RB ESPI 10/2018: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Sescom S.A. na nową kadencję

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 29.03.2018 r. powołało Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową, pięcioletnią kadencję.

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta:

1. Krzysztof Pietkun – Członek Rady Nadzorczej
2. Adam Protasiuk – Członek Rady Nadzorczej
3. Tomasz Matczuk – Członek Rady Nadzorczej
4. Dariusz Wieczorek – Członek Rady Nadzorczej
5. Wojciech Szabunio – Członek Rady Nadzorczej

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego znajdują się życiorysy Członków Rady Nadzorczej, sporządzone na podstawie § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _ Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm. _.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu