Raport ESPI 2/2019: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Sescom S.A. dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017/2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2019 z dnia 12.02.2019 r. Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 13.02.2019 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu dotyczącą przeznaczenia całości zysku netto Emitenta za rok obrotowy 2017/2018 w kwocie 6.402.165 zł na kapitał zapasowy.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017/2018 podejmie Walne Zgromadzenie Sescom S.A..

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu