RB ESPI 1/2018 Przekazanie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej udzielenia przez Sąd zabezpieczenia roszczenia Spółki o ustalenie nieistnienia obowiązku zapłaty przez Spółkę kwoty pieniężnej z tytułu nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG SESCOM S.A.

Zarząd spółki Sescom S.A. _”Spółka”, “Emitent”_ przekazuje poniższą informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Spółkę w dniu 24 stycznia 2018 r. zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _”MAR”_.

W dniu 24 stycznia 2018 r. Spółka powzięła wiedzę o wydaniu przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy postanowienia z dnia 23 stycznia 2018 r. _”Postanowienie”_ o udzieleniu, na wniosek Emitenta, zabezpieczenia _”Zabezpieczenie”_ roszczenia Emitenta o ustalenie nieistnienia zobowiązania Emitenta do zapłaty na rzecz spółki CUBE.ITG S.A. z siedzibą w we Wrocławiu _”CUBE.ITG”_ kwoty w wysokości 1.265.426,40 złotych _”Kwota”_, tytułem rozliczenia czwartej części ceny nabycia przez Emitenta zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG _”ZCP”_, dokonanego na podstawie zawartej przez strony przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 22 lutego 2016 r. oraz ostatecznej umowy sprzedaży z dnia 27 kwietnia 2016 r. _”Roszczenie”_, w związku z powstaniem sporu stron do zasadności zapłaty Kwoty przez Emitenta; informacje dotyczące kwestii określenia i rozliczenia ostatecznej ceny nabycia ZCP były przedmiotem raportów bieżących Emitenta nr 4/2017, 5/2017 i 12/2017.

Zgodnie z Postanowieniem, Zabezpieczenie Roszczenia następuje poprzez:

1_ zakazanie CUBE.ITG, do dnia 15 marca 2018 r. włącznie, złożenia do sądu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu w postaci oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji zawartemu w akcie notarialnym z dnia 27 kwietnia 2016 r. _”Tytuł Egzekucyjny”_,
oraz
2_ w przypadku złożenia przez CUBE.ITG wniosku o nadanie klauzuli wykonalności Tytułowi Egzekucyjnemu – zawieszenie postępowania sądowego w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności Tytułowi Egzekucyjnemu, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przed Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan w sprawie z powództwa Emitenta przeciwko CUBE.ITG w przedmiocie Roszczenia.Z treści uzasadnienia Postanowienia wynika, że w ocenie Sądu uprawdopodobnione zostało: _i_ istnienie Roszczenia _tj., że CUBE.ITG nie przysługuje żądanie od Emitenta zapłaty Kwoty_, oraz _ii_ interes prawny Emitenta zarówno w uzyskaniu Zabezpieczenia, jak i w wytoczeniu powództwa w celu dochodzenia Roszczenia.

Postanowienie jest skuteczne od chwili jego wydania. Emitent został w Postanowieniu zobowiązany do złożenia pozwu dotyczącego Roszczenia w terminie 2 tygodni od otrzymania Postanowienia, pod rygorem upadku udzielonego Zabezpieczenia. Emitent zamierza wnieść taki pozew w wyznaczonym terminie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu