RB ESPI 8/2018: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki dywidendy Sescom S.A.

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23.03.2018 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki dywidendy Sescom S.A.

Zgodnie z uchwaloną Polityką dywidendy Zarząd Emitenta będzie rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie do 30% jednostkowego zysku netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem następujących warunków:

  • sytuacja finansowa i płynnościowa Spółki oraz jej grupy kapitałowej umożliwia przeznaczenie zysku na poczet dywidendy,
  • Spółka nie znajduje się w fazie realizacji projektów inwestycyjnych, których finansowanie oparte jest o kapitały własne Emitenta, a które sprawiają szansę osiągnięcia wyższej stopy zwrotu dla akcjonariuszy Spółki,
  • Spółka nie planuje w ciągu najbliższego roku obrotowego rozpoczęcia projektów inwestycyjnych, w które zaangażowany zostanie kapitał własny Emitenta.

Zarząd Spółki corocznie przedstawi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta rekomendację dotyczącą sposobu podziału zysku za ostatni rok obrotowy. Dokonując rekomendacji, Zarząd Spółki kierować się będzie zasadami określonymi w uchwale.

Ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy oraz jej wysokości podejmuje, w formie uchwały, Walne Zgromadzenie Emitenta.

Niniejsza Polityka podlegać będzie corocznej weryfikacji przez Zarząd Spółki.

Modyfikacja niniejszej Polityki następuje poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Zarząd Emitenta.

Polityka dywidendy Sescom S.A zostanie zastosowana po raz pierwszy do rekomendacji podziału zysku Emitenta za rok obrotowy 2017/2018.

Pełna treść Polityki dywidendy Emitenta znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Załączniki:

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu