Raport ESPI 28/2018: Stwierdzenie upadku zabezpieczenia roszczenia Spółki o ustalenie nieistnienia obowiązku zapłaty przez Spółkę kwoty pieniężnej na rzecz CUBE.ITG S.A. z tytułu nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG

Zarząd spółki Sescom S.A. _”Spółka”, “Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 i 2/2018, informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy postanowienia z dnia 30 sierpnia 2018 r. _”Postanowienie”_, w którym stwierdził upadek zabezpieczenia udzielonego Emitentowi na podstawie postanowienia wydanego ten Sąd w dniu 23 stycznia 2018 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 1/2018. Zabezpieczenie dotyczy roszczenia Emitenta o ustalenie nieistnienia zobowiązania Emitenta do zapłaty na rzecz spółki CUBE.ITG S.A. z siedzibą w we Wrocławiu _”CUBE.ITG”_ kwoty w wysokości 1.265.426,40 złotych _”Kwota”_ tytułem rozliczenia czwartej części ceny nabycia przez Emitenta zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG, dokonanego na podstawie zawartej przez strony przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 22 lutego 2016 r. oraz ostatecznej umowy sprzedaży z dnia 27 kwietnia 2016 r. _”Roszczenie”_, w związku z powstaniem sporu stron do zasadności zapłaty Kwoty przez Emitenta.

Informacje dotyczące kwestii określenia i rozliczenia ostatecznej ceny nabycia ZCP były przedmiotem raportów bieżących Emitenta nr 4/2017, 5/2017 i 12/2017. Spółka kwestionuje prawidłowość wydania Postanowienia. Postanowienie nie podlega zaskarżeniu. Spółka podtrzymuje stanowisko co do zasadności Roszczenia i egzekwowania go na drodze sądowej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu