Oświadczenia Rady Nadzorczej Sescom S.A.
Ocena Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania z działalności Sescom S.A. oraz
rocznego sprawozdania finansowego, z księgami, dokumentami i stanem faktycznym
Rada Nadzorcza Sescom S.A., działając na podstawie §71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim stwierdza, że sprawozdanie
z działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe Sescom S.A. za okres od 1 października 2021 r. do
30 września 2022 r. zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz zostały sporządzone
rzetelnie i prawidłowo.
Swoją ocenę Rada Nadzorcza uzasadnia następująco:
Zdarzenia gospodarcze zachodzące w Spółce w należyty sposób ujmowane w prowadzonej
ewidencji księgowej. Rada Nadzorcza ocenia, że sporządzone jednostkowe sprawozdanie finansowe
oraz sprawozdanie z działalności w sposób rzetelny i prawidłowy przedstawiają sytuację majątkową
Sescom S.A. oraz są zgodne z przyjętymi standardami finansowymi. Członkowie Rady Nadzorczej
wskazują, że mieli możliwość bieżącego zapoznawania się z informacjami dotyczącymi wyników
finansowych Spółki oraz spraw związanych z jej działalnością. Rada Nadzorcza stwierdza ponadto,
zagrożenia i ryzyka wykazane w sprawozdaniu z działalności w sposób należyty identyfikują zdarzenia
mogące mieć wpływ na wyniki operacyjne Sescom S.A. Sprawozdanie firmy audytorskiej Moore Polska
Audyt Sp. z o.o. z przeprowadzonego badania jednostkowego sprawozdania finansowego Sescom S.A.
w ocenie Rady Nadzorczej nie zawiera żadnych zastrzeżeń.
Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Sescom S.A. zatwierdzenie sporządzonego jednostkowego sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z działalności, jak również udzielenie członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcje
w roku obrotowym 2021/2022, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
………………………………….
Krzysztof Pietkun Przewodniczący Rady Nadzorczej Sescom S.A.
………………………………….
Tomasz Matczuk Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.
………………………………….
Wojciech Szabunio Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.
………………………………….
Adam Protasiuk Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.
………………………………….
Dariusz Wieczorek Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.
Oświadczenie Rady Nadzorczej Sescom S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi
przepisami
Rada Nadzorcza Sescom S.A., działając na podstawie § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oświadcza, że wybór firmy audytorskiej
przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.10.2021 r. do
30.09.2022 r. został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru
i procedury wyboru firmy audytorskiej.
Rada Nadzorcza Sescom S.A. oświadcza ponadto, że:
a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełnili warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu
i zasadami etyki zawodowej,
b) przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego
biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
c) Sescom S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz Sescom S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą
audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług
warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytors.
………………………………….
Krzysztof Pietkun Przewodniczący Rady Nadzorczej Sescom S.A.
………………………………….
Tomasz Matczuk Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.
………………………………….
Wojciech Szabunio Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.
………………………………….
Adam Protasiuk Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.
………………………………….
Dariusz Wieczorek Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.
Oświadczenie dotyczące powołania i działalności Komitetu Audytu Sescom S.A.
Rada Nadzorcza Sescom S.A., działając na podstawie § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oświadcza, że przestrzegane przepisy
dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Sescom S.A., w tym dotyczące
spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy
i umiejętności z zakresu branży, w której działa spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych.
Rada Nadzorcza oświadcza również, że Komitet Audytu Sescom S.A. wykonał swoje zadania
przewidziane w obowiązujących przepisach.
………………………………….
Krzysztof Pietkun Przewodniczący Rady Nadzorczej Sescom S.A.
………………………………….
Tomasz Matczuk Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.
………………………………….
Wojciech Szabunio Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.
………………………………….
Adam Protasiuk Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.
………………………………….
Dariusz Wieczorek Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.
Oświadczenie Rady Nadzorczej Sescom S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu
Rada Nadzorcza Sescom S.A. oświadcza, że:
- przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym
dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do
posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- Komitet Audytu Sescom S.A. wykonywał i wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w
obowiązujących przepisach.
_______________________ ____________________
Krzysztof Pietkun Dariusz Wieczorek
Przewodniczący Rady Nadzorczej
_____________________ _____________________
Adam Protasiuk Tomasz Matczuk
____________________
Wojciech Szabunio