przekształcenia będzie wycena składników majątku, tj. aktywów i pasywów zbadana przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez właściwy miejscowo sąd rejestrowy na wniosek przekształcanej Spółki Jawnej.

Porozumienie przyznaje Emitentowi wyłączność na prowadzenie negocjacji.

Szczegółowe parametry transakcji oraz jej ostateczna cena zostaną ustalone w trakcie negocjacji.

O kolejnych etapach procesu inwestycyjnego Emitent będzie informował w raportach bieżących.

Emitent uznał zawarcie porozumienia oraz rozpoczęcie negocjacji za informację istotną dla jego działalności z uwagi na możliwy długofalowy wpływ na wielkość osiąganych przychodów Grupy Sescom.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

 • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku _”Spółka”, “Emitent”_ przekazuje, w załączeniu do niniejszej wiadomości, listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sescom S.A., które odbyło się w dniu 29.03.2018 r. w Gdańsku.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Załączniki:

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

 • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu