Raport ESPI 23/2018: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29.05.2018 r., otrzymał od Lafroyg sp. z o.o. SKA oraz Pana Wojciecha Kaczmarka – akcjonariuszy działających w porozumieniu („Zawiadamiający”) zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zawiadamiający poinformowali, że w wyniku transakcji pozasesyjnej na akcjach Emitenta w dniu 25.05.2018 r. sprzedali łącznie 295.000 akcji Emitenta, które stanowiły 10,35% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadamiający przed dokonaniem transakcji posiadali łącznie 295.000 akcji Spółki, co stanowiło 14,05% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniało do 295.000 głosów, co stanowiło 10,35% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po dokonaniu transakcji Lafroyg Sp. z o.o. SKA nie posiadała akcji Spółki.

Po dokonaniu transakcji Pan Wojciech Kaczmarek posiada pośrednio (za pośrednictwem Negril 3 sp. z o.o.) 437.000 akcji Spółki, co stanowi 20,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 437.000 głosów, co stanowi 15,33% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Powiadomienie – Przekroczenie progu

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu