Sescom podsumował rok obrotowy 2017/18

Sescom opublikował raport roczny (1, 2, 3) za rok obrotowy 2017/18. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 131,4 mln zł, a zyski netto 8,3 mln zł. To najlepsze wyniki finansowe w historii firmy.

Sescom wygenerował przychody zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. W ubiegłym roku sprzedaż krajowa odpowiadała za 77% skonsolidowanych przychodów. Wartość przychodów osiągniętych w Polsce wyniosła 101,8 mln zł, o ok. 31% więcej niż w poprzedzającym roku obrotowym.

W minionym roku obrotowym dużą dynamiką wzrostu odznaczała się również sprzedaż zagraniczna. Przychody na poziomie 29,6 mln zł oznaczają poprawę o ok. 60% w stosunku do roku poprzedzającego. Od lutego 2018 spółka realizuje pierwszy stały kontrakt w Holandii, gdzie serwisuje sklepy międzynarodowej sieci odzieżowej. Sescom zaczął też świadczyć usługi w nowych krajach m.in. wykonał pierwsze prace w Hiszpanii czy Portugalii.

– Osiągnęliśmy nasz główny cel, czyli dalszą intensyfikację ekspansji zagranicznej, przy jednoczesnym utrzymaniu wzrostów na rynku polskim. Dzięki kompetencjom, doświadczeniu oraz dopasowanej do rynku strategii powiększyliśmy skalę działalności o nowe kraje i kontrakty. Efektem tego jest najlepszy w historii wynik finansowy – mówi Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu Sescom.

W ujęciu organizacyjnym, najważniejszym wydarzeniem dla firmy był debiut na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych.

W roku obrotowym 2018/19 Sescom kontynuuje ekspansję na rynki Europy Zachodniej, rozwija działalność w zakresie projektów innowacyjnych oraz planuje rozszerzyć profil działania o serwis wózków widłowych i podnośników poprzez przejęcie udziałów w spółce Dozór Techniczny. W ten sposób chce wzmacniać swoją pozycję rynkową i budować potencjał do konkurowania globalnego.