RB ESPI 13/2018: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w niniejszej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018, zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów Papierów Wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”).

  1. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017/2018 r. zostanie opublikowany w dniu 25.06.2018 r.
  2. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017/2018 r. zostanie opublikowany w dniu 13.08.2018 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że skonsolidowany raport kwartalny zawierać będzie informacje wymagane zgodnie z § 83 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, w związku z czym Spółka rezygnuje z przekazania osobnego jednostkowego raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.

Emitent informuje również, że skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie informacje wymagane z § 83 ust. 3 i 4 Rozporządzenia, w związku z czym Spółka rezygnuje z przekazania osobnego jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II i IV kwartał roku obrotowego 2017/2018.

W związku z przejściem w dniu 20.03.2018 r. na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Spółka zaprzestaje publikacji raportów miesięcznych według Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. Wszelkie istotne informacje związane z bieżącą działalnością Emitenta Spółka będzie przekazywać w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu