RB ESPI 2/2018 Wniesienie pozwu Spółki przeciwko CUBE.ITG S.A. dotyczącego roszczenia Spółki o ustalenie nieistnienia obowiązku zapłaty przez Spółkę kwoty pieniężnej z tytułu nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG

Zarząd spółki Sescom S.A. _”Spółka”, “Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018, informuje, że w dniu dzisiejszym pełnomocnik procesowy Spółki wniósł pozew do Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan _”Pozew”_ przeciwko spółce CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”CUBE.ITG”_, w którym Emitent, jako powód, dochodzi ustalenia nieistnienia obowiązku zapłaty przez Emitenta na rzecz CUBE.ITG kwoty pieniężnej w wysokości 1.265.426,40 złotych _”Kwota”_. Intencją Emitenta jest doprowadzenie do rozstrzygnięcia w procesie cywilnym wszczętym Pozwem o bezzasadności roszczenia CUBE.ITG wobec Emitenta o zapłatę Kwoty tytułem rozliczenia czwartej części ceny nabycia od CUBE.ITG zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG _”ZCP”_, dokonanego na podstawie zawartej przez strony przedwstępnej umowy sprzedaży ZCP z dnia 22 lutego 2016 r. oraz ostatecznej umowy sprzedaży ZCP z dnia 27 kwietnia 2016 r. Informacje dotyczące spornej kwestii określenia i rozliczenia ostatecznej ceny nabycia ZCP były przedmiotem raportów bieżących Emitenta nr 4/2017, 5/2017 i 12/2017.

Roszczenie Emitenta objęte Pozwem zostało zabezpieczone zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy z dnia 23 stycznia 2018 r., o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 1/2018. Wobec tego, na datę wniesienia Pozwu Kwota nie została wyegzekwowana przez CUBE.ITG od Emitenta, ze względu na zawieszenie – do czasu prawomocnego zakończenia procesu wszczętego Pozwem – postępowania sądowego w sprawie z wniosku CUBE.ITG o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu w postaci oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji do wysokości Kwoty, zawartemu w akcie notarialnym z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu