Raport ESPI 1/2019: Rekomendacja Zarządu Sescom S.A. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017/2018

Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12.02.2019 r. podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017/2018 w kwocie 6.402.165 zł.

Działając zgodnie z Polityką dywidendy w spółce Sescom S.A., Zarząd Emitenta rekomenduje walnemu zgromadzeniu Spółki przeznaczenie całości zysku netto za rok obrotowy 2017/2018 na kapitał zapasowy. Zarząd Emitenta uzasadnia swoją decyzję zamiarem zabezpieczenia środków finansowych na możliwą realizację nabycia spółki Dozór Techniczny Spółka Jawna R. Rzeźniak & K. Pietrulewicz.

Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie zaopiniowana przez jej Radę Nadzorczą. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017/2018 podejmie Walne Zgromadzenie Sescom S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu