Raport ESPI 30/2018: Umorzenie postępowania arbitrażowego o ustalenie nieistnienia obowiązku zapłaty przez Spółkę kwoty pieniężnej na rzecz CUBE.ITG S.A. z tytułu nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG

Zarząd spółki Sescom S.A. ”Spółka”, „Emitent”, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 i 2/2018, informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o doręczeniu wydanego przez Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan postanowienia o umorzeniu postępowania („Postanowienie”) zainicjowanego przez Spółkę przez złożenie pozwu o ustalenie nieistnienia zobowiązania Emitenta do zapłaty na rzecz spółki CUBE.ITG S.A. z siedzibą w we Wrocławiu („CUBE.ITG”) kwoty w wysokości 1.265.426,40 złotych („Kwota”) tytułem rozliczenia czwartej części ceny nabycia przez Emitenta zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG, dokonanego na podstawie zawartej przez strony przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 22 lutego 2016 r. oraz ostatecznej umowy sprzedaży z dnia 27 kwietnia 2016 r. („Roszczenie”). Postanowienie zostało wydane na skutek cofnięcia powództwa przez Spółkę w związku ze zmianami podmiotowymi po stronie pozwanego. Spółka podtrzymuje stanowisko co do zasadności Roszczenia i egzekwowania go na drodze sądowej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu