Oświadczenia Rady Nadzorczej Sescom S.A.
Ocena Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Sescom
S.A. oraz rocznego sprawozdania finansowego, z księgami, dokumentami i stanem faktycznym
Rada Nadzorcza Sescom S.A., działając na podstawie §71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim stwierdza, że sprawozdanie z działalności oraz roczne sprawozdanie
finansowe Grupy Kapitałowej Sescom S.A. za okres od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. zgodne
z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo.
Swoją ocenę Rada Nadzorcza uzasadnia następująco:
Zdarzenia gospodarcze zachodzące w spółkach należących do Grupy Kapitałowej Sescom S.A. są w należyty
sposób ujmowane w prowadzonych ewidencjach księgowych. Rada Nadzorcza ocenia, że sporządzone
skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie z działalności w sposób rzetelny
i prawidłowy przedstawiają sytuację majątkową Grupy Kapitałowej Sescom S.A. oraz zgodne z przyjętymi
standardami finansowymi. Członkowie Rady Nadzorczej wskazują, że mieli możliwość bieżącego
zapoznawania się z informacjami dotyczącymi wyników finansowych spółek oraz spraw związanych z ich
działalnością. Rada Nadzorcza stwierdza ponadto, zagrożenia i ryzyka wykazane w skonsolidowanym
sprawozdaniu z działalności w sposób należyty identyfikują zdarzenia mogące mieć wpływ na wyniki operacyjne
całej Grupy Kapitałowej Sescom S.A. Sprawozdanie firmy audytorskiej Moore Polska Audyt Sp. z o.o. z
przeprowadzonego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sescom S.A. w
ocenie Rady Nadzorczej nie zawiera żadnych zastrzeżeń.
Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Sescom S.A. zatwierdzenie sporządzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz
skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Sescom S.A., jak również udzielenie
członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2021/2022, absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków.
………………………………….
Krzysztof Pietkun Przewodniczący Rady Nadzorczej Sescom S.A.
………………………………….
Tomasz Matczuk Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.
………………………………….
Wojciech Szabunio Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.
………………………………….
Adam Protasiuk Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.
………………………………….
Dariusz Wieczorek Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.
Oświadczenie Rady Nadzorczej Sescom S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej
badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi
przepisami
Rada Nadzorcza Sescom S.A., działając na podstawie § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. został
dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy
audytorskiej.
Rada Nadzorcza Sescom S.A. oświadcza ponadto, że:
a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełnili warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami
etyki zawodowej,
b) przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego
rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
c) Sescom S.A. posiada polity w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz Sescom S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub
członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z
zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
………………………………….
Krzysztof Pietkun Przewodniczący Rady Nadzorczej Sescom S.A.
………………………………….
Tomasz Matczuk Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.
………………………………….
Wojciech Szabunio Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.
………………………………….
Adam Protasiuk Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.
………………………………….
Dariusz Wieczorek Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.
Oświadczenie dotyczące powołania i działalności Komitetu Audytu Sescom S.A.
Rada Nadzorcza Sescom S.A., działając na podstawie § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim oświadcza, że są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu
i funkcjonowania Komitetu Audytu Sescom S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów
niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa
spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
Rada Nadzorcza oświadcza również, że Komitet Audytu Sescom S.A. wykonał swoje zadania przewidziane w
obowiązujących przepisach.
………………………………….
Krzysztof Pietkun Przewodniczący Rady Nadzorczej Sescom S.A.
………………………………….
Tomasz Matczuk Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.
………………………………….
Wojciech Szabunio Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.
………………………………….
Adam Protasiuk Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.
………………………………….
Dariusz Wieczorek Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.
Oświadczenie Rady Nadzorczej Sescom S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu
Rada Nadzorcza Sescom S.A. oświadcza, że:
- przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące
spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i
umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
finansowych,
- Komitet Audytu Sescom S.A. wykonywał i wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących
przepisach.
_______________________ ____________________
Krzysztof Pietkun Dariusz Wieczorek
Przewodniczący Rady Nadzorczej
_____________________ _____________________
Adam Protasiuk Tomasz Matczuk
____________________
Wojciech Szabunio