Raport ESPI 22/2018: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29.05.2018 r., otrzymał od Lafroyg sp. z o.o. SKA („Akcjonariusz”) zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Akcjonariusz poinformował, że w wyniku transakcji pozasesyjnej na akcjach Emitenta w dniu 25.05.2018 r. sprzedał 155.000 akcji Emitenta, które stanowiły 5,44% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Akcjonariusz przed dokonaniem transakcji posiadał bezpośrednio 155.000 akcji Spółki, co stanowiło 7,38% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniało do 155.000 głosów, co stanowiło 5,44% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Akcjonariusz po dokonaniu transakcji nie posiada akcji Spółki.

Zawiadomienie od Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Powiadomienie – Przekroczenie progu

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu