Raport ESPI 15/2018: Powołanie Komitetu Audytu

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27.04.2018 r. powziął informację o powołaniu przez Radę Nadzorczą Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089) („Ustawa”) powołała Komitet Audytu w następującym składzie:

  • Dariusz Wieczorek – przewodniczący,
  • Adam Protasiuk – członek,
  • Tomasz Matczuk – członek.

Rada Nadzorcza wskazała, że wszyscy członkowie Komitetu Audytu spełniają kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy.

Rada Nadzorcza wskazała, że pan Dariusz Wieczorek posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 129 ust. 1, zdanie drugie. Rada Nadzorcza wskazała również, że panowie Tomasz Matczuk i Adam Protasiuk posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu