Raport ESPI 27/2018: Rejestracja przez sąd zmiany statutu Sescom S.A.

Zarząd Sescom S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20.06.2018 r. powziął do wiadomości informację o rejestracji w dniu 19.06.2018 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Emitenta.

W dniu 29 marca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 25 w sprawie zmiany Statutu Emitenta. Dokonano zmian w § 7, § 15 i § 16 Statutu. Uchwalone zostały następujące zmiany:

  1. § 7 ust. 4 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

„4. Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na warunki emisji, jest upoważniony, w terminie do 29 marca 2021 r., do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 1.000.000 (jeden milion) złotych na zasadach określonych poprzez emisję do 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.”

  1. § 15 ust. 5 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

„5. W skład Rady Nadzorczej powinno wchodzić co najmniej 3 (trzech) członków, którzy spełniają wymagania wynikające z art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.”

  1. § 16 ust. 8 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

„8. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety złożone z członków Rady Nadzorczej.”

 

Uchwałą nr 26 Walne Zgromadzenie postanowiło przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki.

Aktualny tekst jednolity Statutu Sescom S.A. stanowi załącznik do raportu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu

Załącznik – jednolity tekst Statutu Sescom S.A.