W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2018 z dnia 11.04.2018 r. oraz raportu bieżącego 16/2018 z dnia 10.05.2018 r., Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 30.05.2018 r. uzgodnił z Dozór Techniczny Spółka Jawna R. Rzeźniak, K. Pietrulewicz _”Dozór Techniczny”_ Warunki Umowy Inwestycyjnej _Term Sheet_ dotyczącej procedury, warunków oraz struktury inwestycji w spółkę sp. z o.o. powstałą w wyniku przekształcenia Dozoru Technicznego _”Spółka z o.o.”_.

Zgodnie z uzgodnionym Term Sheet, Emitent do dnia 31.12.2018 r. obejmie 51% udziałów w Spółce z o.o. pod następującymi warunkami:

1_ Dozór Techniczny dokona przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w terminie do 30 września 2018 r.,
2_ strony transakcji uzgodnią zasady prowadzenia rachunkowości w Spółce z o.o., zapewniające dostosowanie do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej stosowanych przez Emitenta,
3_ do dnia przekształcenia w Dozorze Technicznym nie wystąpią zdarzenia, które będą miały znaczący, negatywny wpływ na sytuację prawną lub finansową tego podmiotu,
4_ obie strony transakcji uzgodnią biznesplan Spółki z o.o. na okres 01.10.2018 – 30.09.2023, budżet oraz tekst Umowy Spółki z o.o.

Ostateczną umową regulującą kwotę nabycia 51% udziałów w Spółce z o.o. będzie Umowa Inwestycyjna, którą strony podpiszą najpóźniej do dnia 31.12.2018 r., ale nie wcześniej niż 01.10.2018 r.
Strony zakładają możliwość zwiększenia zaangażowania Emitenta w kapitale Spółki z o.o. w ramach kolejnych transakcji nabycia udziałów w latach 2019 – 2023.

Głównym przedmiotem działalności Dozór Techniczny Spółka Jawna R. Rzeźniak, K. Pietrulewicz jest sprzedaż i wynajem wózków jednojezdniowych, a także usługi serwisowe wózków widłowych wielu marek. Dozór Techniczny prowadzi działalność na terenie całej Polski.

Emitent uznał informacje dotyczące procesu inwestycyjnego za istotne dla jego działalności z uwagi na możliwy długofalowy wpływ na wielkość osiąganych przychodów Grupy Sescom.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29.05.2018 r., otrzymał od Negril 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Zawiadamiający”) zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zawiadamiający poinformował, że w wyniku zawarcia w dniu 25.05.2018 r. transakcji pozasesyjnej nabył 437.000 akcji Emitenta, co stanowi 15,33% ogólnej liczby głosów w Spółce

Zawiadamiający przed dokonaniem transakcji nie posiadał akcji Spółki.

Zawiadamiający po dokonaniu transakcji posiada 437.000 akcji Spółki, co stanowi 20,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 437.000 głosów, co stanowi 15,33% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

ESPI nr 25 – Przekroczenie progu – Negril 3

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29.05.2018 r., otrzymał od Pana Krzysztofa Pietkuna („Zawiadamiający”) zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zawiadamiający poinformował, że w wyniku pośredniego nabycia akcji Emitenta w dniu 25.05.2018 r. przekroczył próg 15% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W ramach transakcji pozasesyjnej na rynku regulowanym GPW w Warszawie Zawiadamiający nabył pośrednio (przez spółkę Negril 3 sp. z o.o.) 437.000 akcji Emitenta, co stanowi 15,33% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadamiający przed dokonaniem transakcji nie posiadał akcji Spółki.

Zawiadamiający po dokonaniu transakcji posiada pośrednio 437.000 akcji Spółki, co stanowi 20,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 437.000 głosów, co stanowi 15,33% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Powiadomienie – Przekroczenie progu

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29.05.2018 r., otrzymał od Lafroyg sp. z o.o. SKA oraz Pana Wojciecha Kaczmarka – akcjonariuszy działających w porozumieniu („Zawiadamiający”) zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zawiadamiający poinformowali, że w wyniku transakcji pozasesyjnej na akcjach Emitenta w dniu 25.05.2018 r. sprzedali łącznie 295.000 akcji Emitenta, które stanowiły 10,35% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadamiający przed dokonaniem transakcji posiadali łącznie 295.000 akcji Spółki, co stanowiło 14,05% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniało do 295.000 głosów, co stanowiło 10,35% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po dokonaniu transakcji Lafroyg Sp. z o.o. SKA nie posiadała akcji Spółki.

Po dokonaniu transakcji Pan Wojciech Kaczmarek posiada pośrednio (za pośrednictwem Negril 3 sp. z o.o.) 437.000 akcji Spółki, co stanowi 20,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 437.000 głosów, co stanowi 15,33% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Powiadomienie – Przekroczenie progu

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29.05.2018 r., otrzymał od Lafroyg sp. z o.o. SKA („Akcjonariusz”) zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Akcjonariusz poinformował, że w wyniku transakcji pozasesyjnej na akcjach Emitenta w dniu 25.05.2018 r. sprzedał 155.000 akcji Emitenta, które stanowiły 5,44% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Akcjonariusz przed dokonaniem transakcji posiadał bezpośrednio 155.000 akcji Spółki, co stanowiło 7,38% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniało do 155.000 głosów, co stanowiło 5,44% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Akcjonariusz po dokonaniu transakcji nie posiada akcji Spółki.

Zawiadomienie od Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Powiadomienie – Przekroczenie progu

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29.05.2018 r., otrzymał od Pana Wojciecha Kaczmarka („Akcjonariusz”) zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Akcjonariusz poinformował, że w wyniku transakcji na akcjach Emitenta dokonanych przez spółkę zależną od Akcjonariusza – Negril 3 sp. z o.o. w dniu 25.05.2018 r. przekroczył próg 15% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Akcjonariusz przed dokonaniem transakcji posiadał bezpośrednio 140.000 akcji Spółki, co stanowiło 6,67% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniało do 140.000 głosów, co stanowiło 4,91% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Akcjonariusz przed dokonaniem transakcji posiadał w porozumieniu z Lafroyg sp. z o.o. SKA 295.000 akcji Spółki, co stanowiło 14,05% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniało do 295.000 głosów, co stanowiło 10,35% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Akcjonariusz po dokonaniu transakcji posiada pośrednio 437.000 akcji Spółki, co stanowi 20,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 437.000 głosów, co stanowi 15,33% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadomienie od Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Powiadomienie – Przekroczenie progu

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu


Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29.05.2018 r., otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki przez Pana Wojciecha Kaczmarka oraz Lafroyg sp. z o.o. S.K.A., osobę blisko związaną z Panem Krzysztofem Pietkunem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Wojciech Kaczmarek oraz Lafroyg sp. z o.o. S.K.A. działają w porozumieniu.

Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR zostało załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Załączniki:

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29.05.2018 r., otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki przez Negril 3 sp. z o.o., osobę blisko związaną z Panem Krzysztofem Pietkunem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR zostało załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Załączniki:

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29.05.2018 r., otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki przez Lafroyg sp. z o.o. S.K.A., osobę blisko związaną z Panem Krzysztofem Pietkunem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR zostało załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załączniki:

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 18.05.2018 r., działając zgodnie z § 17 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru firmy audytorskiej do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Sescom S.A. oraz Grupy Kapitałowej Sescom S.A.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, dokonała wyboru firmy REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych po numerem 101. Zgodnie z zawartą umową, firma audytorska będzie odpowiedzialna za:
1_ przegląd półrocznego sprawozdania finansowego za okres 01.10.2017 r. – 31.03.2018 r. oraz 01.10.2018 r. – 31.03.2019 r. Sescom S.A.
2_ badanie sprawozdania finansowego za okres 01.10.2017 r. – 30.09.2018 r. oraz 01.10.2018 r. – 30.09.2019 r. Sescom S.A.
3_ przegląd półrocznego sprawozdania finansowego za okres 01.10.2017 r. – 31.03.2018 r. oraz 01.10.2018 r. – 31.03.2019 r. Grupy Kapitałowej Sescom S.A.,
4_ badanie sprawozdania finansowego za okres 01.10.2017 r. – 30.09.2018 r. oraz 01.10.2018 r. – 30.09.2019 r. Grupy Kapitałowej Sescom S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu