Raport ESPI 26/2018: Uzgodnienie oraz podpisanie Warunków Umowy Inwestycyjnej _Term Sheet_

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2018 z dnia 11.04.2018 r. oraz raportu bieżącego 16/2018 z dnia 10.05.2018 r., Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 30.05.2018 r. uzgodnił z Dozór Techniczny Spółka Jawna R. Rzeźniak, K. Pietrulewicz _”Dozór Techniczny”_ Warunki Umowy Inwestycyjnej _Term Sheet_ dotyczącej procedury, warunków oraz struktury inwestycji w spółkę sp. z o.o. powstałą w wyniku przekształcenia Dozoru Technicznego _”Spółka z o.o.”_.

Zgodnie z uzgodnionym Term Sheet, Emitent do dnia 31.12.2018 r. obejmie 51% udziałów w Spółce z o.o. pod następującymi warunkami:

1_ Dozór Techniczny dokona przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w terminie do 30 września 2018 r.,
2_ strony transakcji uzgodnią zasady prowadzenia rachunkowości w Spółce z o.o., zapewniające dostosowanie do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej stosowanych przez Emitenta,
3_ do dnia przekształcenia w Dozorze Technicznym nie wystąpią zdarzenia, które będą miały znaczący, negatywny wpływ na sytuację prawną lub finansową tego podmiotu,
4_ obie strony transakcji uzgodnią biznesplan Spółki z o.o. na okres 01.10.2018 – 30.09.2023, budżet oraz tekst Umowy Spółki z o.o.

Ostateczną umową regulującą kwotę nabycia 51% udziałów w Spółce z o.o. będzie Umowa Inwestycyjna, którą strony podpiszą najpóźniej do dnia 31.12.2018 r., ale nie wcześniej niż 01.10.2018 r.
Strony zakładają możliwość zwiększenia zaangażowania Emitenta w kapitale Spółki z o.o. w ramach kolejnych transakcji nabycia udziałów w latach 2019 – 2023.

Głównym przedmiotem działalności Dozór Techniczny Spółka Jawna R. Rzeźniak, K. Pietrulewicz jest sprzedaż i wynajem wózków jednojezdniowych, a także usługi serwisowe wózków widłowych wielu marek. Dozór Techniczny prowadzi działalność na terenie całej Polski.

Emitent uznał informacje dotyczące procesu inwestycyjnego za istotne dla jego działalności z uwagi na możliwy długofalowy wpływ na wielkość osiąganych przychodów Grupy Sescom.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu