Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku (“Spółka”, “Emitent”) przekazuje, w załączeniu do niniejszej wiadomości, listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sescom S.A., które odbyło się w dniu 27.03.2019 r. w Gdańsku.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Sescom S.A. w dniu 27.03.2019 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27.03.2019 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło również od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

Lista uchwał podjętych na ZWZA Sescom S.A. w dniu 27.03.2019 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 08.03.2019 r. otrzymał zawiadomienie od Pani Katarzyny Nagórskiej – Protasiuk na podstawie art. 19 ust. 1 MAR. Pani Katarzyna Nagórska – Protasiuk jest osobą blisko związaną z Panem Adamem Protasiukiem – Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 05.03.2019 r. otrzymał zawiadomienie od Pani Katarzyny Nagórskiej – Protasiuk na podstawie art. 19 ust. 1 MAR. Pani Katarzyna Nagórska – Protasiuk jest osobą blisko związaną z Panem Adamem Protasiukiem – Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje o dokonaniu korekty skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2018/2019 r. (okres od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.). Powodem korekty jest omyłka pisarska naniesiona w nocie „Informacje geograficzne” na stronie 50 raportu. W pierwotnej wersji raportu podano błędne dane dotyczące sprzedaży zagranicznej.

Naniesione zmiany zostały przedstawione poniżej.

Treść przed korektą

Przychody ze sprzedaży Spółki

Okres od 01.10.2018

do 31.12.2018

Okres od 01.10.2017

do 31.12.2017

PLN

PLN

Sprzedaż krajowa

24 100 777

24 918 933

Kraje Unii Europejskiej

13 663 004

3 888 781

Pozostałe kraje

1 485 721

68 803

RAZEM

39 249 503

28 876 517

 

Treść po korekcie:

Przychody ze sprzedaży Spółki

Okres od 01.10.2018

do 31.12.2018

Okres od 01.10.2017

do 31.12.2017

PLN

PLN

Sprzedaż krajowa

28 623 187

24 961 702

Kraje Unii Europejskiej

10 336 808

3 846 012

Pozostałe kraje

289 508

68 803

RAZEM

39 249 503

28 876 517

 

Jednocześnie Zarząd Emitenta zapewnia, że naniesiona korekta nie ma wpływu na łączne przychody ze sprzedaży Spółki i jej Grupy oraz wynik finansowy.

Spółka przekaże skorygowany raport za I kwartał 2018/2019 z wyżej opisaną zmianą w systemie ESPI.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 marca 2019 roku, na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Grunwaldzkiej 82, 80-244 w Gdańsku.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego znajduje się:

  1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA
  2. Projekty uchwał
  3. Wzór pełnomocnictwa oraz formularze do wykonywania głosu
  4. Informacja o kapitale zakładowym Emitenta na dzień zwołania ZWZA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 13.02.2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania Członków Zarządu Spółki na nową kadencję.

Działając na podstawie § 17 pkt „d” Statutu Spółki Rada Nadzorcza powołała na okres kadencji 2019 – 2023 Zarząd w następującym składzie:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu,

Magdalena Budnik – Członek Zarządu,

Adam Kabat – Członek Zarządu,

Sławomir Kądziela – Członek Zarządu.

Pan Sławomir Halbryt uzyskał tytuł magistra inżyniera Nauk Technicznych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Uzyskał Certyfikat Project Manager wydany przez International Project Management Association, której jest członkiem. Od początku kariery związany był z budownictwem oraz inwestycjami na rynku nieruchomości komercyjnych. Jest Prezesem Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, członkiem Komitetu założycielskiego Stowarzyszenia na rzecz elektrowni jądrowej w województwie pomorskim, a także Prezesem Zarządu Project Evolution Sp. z o.o., właściciela portalu www.4pm.pl.

Pani Magdalena Budnik uzyskała tytuł magistra ekonomii z Certyfikatem Księgowym Ministra Finansów. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu księgowości, finansów i controllingu. Wieloletni praktyk wykorzystujący w swojej pracy nie tylko wiedzę z zakresu księgowości i finansów, ale także ekonomii oraz zarządzania. Z Sescom S.A. związana od początku istnienia Emitenta. Jako członek zarządu Emitenta oraz Chief Financial Officer, odpowiedzialna jest za kształtowanie i realizację strategii finansowej i budżetu Emitenta oraz za procesy strategicznego planowania i zarządzania.

Pan Adam Kabat uzyskał tytuł magistra inżyniera Elektrotechniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej. Od ponad 20 lat zdobywa doświadczenie w zarządzaniu z zakresu zwiększania poziomu sprzedaży w branży B2B, nawiązywaniu międzynarodowych relacji handlowych, pozyskiwaniu finansowania i współpracy typu venture capital oraz rozwiązywaniu problemów szybko rozwijających się organizacji. Jako Chief Operations Officer Sescom S.A. nadzoruje realizację kontraktów. Ekspert w budowaniu zespołów managerskich i w zarządzaniu projektami.

Pan Sławomir Kądziela zyskał tytuł magistra Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz doktora Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2000 roku związany jest z branżą usługową, głównie z usługami technicznymi, inżynierskimi oraz Facility Management. Od 2004 roku pracował jako Manager i Dyrektor Sprzedaży w wiodących, ogólnopolskich firmach branży Facility Management. Wieloletni praktyk i badacz w dziedzinie sieciowej organizacji usług, autor publikacji m.in. w pismach: Przegląd Organizacji, Organizacja i Zarządzanie, Służby Utrzymania Ruchu, Facility Manager. Od 2008 roku jako Dyrektor Handlowy, związany z rozwojem usług inżynierskich, serwisowych i informatycznych Sescom S.A. Aktualnie odpowiedzialny za rozwój sprzedaży usług oraz poszerzanie oferty usługowej jako Chief Business Development Officer.

Żadna z osób powołanych w skład Zarządu Emitenta nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Sescom S.A.

Żadna z osób powołanych w skład Zarządu Emitenta nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej oraz nie jest członkiem organów w innych konkurencyjnych wobec Sescom S.A. osobach prawnych.

Żadna z osób powołanych w skład Zarządu Emitenta nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorysy dotyczące osób powołanych w skład Zarządu Spółki dostępne są również na stronie internetowej www.sescom.eu w zakładce „Inwestorzy”.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2019 z dnia 12.02.2019 r. Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 13.02.2019 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu dotyczącą przeznaczenia całości zysku netto Emitenta za rok obrotowy 2017/2018 w kwocie 6.402.165 zł na kapitał zapasowy.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017/2018 podejmie Walne Zgromadzenie Sescom S.A..

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12.02.2019 r. podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017/2018 w kwocie 6.402.165 zł.

Działając zgodnie z Polityką dywidendy w spółce Sescom S.A., Zarząd Emitenta rekomenduje walnemu zgromadzeniu Spółki przeznaczenie całości zysku netto za rok obrotowy 2017/2018 na kapitał zapasowy. Zarząd Emitenta uzasadnia swoją decyzję zamiarem zabezpieczenia środków finansowych na możliwą realizację nabycia spółki Dozór Techniczny Spółka Jawna R. Rzeźniak & K. Pietrulewicz.

Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie zaopiniowana przez jej Radę Nadzorczą. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017/2018 podejmie Walne Zgromadzenie Sescom S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


W wyniku omyłki pisarskiej, w pierwotnej wersji raportu podano nieprawidłową datę zawarcia aneksu – 21.12.2018 r. Prawidłową datą jest 27.12.2018 r.

Treść raportu przed korektą:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2018 z dnia 30.05.2018 r. oraz raportu bieżącego nr 29/2018 z dnia 25.09.2018 r., Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21.12.2018 r. zawarł Aneks nr 2 do Warunków Umowy Inwestycyjnej („Term Sheet”) inwestycji w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą po przekształceniu Dozór Techniczny Spółka Jawna R. Rzeźniak & K. Pietrulewicz („Dozór Techniczny”).

Przedmiotem aneksu jest zmiana maksymalnego terminu dokonania rejestracji nowopowstałej spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na mocy Aneksu strony postanawiają uzgodnić nowy termin na dzień 30 kwietnia 2019 roku.

Pozostałe warunki zawarte w treści Porozumienia pozostały niezmienione.

Kolejna zmiana maksymalnego terminu przekształcenia została dokonana na prośbę wspólników Dozoru Technicznego, spowodowaną przedłużoną procedurą przekształcenia spółki.

Emitent uznał powyższą informację dotyczącą procesu inwestycyjnego za istotną dla jego działalności z uwagi na możliwy długofalowy wpływ na wielkość osiąganych przychodów Grupy Sescom.

Treść raportu po korekcie:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2018 z dnia 30.05.2018 r. oraz raportu bieżącego nr 29/2018 z dnia 25.09.2018 r., Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27.12.2018 r. zawarł Aneks nr 2 do Warunków Umowy Inwestycyjnej („Term Sheet”) inwestycji w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą po przekształceniu Dozór Techniczny Spółka Jawna R. Rzeźniak & K. Pietrulewicz („Dozór Techniczny”).

Przedmiotem aneksu jest zmiana maksymalnego terminu dokonania rejestracji nowopowstałej spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na mocy Aneksu strony postanawiają uzgodnić nowy termin na dzień 30 kwietnia 2019 roku.

Pozostałe warunki zawarte w treści Porozumienia pozostały niezmienione.

Kolejna zmiana maksymalnego terminu przekształcenia została dokonana na prośbę wspólników spółki Dozór Techniczny, spowodowaną przedłużoną procedurą przekształcenia spółki.

Emitent uznał powyższą informację dotyczącą procesu inwestycyjnego za istotną dla jego działalności z uwagi na możliwy długofalowy wpływ na wielkość osiąganych przychodów Grupy Sescom.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu