Raport ESPI 24/2018: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29.05.2018 r., otrzymał od Pana Krzysztofa Pietkuna („Zawiadamiający”) zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zawiadamiający poinformował, że w wyniku pośredniego nabycia akcji Emitenta w dniu 25.05.2018 r. przekroczył próg 15% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W ramach transakcji pozasesyjnej na rynku regulowanym GPW w Warszawie Zawiadamiający nabył pośrednio (przez spółkę Negril 3 sp. z o.o.) 437.000 akcji Emitenta, co stanowi 15,33% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadamiający przed dokonaniem transakcji nie posiadał akcji Spółki.

Zawiadamiający po dokonaniu transakcji posiada pośrednio 437.000 akcji Spółki, co stanowi 20,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 437.000 głosów, co stanowi 15,33% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Powiadomienie – Przekroczenie progu

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu