Raport ESPI 34/2019: Wydanie wyroku przeciwko CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

Zarząd spółki Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 10 grudnia 2019 r. Spółka powzięła wiedzę o wydaniu przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy wyroku zaocznego z dnia 29 listopada 2019 r. („Wyrok”), którym Sąd orzekł o pozbawieniu wykonalności tytułu wykonawczego („Tytuł Wykonawczy”) w postaci oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji, zawartemu w akcie notarialnym z dnia 27 kwietnia 2016 r., w którym Emitent poddał się egzekucji z roszczeń mogących powstać tytułem rozliczenia czwartej części ceny nabycia przez Emitenta zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG. O wszczęciu postępowania sądowego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2019. Informacje dotyczące kwestii określenia i rozliczenia ostatecznej ceny nabycia ZCP oraz inicjatyw procesowych w ramach powyższego sporu między Emitentem a CUBE.ITG były dotychczas przedmiotem raportów bieżących Emitenta o numerach: 4/2017, 5/2017, 12/2017, 1/2018, 2/2018, 28/2018 i 30/2018, 14/2019, 15/2019, 16/2019, 17/2019, 18/2018. Wyrok jest nieprawomocny.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu