Raport ESPI 10/2019: Otrzymanie informacji o przekształceniu Dozór Techniczny Spółka Jawna R. Rzeźniak & K. Pietrulewicz w DT Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI: nr 26/2018 z dnia 30.05.2018 r., nr 29/2018 z dnia 25.09.2018 r. oraz nr 32/2018 z dnia 27.12.2018 r. Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 15.04.2019 r. otrzymał pismo informujące o przekształceniu spółki Dozór Techniczny Spółka Jawna R. Rzeźniak & K. Pietrulewicz w DT Sp. z o.o. („DT”).

Przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością umożliwia Emitentowi oraz DT przejście do kolejnego etapu procesu inwestycyjnego:

– ustalenia kwoty nabycia 51% udziałów w DT przez Emitenta,

– sporządzenia umowy inwestycyjnej.

W ocenie Zarządu Spółki zakończenie procesu inwestycyjnego powinno nastąpić do dnia 30.04.2019 r.

Emitent uznał informację dotyczącą przekształcenia spółki Dozór Techniczny Spółka Jawna R. Rzeźniak & K. Pietrulewicz w DT Sp. z o.o. za istotną z powodu możliwego długofalowego wpływu na osiągane przychody Grupy Sescom, w przypadku pozytywnego zakończenia procesu inwestycyjnego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu