Sescom wśród sygnatariuszy Pomorskiej Deklaracji Mediacyjnej dla Przedsiębiorców

Illuminated Skyscrapers and light trails  in Hong Kong, china.

W poniedziałek, 23 kwietnia 2018 roku, odbyła się konferencja „Firma przyjazna Mediacji”. Podczas tego wydarzenia nastąpiło podpisanie Pomorskiej Deklaracji Mediacyjnej dla Przedsiębiorców. Jednym z sygnatariuszy tej deklaracji jest Sescom S.A., reprezentowany przez Prezesa Zarządu, Pana Sławomira Halbryta.

„Firma przyjazna Mediacji” to projekt, który wspólnie realizują: Sąd Okręgowy w Gdańsku, Wydział Prawa i Administracji UG oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, jako podmiot zarządzający działaniami pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Te instytucje nawiązały współpracę w zakresie promowania procedury mediacji w sprawach gospodarczych.

Firmy będące sygnatariuszami deklaracji mediacyjnej:

  • zobowiązują się, w przypadku wystąpienia sporów gospodarczy między firmą, a innym przedsiębiorcą, tam gdzie będzie to możliwe i zasadne, do rozważania możliwości zastosowania mediacji, przed lub zamiast postępowania sądowego.
  • w przypadku udzielenia pełnomocnictwa procesowego – zobowiązują się do umocowania pełnomocnika firmy, w sposób wyraźnie obejmujący jego udział w postępowaniu mediacyjnym.
  • rozważenia, tam gdzie będzie to możliwe i zasadne, by umieszczać w zawieranych umowach klauzulę mediacyjną.

Prezes Sescom S.A. Sławomir Halbryt zawsze podkreślał systematyczny wzrost znaczenia mediacji w świecie biznesu. Mogą one znaleźć duże zastosowanie przy polubownym rozstrzyganiu różnych rodzajów sporów gospodarczych m.in. z udziałem podmiotów zagranicznych oraz związanych z ochroną prawa własności intelektualnej. Celem szerszego zastosowania mediacji w biznesie jest chęć szybkiego i sprawnego rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami, a także zaoszczędzenia kosztów, które związane są z ewentualnym procesem sądowym.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej całego projektu „Firma przyjazna mediacji”.