Raport ESPI 5/2019: Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2018/2019

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje o dokonaniu korekty skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2018/2019 r. (okres od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.). Powodem korekty jest omyłka pisarska naniesiona w nocie „Informacje geograficzne” na stronie 50 raportu. W pierwotnej wersji raportu podano błędne dane dotyczące sprzedaży zagranicznej.

Naniesione zmiany zostały przedstawione poniżej.

Treść przed korektą

Przychody ze sprzedaży Spółki

Okres od 01.10.2018

do 31.12.2018

Okres od 01.10.2017

do 31.12.2017

PLN

PLN

Sprzedaż krajowa

24 100 777

24 918 933

Kraje Unii Europejskiej

13 663 004

3 888 781

Pozostałe kraje

1 485 721

68 803

RAZEM

39 249 503

28 876 517

 

Treść po korekcie:

Przychody ze sprzedaży Spółki

Okres od 01.10.2018

do 31.12.2018

Okres od 01.10.2017

do 31.12.2017

PLN

PLN

Sprzedaż krajowa

28 623 187

24 961 702

Kraje Unii Europejskiej

10 336 808

3 846 012

Pozostałe kraje

289 508

68 803

RAZEM

39 249 503

28 876 517

 

Jednocześnie Zarząd Emitenta zapewnia, że naniesiona korekta nie ma wpływu na łączne przychody ze sprzedaży Spółki i jej Grupy oraz wynik finansowy.

Spółka przekaże skorygowany raport za I kwartał 2018/2019 z wyżej opisaną zmianą w systemie ESPI.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu