Raport ESPI 3/2019: Powołanie Członków Zarządu Sescom S.A. na nową kadencję

Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 13.02.2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania Członków Zarządu Spółki na nową kadencję.

Działając na podstawie § 17 pkt „d” Statutu Spółki Rada Nadzorcza powołała na okres kadencji 2019 – 2023 Zarząd w następującym składzie:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu,

Magdalena Budnik – Członek Zarządu,

Adam Kabat – Członek Zarządu,

Sławomir Kądziela – Członek Zarządu.

Pan Sławomir Halbryt uzyskał tytuł magistra inżyniera Nauk Technicznych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Uzyskał Certyfikat Project Manager wydany przez International Project Management Association, której jest członkiem. Od początku kariery związany był z budownictwem oraz inwestycjami na rynku nieruchomości komercyjnych. Jest Prezesem Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, członkiem Komitetu założycielskiego Stowarzyszenia na rzecz elektrowni jądrowej w województwie pomorskim, a także Prezesem Zarządu Project Evolution Sp. z o.o., właściciela portalu www.4pm.pl.

Pani Magdalena Budnik uzyskała tytuł magistra ekonomii z Certyfikatem Księgowym Ministra Finansów. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu księgowości, finansów i controllingu. Wieloletni praktyk wykorzystujący w swojej pracy nie tylko wiedzę z zakresu księgowości i finansów, ale także ekonomii oraz zarządzania. Z Sescom S.A. związana od początku istnienia Emitenta. Jako członek zarządu Emitenta oraz Chief Financial Officer, odpowiedzialna jest za kształtowanie i realizację strategii finansowej i budżetu Emitenta oraz za procesy strategicznego planowania i zarządzania.

Pan Adam Kabat uzyskał tytuł magistra inżyniera Elektrotechniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej. Od ponad 20 lat zdobywa doświadczenie w zarządzaniu z zakresu zwiększania poziomu sprzedaży w branży B2B, nawiązywaniu międzynarodowych relacji handlowych, pozyskiwaniu finansowania i współpracy typu venture capital oraz rozwiązywaniu problemów szybko rozwijających się organizacji. Jako Chief Operations Officer Sescom S.A. nadzoruje realizację kontraktów. Ekspert w budowaniu zespołów managerskich i w zarządzaniu projektami.

Pan Sławomir Kądziela zyskał tytuł magistra Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz doktora Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2000 roku związany jest z branżą usługową, głównie z usługami technicznymi, inżynierskimi oraz Facility Management. Od 2004 roku pracował jako Manager i Dyrektor Sprzedaży w wiodących, ogólnopolskich firmach branży Facility Management. Wieloletni praktyk i badacz w dziedzinie sieciowej organizacji usług, autor publikacji m.in. w pismach: Przegląd Organizacji, Organizacja i Zarządzanie, Służby Utrzymania Ruchu, Facility Manager. Od 2008 roku jako Dyrektor Handlowy, związany z rozwojem usług inżynierskich, serwisowych i informatycznych Sescom S.A. Aktualnie odpowiedzialny za rozwój sprzedaży usług oraz poszerzanie oferty usługowej jako Chief Business Development Officer.

Żadna z osób powołanych w skład Zarządu Emitenta nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Sescom S.A.

Żadna z osób powołanych w skład Zarządu Emitenta nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej oraz nie jest członkiem organów w innych konkurencyjnych wobec Sescom S.A. osobach prawnych.

Żadna z osób powołanych w skład Zarządu Emitenta nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorysy dotyczące osób powołanych w skład Zarządu Spółki dostępne są również na stronie internetowej www.sescom.eu w zakładce „Inwestorzy”.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu