RB ESPI 3/2018: Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 21.02.2018 r. powziął informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego Emitenta sporządzonego na potrzeby dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2, B, C oraz D.

Aneks nr 1 został sporządzony w związku z opublikowaniem kwartalnego skróconego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Sescom S.A. oraz wniesieniem przez Sescom S.A. pozwu przeciwko CUBE.ITG S.A. dotyczącego roszczenia Spółki o ustalenie nieistnienia obowiązku zapłaty przez Sescom S.A. kwoty pieniężnej z tytułu nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG.

Aneks nr 1 zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 21.02.2018 r., w sposób w jaki został udostępniony prospekt emisyjny Emitenta – na stronie internetowej Spółki www.sescom.eu/prospekt-emisyjny oraz na stronie firmy inwestycyjnej Ventus Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie www.ventusam.pl.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt Prezes Zarządu