Raport ESPI 29/2019: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w niniejszej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020, zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów Papierów Wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”).

  1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018/2019 zostanie opublikowany w dniu 31 stycznia 2020 roku.
  2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019/2020 zostanie opublikowany w dniu 2 marca 2020 roku.
  3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019/2020 r. zostanie opublikowany w dniu 29 czerwca 2020 roku.
  4. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019/2020 r. zostanie opublikowany w dniu 31 sierpnia 2020 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą informacje wymagane zgodnie z § 62 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, w związku z czym Spółka rezygnuje z przekazania osobnego jednostkowego raportu kwartalnego za I i III kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Emitent informuje również, że skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie informacje wymagane z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, w związku z czym Spółka rezygnuje z przekazania osobnego jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II i IV kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu