Raport ESPI 21/2018: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29.05.2018 r., otrzymał od Pana Wojciecha Kaczmarka („Akcjonariusz”) zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Akcjonariusz poinformował, że w wyniku transakcji na akcjach Emitenta dokonanych przez spółkę zależną od Akcjonariusza – Negril 3 sp. z o.o. w dniu 25.05.2018 r. przekroczył próg 15% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Akcjonariusz przed dokonaniem transakcji posiadał bezpośrednio 140.000 akcji Spółki, co stanowiło 6,67% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniało do 140.000 głosów, co stanowiło 4,91% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Akcjonariusz przed dokonaniem transakcji posiadał w porozumieniu z Lafroyg sp. z o.o. SKA 295.000 akcji Spółki, co stanowiło 14,05% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniało do 295.000 głosów, co stanowiło 10,35% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Akcjonariusz po dokonaniu transakcji posiada pośrednio 437.000 akcji Spółki, co stanowi 20,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 437.000 głosów, co stanowi 15,33% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadomienie od Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Powiadomienie – Przekroczenie progu

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu